Teki Dworzaczka : materiały historyczno - genealogiczne do dziejów
szlachty wielkopolskiej XV-XX w. (1995-1997)
 
  Baza zawiera materiały źródłowe dotyczące genealogii szlachty wielkopolskiej. Zbiory stanowią całość nieopublikowanej  
  spuścizny wybitnego polskiego genealoga - prof. Włodzimierza Dworzaczka. W jej skład wchodzą: regesty z ksiąg sądowych  
  XV-XVIII w., wypisy z ksiąg metrykalnych XVI-XIX w., informacje z gazet XVIII w., nekrologi itp. z Dziennika Poznańskiego,  
  ekstrakty z testamentów oraz niedokończony herbarz Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów wielkiej własności w Wielkopolsce.  
     
 
 • Teki  Dworzaczka                                                   
 
 

Ruszkowscy

Ruszkowski: Ruszkowskich, Ruszkowskimi, Ruszkowskim, Ruszkowskiego, Ruszkowskiemu, Ruszkowska, Ruszkowskie, Ruszkowskiej, Ruszkowską, Ruszkowscy,               

 • 9448 (Nr. 9 gr. 1386) 1482 G. Piotr Nowomiescki część dziedz. we wsi Chromiec wp. kośc. w 200 grz. z tytułu posagu N. Janowi Ruszkowskiemu s. o. Wojc. R. wyd. (f. 170). Jan R., na 1/2 wsi Zyrniki, Ruszkowo, Wygnańczyce (?) zap. 200 grz. pos. i t. w. ż. N. Elżbiecie (f. 170)

 • 831 (Nr. 1 I. i Rel. Kon. 1) 1487 Ks. Mikołaj, pleban w Strzałkowie i dziedzic w Rudzycza, Tomasz Ruszkowski, Jakub Sulenski, poręczają, iż Jakub Sulenski dać winien połowę dd. dziedzicznych w Sulankach siostrze swej rodzonej Katarzynie, żonie N. Tomasza Roszkowskiego w 60 grz. (f. 177)

 •  977 (Nr. 1 gr. I. i Rel. Kon. 1) 1493 N. Andrzej Ruszkowski sprzedaje cała swą część ojczystą dziedziczną w Oszwysłowo, tj. 6 łanów roli Janowi, Wacławowi, Grzegorzowi, Jakubowi, Piotrowi i Pawłowi, braciom rodzonym niedzielnym de Baranowo, wraz z matką ich Małgorzatą de Mirosławicze za 50 grz. (f. 227v)
 • 1627 (Nr. 786) 1510 N N. Walenty i Klemens bracia rodzeni, dziedzice we wsi Lanki w ziemi łęczyckiej, Wojciech Lubomyslski, Anna, wd. po ol. Wojc. Czyemyenskim, Dorota, ż. Marcina de Dambye, i Warszka, panna, cc. G. Mikołaja de Janyschewo, podsędka brzeskiego, w tow. tegoż ojca, Jana Goszdowskiego stryja, Mac. z Pomorzan i Benedykta Ruszkowskiego wujów, 1/2 wsi Gosławicze, 1/2 m. Lichin, i wsi Maliniec, Niesłusz, Grodziecz, Rudzicza, Grandczyno, Bilewo, Wielkiepole, Panczlaw, części wsi Laskowiec p. kon., 1/2 wsi Radwanczewo, Miecznicza (!), Jaworowo p. gn. ze spadku po + Janie i Andrzeju, dz-ach Gosławic, N N. Wojciechowi i Janowi Kiełbassom z Markowa, bciom rodz. za całe wsie: Byczyna, Gylynyecz, Rzymowo p. inowrocł. wym. biorąc dopł. 1. 240 zł. w. (p. 191)
 • 1309 (Nr. 1 gr. I. i Rel. Kon. 1) 1512 N. Anna, żona Andrzeja Ruszkowskiego ze stryjem Marcinem Bieganowskim, i bratem stryjecznym Trojanem Szadlenskim, odstępuje swą cz. dworu we wsi W. Sławoszewo swemu ojcu Janowi Sławoszewskiemu (f. 405). Taż Anna całą swą cz. macierz. we wsi Nowawieś daje mężowi (f. 405v). Jan Sł. odstępuje oprawę, którą ma od. N. Stanisławy (Zakonnicy?) wdowy po ol. Stanisławie de Nowawieś, odstępuje córce swej Annie i swym wnukom (nepotom) a dzieciom Jana Sczebiotowskiego i Jarosława Mirosławskiego (f. 405v)
 • 1317 (Nr. 1 gr. I. i Rel. Kon. 1) 1513 N. Katarzyna, c. Jana Sczebiotowskiego, nepotka zaś Jana Szlawoschewskiego, rezygnuje wiecz. 3-ą cz. w Nowejwsi pow. konin. N. Andrzejowi Ruszkowskiemu (f. 411)
 • 5785 (Nr. 28) 1522 NN. Jan i Mikoł. Miedźwiedzcy, bcia rodz., dz-e w Miedźwiadzie, zap. 40 grz. pos. za Zofją, siostrą ich rodz., N. Janowi Ruszkowskiemu burgr. gr. kruszwic. (f. 71)
 • 6231 (Nr. 30) 1534 N. Marcin Ruszkowski z p. kruśw., kwit. z 14 zł. br. rodz. Jana R. (f. 96v)
 • 6317 (Nr. 30) 1535 G. Jan Ruszkowski z p. kruszw., kwit. NN. Macieja i Kaspra Bieganowskich, z Wilczynej Góry, bci rodz. niedzielnych, z 100 grz. zapis. na wsi Dambowiec p. gn. (f. 249v)
 • 2979 (Nr. 3 gr. I. i Rel. Kon. 3) 1540 N. Wawrzyniec Bratuski Rola imposes. i golota (f. 191v). N. Wojciech Ruszkowski, dziedzic w Nowejwsi, winien 200 zł. żonie swej Reginie, c. Michała z Małego Lubstowa i w tej sumie zobow. się 2 i pół łana os. w Małej wsi p. kon. jej zastawić (f. 192v)
 • 2997 (Nr. 3 gr. I. i Rel. Kon. 3) 1540 N. Łukasz Ruszkowski w im. sw. i br. rodz. Jakuba R. zastawia na l. 3 wójt. we wsi Slessyn p. kon. za 14 zł. Maciejowi Krzyzankowskiemu z pow. pozn. (f. 215)
 • 1918 (Nr. 6 zs. I. i Rel. Z. Kon. 6) 1543 N. Regina Lyupstowska, żona N. Wojc. Ruszkowskiego, w tow. Macieja Lyupstowskiego brata rodzonego oraz Wawrzyńca Grabienickiego klana santockiego stryja całą swą opr. pos. i wiana na połowie swych cz. wsi Nowawieś w p. kon. kup. od męża swego N. Wojciecha Ruszkowskiego, daje z mił. mał. temuż mężowi w dożyw. (f. 123v)
 • 3256 (Nr. 4 gr. I. i Rel. Kon. 4) 1545 N. Bartłomiej Ruszkowski de Wrancza jako pl. żony swej Jadwigi Wrączskiej oczekuje uiszczenia 5 grz. od Marcina Drogomira, dziedzica w Debach wedle zapisu ol. Wincentego Wraczskiego ojca Jadwigi Wr. (f. 194v)
 • 6110 (Nr. 890) 1550 Anna, c. ol. Macieja Lewina Ryschynskiego, a ż. Jakuba Ruszkowskiego, ojca jedyna spadkob. i Barbara Bardska, wd. po tym Macieju Lewinie płacą penę, bo nie stanęły z pozwu Jakuba Kaczkowskiego z Powidza o dług 17 grz. (f. 295v)
 • 2669 (Nr. 891) 1551 Anna, c. o. Macieja Lewin Rijschinskiego, żona Jakuba Ruszkowskiego, ojca jedyna spadkob., oraz Barbara Bardzka wd. po tymże Mac. Lewinie pozw. przez N. Jakuba Kaczkowskiego z Powidza (f. 157)
 • 3840 (Nr. 52) 1573 Adrian Thulibowski z wojew. brzesk. dobra swe Wlossicze, Grabionowo, Grabionówko os., Nowiny pus. w woj. brzesk. i prawo do mł. Lenart w Grabionówku zobow. się sprzedać za 30. 000 złp. Łuk. Grabskiemu (f. 314) Jadwiga Ruszkowska ż. zezn. (f. 315v). Łukasz G. dziedzic wsi Swięte woj. brzesk. (f. 316)
 • 11390 (Nr. 1398) 1574 N. Wojc. łan pus. Ruszkowski we wsi Gowarzewo p. pozn. za 700 złp. Maciejowi Płaczkowskiemu sprzed. (f. 465)
 • 4319 (Nr. 18 I. i Rel. Kon. 18) 1579 N. Maciej Ruszkowski, s. o. Jakuba R. de Riozynko (f. 288v)
 • 4380 (Nr. 58) 1580 Zofja wdowa po ol. Ruszkowskim, klanie śrem., Anna wd. po ol. Jakubie Jastrzębskim, Barbara, wd. po ol. Piotrze Suchorzewskim, Dorota, ż. Gabriela Złotkowskiego, klana nakielskiego, Łąckie, ol. Franciszka Ł. Turka, siostry rodz. i spadkobierczynie, (f. 145v). On był dziedzicem dóbr Góra, Zbierkowo i Chwałkowo 1549 r.
 • 4563 (Nr. 21 I. i Rel. Kon. 21) 1584 N. Wincenty Drogomir, s. o. Jana Dr., w im. sw. i brata rodz. Bartłomieja Dr. kwit. G. Wojc. Ruszkowskiego z M. Wrzący z dzierż. dd. swoich i Bartł. we wsi Demby p. koniń. (f. 206v)
 • 4584 (Nr. 21 I. i Rel. Kon. 21) 1584 N. N. Jan i Zofja, s. i c. ol. Macieja Osińskiego Obermuth, małoletni, Jadwiga Ruszkowska, wdowa po tym Oberm. , obec. 2-o v. ż. Jakuba Słowskiego, pw. Jadwidze Os., c. o. Macieja O. zw. Ptak, a ż. Jana Podbielskiego (f. 233)
 • 4741 (Nr. 23 I. i Rel. Kon. 23) 1588 N. Adam Lipiński i Małg. Golińska małż., zap. 150 zł. długu N. Wojc. Ruszkowskiemu z M. Wrzący (f. 30)
 • 935 (Nr. 952) 1589 Wawrzyniec Starkowiecki w Rzemiechowie p. pyzdr., żonaty ze zmarłą córką Wojciecha Ruszkowskiego, której rzeczy wydaje jej ojcu (f. 256v)
 • 1428 (Nr. 6) 1590 Jan Lubstowski cześnik brzeski całe cz-i wsi Nowawieś w par. wsi Mąkolno p. koniń. Stan. Ruszkowskiemu chor. kalis. i ście hiberpolien. w Infl. sprzed. za 4. 000 złp. (p. 349)
 • 1422 (Nr. 6) 1590 Stanislaw Ruszkowski chorąży kalis. i star. chiberpolien., Jan Lubstowski cześnik brzeski, - Stanisł. Wolski s. Kiełczewski wedle zobow. danego Stanisławowi i Adamowi braciom rodz. Golińskim ol. Rafała synom, na 1/2 wsi Lieszcze woj. kalis. zap. pos. 240 zł., ż. Helenie G., Stanisława i Adama G. G. siostrze rodz. (p. 335)
 • 4800 (Nr. 64) 1590 Barbara Staruchowska, wd. po ol. And. Rybińskim, kwit. Katarzyne Ruszkowska , wd. po ol. Rafale Przyjemskim klanie lędzkim, z 150 złp. z długu 1. 100 złp. (f. 132)
 • 5012 (Nr. 25 I. i Rel. Kon. 25) 1592 G. Stanisław Ruszkowski, chorąży kaliski, pozew pw Ewie Głembockiej, wdowie po ol. Stanisł. Obielawskim, do wsi Syczewo (f. 5)
 • 5023 (Nr. 25 I. i Rel. Kon. 25) 1592 N. Jan Luczywiński, s. Gabriela L. zap. dług 20 zł. G. Stanisławowi Ruszkowskiemu, chor. kalis. i star. iberpoleńskiemu (f. 19)
 • 870 (Nr. 121) 1593 Andrzej Grudziński, s. o. Ulissesa, i ol. Polixany Gr. ż. ol. Jakuba Smerzyńskiego nepos, z brata i spadkob. oprawę ciotki na 2. 100 zł. pos. i t. w. na 1/2 Michałowa i części Kobelicy w pow. inowrocł. i proces pwko Adauctowi Zbożemu wdzicowi inowrocław. kasując, zachowuje prawo czynienia prawem z Barbarą z Wilczyna Smerzyńską, ol. Jakuba S. 2-gą żoną w spr. ruchom po ciotce; Stanisław Ruszkowski chorąży kaliski (f. 169v)
 • 5500 (Nr. 28 I. i Rel. Kon. 28) 1598 G. Kat. Cerekwicka< ż. Piotra Żychlińskiego, pw Janowi Ruszkowskiemu dziedzicowi Swiątnik w p. radziejow. (f. 562)
 • 976 (Nr. 1405) 1604 Maciej Starkowiecki, s. o. Wawrzyńca St. z ol. Zofji Ruszkowskiej, ol. Wawrzyńca 1-o v. żony, mający lat 19, na 1/2 Starkowca i Rzemiechowa os. w p. pyzdr. i na 2 km. z Łagiewnik, macosze swej Elżbiecie Kielczewskiej, c. Jerzego K. zap. pos. 3. 400 złp. (f. 151)
 • 377 (Nr. 24) 1607 JM. Hier. z Leżenic Gostomski, w. sandom. i sta, w im. sw. i syna Jana G. sty gąmbiń., warec., wałec. z I. i Jan Ruszkowski w im. sw. i Anny z Swiątnik Rogalińskiej żony swej z II kontr. s. v. 20. 000 złp. (f. 200) Jan Ruszk. podstar. brzeski (f. 214v)
 • 482 (Nr. 165 Inscr.) 1607 Łukasz Slesiński de Tłukom, 2 łany roli "Ruszkowskiej" i "Tarchalskiej" we wsi Tłukom Aleksandrowi ze Słup Wałdowskiemu sprzedaje za 500 zł. (f. 303)
 • 393 (Nr. 24) 1608 G. Jan Ruszkowski, tenut. Nowej wsi stwa wałeckiego, z I i Maciej ze Słup Wałdowski, surrog. gr. N. z II kontr. s. v. 2. 000 złp. (f. 355v) Jan R. z Nowej wsi podstar. wałecki, data kontr. pon. po sw. Dorocie
 • 395 (Nr. 24) 1608 G. Maciej Wałdowski, sędzia surrog. gr. nakielski, kwit. Jana Ruszkowskiego z Nowejwsi, podstar. wałeck., z 500 złp. wypr. za Zofją R. ż. zezn. (f. 358v)
 • 399 (Nr. 24) 1608 G. Jan Ruszkowski z Nowej wsi, kwit. G.Wacława Mietlickiego, sędziego gr. brzesk. z długów (f. 427v)
 • 3132 (Nr. 167) 1610 Małgorzata Cucharska, c. Jana C., ż. Stanisł. Ruszkowskiego, kwituje ojca Jana C. z 1. 000 zł. (f. 583)
 • 6353 (Nr 35) 1610 Obl. z Gr. przedec. 1610: G. Wojc. Ruszkowski z M. Wrzący. z I i Małg. Pełczycka z Pełczysk z II małż. dożyw. (p. 632). Jej brat rodz. Mikołaj Pełcz., s. o. Stanisława Pełcz., on jej na swych cz. w M. Wrzący p. kon., ona jemu na swych cz. wsi Pełczyska, Kluczewo i mł. Blazowy p. łęczyc.
 • 1860 (Nr. 984) 1610 G. And. Ruszkowski, cześnik zs. kaliski, zap. dług 100 złp. N. Janowi Luczlińskiemu (f. 330)
 • 88 (Nr. 27) 1611 St. Paweł Krzewski m. Barbary Ruszkowskiej (p. 839)
 • 2527 (Nr. 8) 1612 And. Ruszkowski, cześnik inowrocławski, za wsi Michałów i cz-ch wsi Kobielice w p. inowrocł. ż. Elżb. Modlibowskiej, c. o. Bartł. M., wd. po ol. Jakubie Zaleskim, zap. pos. 5. 000 złp. (f. 109) 
 • 128 (Nr. 27) 1613 Andrzej Ruszkowski chorąży inowrocławski zapisał dług 500 fl. Jerzemu Suchorzewskiemu (p. 1288)
 • 6460 (Nr. 72) 1613 Jakub Jabłkowski, s. Jana J. z M. Cienina, Mikołajowi Ruszkowskiemu, s. o. Ambrożego, za Annę Jabłk., córę swoją, a Mik. żonę przyszłą, zap. pos. 1. 700 złp. (f. 83v). Wt. intra oct. B. C.; on zobow. się oprawić to na 1/2 cz. Salna w p. radziejow. (f. 84)
 • 6515 (Nr. 72) 1613 Anna Jabłkowska, c. Jakuba J. z ol. Zofji Wierschowskiej ol. Tomasza W. córki, ż. Mikołaja Ruszkowskiego, oprawę ol. matki na Cieninie p. kon. tj. 1. 000 złp. pos. i t. w., ced. Janowi Słoneckiemu (f. 147v). Mikołaj R., s. o. Ambroż. (f. 147). Mikołaj J., kas. swe prawa dożyw. od ż. ol. Doroty Wierschowskiej (f. 148). Mikoł. J., s. o. Jana (f. 146v)
 • 6451 (Nr 38) 1614 N. Mikołaj Ruszkowski, s. o. Ambrożego R., kwituje z 200 złp. N. Mikołaja Jabłkowskiego (f. 105)
 • 6399 (Nr 38) 1614 NN. Mikoł. Mąkowski i Zofja Budzisławska małż. intromit. do części wsi Lubstówko, zast. w sumie 1. 000 złp. przez G. Andrzeja Ruszkowskiego, chorążego inowrocł. (f. 20)
 • 4307 (Nr. 1410) 1617 Anna Gostyńska, c. o. Stanisława klana krzywiń., ż. Jana Ruszkowskiego, w tow. bci rodz. Marcina i Stanisł. GG., dopełnia zobow. ol. ojca wobec Jakuba Rosfarowskiego klana przemęc. i całe cz. d. dziedz. Morkowo i Wilkowo W., Sląskie i Smyczyna w p. kośc., cz-i wsi Długie W. i M. i cz. borów w Przybyszewie w z. wschow., ze spadku po ol. Jadwidze Dłuskiej, klanowi za 1.800 złp. sprzed. (f. 390)
 • 6782 (Nr. 74) 1617 Regina s. Redegunda Ruszkowska, c. o. Stanisława R. chorążego kalis. z Nowejwsi, (klaryska) gn., kwituje brata rodz. Andrzeja R. chorążego inowrocław. z zapisu grodzkiego brzeskiego (f. 215v)
 • 968 (Nr. 62 Rel.) 1618 Stefan Ruszkowski, s. o. Jana R. de Nowawieś (f. 49)
 • 2250 (Nr 140) 1619 Maciej Ruszkowski, s. o. Florjana R., a ol. stryja Stanisława R. bp. +-go spadkobierca, nabywca praw od Szymona, Wojc. i Piotra braci swych rodz. pw. Barbarze z Górki Roszkowskiej, c. ol. Andrzeja i jej opp. Janowi Potulickiemu, Wojc. i Hier. Rozrażewskim, Marcinowi Broniewskiemu i Wojc. Szłomowskiemu (f. 178v)
 • 237 (Nr. 28a) 1619 Stanisław z Rokszyc Ruszkowski syn Andrzeja miecznika kaliskiego (p. 133)
 • 7009 (Nr 40) 1619 N. Maciej Lubomiski, ol. Jana syn i Anna Wolska małż. z I i Paweł Krzewski i Barbara Ruszkowska małż. z II kontr. dzierż. cz. cz. wsi Słaboszewo i Sarnowo p. gn. (p. 255)
 • 8073 (Nr. 1412) 1620 Zygmunt Ruszkowski, s. o. Andrzeja R., na wsi Ruszkowo p. radziejow., ż. przyszłej Katarzynie Broniewskiej, c. o. Jana B. z Urszuli Swidwianki, zap. pos. 10.00 złp. (f. 595v)
 • 6971 (Nr. 76) 1622 Barbara Wierzchowska, c. o. Tom. W., wd. po ol. Wojciechu Strzałkowskim, nabywczyni praw od Anny Jabłkowskiej, c. Jakuba J. z ol. Zofji W. i ol. Doroty W. ol. tegoż Tomasza W. córki, oraz Jakuba i Stanisława W-ich ol. Jana W. synów współspadkobierczyni, żona Mikołaja Ruszkowskiego, kwit. Aleks. Lubomęskiego, s. o. Wojc. z 120 złp., które ten ol. Wojciech L., ol. Jana syn., 1595 zeznającej oraz ol. Zofji ż. Jakuba Jabłkowskiego, Dorocie pannie Wierzchowskim, ol. Tomasza W. córkom, oraz Jakubowi i Stanisławowi, ol. Jana W. synom zap. był (f. 83v)
 • 2024 (Nr. 152) 1623 Wojciech Chudziński pw. Urszuli Ruszkowskiej, c. Zygm. R. z ol. Kat. Broniewskiej, ol. Piotra Broniewskiego, siostrzenicy rodz. i spadkob. (f. 238)
 • 2185 (Nr. 152) 1624 Małgorzata Ruszkowska, ol. Zygmunta Krzyckiego sędziego zs. wschow., obecnie 2-o v. Macieja Bogołomskiego pw Stanisławowi Grzybowskiemu s. o. Jana G. (f. 988v)
 • 3237 (Nr. 10) 1624 Anna Gostyńska, c. o. Stan. Borka G. klana krzywiń. ż. Jana z Rokszyc Ruszkowskiego, w tow. Marcina i Stanisława GG. bci swych rodz., cz-i wsi: Makowo, Wilkowo Niemieckie, Smyczyna z młynami i stawami, jeden Kobeli młyn, 2-gi grunt Mille zw. i cz-i wsi: Swidnica, Olbrachcice, Langnowo, Czerneczyn, tak w p. kość. jak wsch., i Goren powiatach, odziedz. po +-ci bp. ol. Barbary, ol. Bartł. Kotlicza, i Małgorz. ol. Adama Knobelszdorpha, sióstr rodz. Dłuskich, sprzed. Jakubowi Rostworowskiemu klanowi przemęc. rez. (f. 221v)
 • 4500 (Nr. 1415) 1625 Wojc. Morawski i Zofja ż. Jerzego Ruszkowskiego, syn i córka ol. Wojciecha M. z ol. Piotra M. z ol. Kat. Gwiazdowskiej żony jego, ol. X. Piotra Gw. schol. tylko co +-go siostry rodz. zrodzonego syna, scholastyka fortuny w 5-ej części spadkobiercy, brat i siostra rodzeni, części Gwiazdowa i Sikolnik os. i Jadów pus. X. Piotrowi Grochowickiemu za 5.000 złp. sprzed. (f. 80v)
 • 3334 (Nr. 10) 1625 Zygm. Ruszkowski na 1/2 wsi: Ruszkowo, Ruszkówko, Goliszewo, p. radziejow., zap. pos. 5. 500 zł. żonie Dorocie Gądkowskiej, c. Wojc. z Szczodrzykowa G. (f. 393v)
 • 7328 (Nr 44) 1625 G. Jan Kołudzki, ol. Macieja K. syn i jemu gotów uiścić 3. 000 zł. Zygmunt Ruszkowski (f. 207v)
 • 2480 (Nr 143) 1625 Hier. Rozdrażewski klan międzyrzecki, op. Barbary z Gorki Ruszkowskiej (!), jedynej c. o. Andrzeja, Mikołajowi hr. z Ostroroga wdzicowi pozn. i ście drohowysk. daje zobow. dotrzym. kontraktu spis. przez opp. jej (więc i zezn.) z I i tym O. z II w piątek w dzień św. Mikoł. r. b. we dworze wsi Dembno s. v. 50.000 zł. (f. 18)
 • 554 (Nr 44) 1626 NV. Małg. Sławoszewska, c. ol. N. Macieja Sł., w tow. bratanka z brata rodz., Tomasza Sł., kwit. N. Barbare Ruszkowska , wd. po ol. Pawle Krzewskim z prowizji od 100 grz. (f. 723)
 • 732 (Nr. 153) 1626 Jadwiga Kotficewna, ol. Bartłomieja K. bp. +-go siostra rodz. i spadkob. jedyna, ż. Krzysztofa Temrycza, i Ewa Stylczewna wd. po tymże Bartłomieju Kotficu, posesorzy we wsi Morkowo p. kościań. pozw. przez dziedzica Morkowa Jakuba Rosforowskiego klana przemęc. spadkobiercę po +-ej bezpot. Barbarze Dłuskiej, ż. tegoż ol. Bartłomieja Kotfica (f. 648) Jakub nabył prawa od 3 sióstr swych Zofji Potulickiej, Jadwigi Pogorzelskiej, Anny Ruszkowskiej
 • 429 (Nr. 28b) 1629 Wojciech Trzebuchowski podsędek inowrocławski sędzia gr. radziejow. z I i Mikołaj Kossowski burgrabia gr. brzeski z II. kwit. (p. 2275) Andrzej Ruszkowski chorąży inowrocławski (p. 2276)
 • 7691 (Nr 46) 1630 G. Jan Mikołajczewski obl. test. ol. Krzysztofa Biskupskiego spis. 1627. 13/XI. Katolik. Pochować w Pozn., gdyby tu umarł., w kośc. Sw. Mikołaja. Wykonawcy: Jan Wolski komornik kaliski, Stan. Trąmpczyński z Trąmpczyna, Jan T-i rodzony, Jan Modlibowski, Jan Mikołajczewski, Aleks. Popowski z p. gn. Przydaje swego brata ks. Wojciecha B. kanonika pozn. jako stryja swych dzieci; Anna córka starsza ma już zap. 1. 350 zł. dodaje zł. 150 "taż i drugiej okrom Heleny" gdyby do klasztoru poszła bcia jej dadzą 800 zł. (700 dla nich) Synowie jeszcze mają się uczyć. Syn Zygmunt widać chory lub nienormalny, bo ojciec przewiduje, że "gdzieby nie beł aptas do dyspozycyjej samemu sobą i ojczyzną" przy bracie ma mieszkać używając dożyw. sumy 2. 000 złp. Zofja B. ż. Marcina Turskiego (czy to córka?). Synowie jego urodz. z 2 żon: Chrząstowskiej i Tarnowskiej, Testator, nabył był od Łukasza B-go cz. w Biskupicach i Bystrzycy pustej połowicę roli Ruszkowskiej Dat. w Poznaniu(f.188)
 • 7479 (Nr. 79) 1631 Adrjan, Jakub i Jerzy Kosmowscy, ss. o. Jana K. pisarza gr. gn. skwit. przez koleg. wikar. kat. gn. z 100 złp., które w im. tych wikar. ol. ojciec ich podjął był od Jana Ruszkowskiego (!) klana przemęc. ze wsi Jaskowo (f. 419)
 • 1281 (Nr. 66 Rel.) 1632 Magdalena Zalińska, c. Samuela Z. woj. malb., ż. Aleks. Orzelskiego (f. 391). Anna z Grzymułtowic, ż. 1-o v. ol. Mikoł. Działyńskiego podkom. dobrzyń., 2-o v. ol. Jana Z. wojewodzica malbor., a 3-o v. Andrzeja Ruszkowskiego podkom. inowr. (f. 391v). Jan i Maciej Smoguleccy, ss. Jana S. z ol. Katarzyny Z., c. o. Macieja Z. klana gdańskiego (f. 397v)
 • (Nr. 47) 1633 Adam Olbracht Przyjemski oboźny w. kor., z I i Wojciech Jaruchowski, s. o. Jana J. z II, kwit. (f. 2). P. wś. os. Ruszkowo i folw. Ruszkowski J-mu za 13. 500 na 1 rok zast. (f. 2)
 • 569 (Nr. 29) 1638 Marjanna Zaleńska ż. Stanisława Działyńskiego klana chełmińsk. Anna z Grzymułtowic Ruszkowska (p. 618)
 • 8400 (Nr. 48) 1639 G. Zygmunt Ruszkowski młyn swój zw. Pendny w p. radziejow. zast. w 600 złp. G. Swiętosł. Golińskiemu (f. 623)
 • 8448 (Nr. 48) 1639 G. Piotr i Marcin Ruszkowscy, bcia rodz., kwit. urzęd zs. kon. z wyd. skrutynim w spr. z G. Kat. Szyszkowską, wd. po Piotrze Bogdańskim ż. Adama Lutomierskiego i jej synem Piotrem B. (f. 706v)
 • 1332 (Nr. 166) 1641 Jakub Ruszkowski im. żony Anny Zdzychowskiej, (f. 110v)
 • 1409 (Nr. 166) 1641 Hieronim, Jan, Maciej, Mikołaj i Marcin, bracia rodz. Broniewscy, ss. o. Marcina, oraz ol. Katarzyny Br., ol. Jana B. córki, bp. + ej, bcia stryj. i spadkop., pw. Marjannie i Katarzynie siostrom rodz. Ruszkowskim, ol. Zygmunta R. ol. Andrzeja R. syna, z ol. Doroty Gądkowskiej 2-o v. żony, zrodzonym córkom, ojca spadkobierczyniom; d. Ruszkowo w p. radziejow.
 • 665 (Nr. 29) 1642 Piotr Ruszkowski części dziedz. wsi Wrząca i Trzebuchowo Kamience w p. koniń. Wincentemu Jaranowskiemu sędziemu grodz. inowrocławskiemu, za 4. 000 flp. wyd. (p. 1512)
 • 667 (Nr. 29) 1642 Andrzej Ruszkowski klan inowrocławski, (p. 1521)
 • 2433 (Nr. 168) 1643 Marjanna i Katarzyna,Ruszkowskie , ol. Zygmunta R. ol. Andrzeja R. syna, córki, z ol. Doroty Gąndkowskiej 2-o v. żony spłodzone pozw. przez Hieronima, Jana, Mikołaja, Marcina, braci rodzonych Broniewskich ol. Zygmunta R. ojca 1-ej żony, bp. +-ej stryjecznych i spadkob., + ich brat rodz. ol. Maciej Broniewski; a ol. Zygmunt R. na wsi Ruszkowo w p. radziej. 1-ej swej żonie ol. Katarzynie Br. oprawił był posag 10. 000 złp. (f. 166v)
 • 10527 (Nr. 1421) 1644 Kaz. w św. Zygm. w zak. Ruszkowski, s. o. Jana R., blizki profesji w konw. pozn. Ord. Min. Regul. Obserw. S. Franc., całe cz-i dziedz. we wsiach: Ruszkow, Barczow i Kusznie os, odziedz. obok: Andrzeja i Stanisława RR. bci swych rodz., tymże braciom daje (f. 485)
 • 5498 (Nr. 13) 1645 G. Wojciech Bartoszewski z I i Zofia de Sikucin Żernicka, małż. dożyw. (f. 191v). M. Katarzyna de Sikucin Żernicka, c. ol. Jana skarbnika sier. i ol. Wacława Ż. z brata rodz. nepotka i współspadkobierczyni, żona M. Wojciecha z W. Chrząstowa Wierzbowskiego, klana inowłodzkiego, w tow. Stanisława podstar. sądowego gr. sier. stryja i Stanisława nepota Kołdowskich, przyj. z l. ojcz. dopełn. zobow. danego Albrachtowi Bartosz. i Zofii z Sik. Żern., żonie 1-o v. ol. Jana Sasin Karśnickiego, 2-o v. małż. całe cz. miasta i wsi W. i M. Sobótka p. kal. spadłe tam tak po ojcu, jak i po stryju obok innych swych sióstr, tj. Zofii Bartoszewskiej i M. Agaty z Sikucina Żernickiej, ż. M. Andrzeja Ruszkowskiego, klana inowrocław., tymże małżonkom Bartoszewskim za 8. 500 zł. sprzedaje (f. 192)
 • 8740 (Nr. 51) 1645 N. Paweł Przyłuski, s. o. Stan., z pow. rawsk., o rany pw N. Ruszkowskiemu faktorowi M. Andrzeja Biskupskiego, klana spicimir. (f. 471v)
 • 8762 (Nr. 51) 1645 G. Krzysztof Ruszkowski, stolnik brzeski, dzieci i dóbr ol. Zygmunta R. współop., pw G. Władysławowi Gądkowskiemu, mieczn. kalis., współop. tych dzieci, który od + ojca ich trzyma dd. Ruszków i Ruszkówko w p. radziejow. (f. 509v)
 • 3728 (Nr. 150) 1645 Marcin Ruszkowski, syn  zmarlego Wojciecha Ruszkowskiego, Krzysztofowi Ruszkowskiemu stolnikowi brzeskiemu, nepotowi swemu winien 1.200 zł. (p. 108)
 • 4086 (Nr. 226) 1645 Zuzanna Wałdowska, c. o. Mac. W. z Zofii Ruszkowskiej, żona Jana Siemieńskiego, w tow. Wojc. i Mac. W. W. bci swych stryjecznych, wedle dekretu T. P. zapadłego między zezn. a Kasprem z Więcborga Zebrzydowskim klanem kalis., o 2. 000 zł. na wsi Trzciany p. N., opr. ol. matki zezn., klana kwit. (f. 140)
 • 37815 (Poznań - bernardyni)1645 Jan Ruszkowski
 • 38454 (opaci paradyscy) Mikołaj z Roksic Ruszkowski prof. 1646.19/5., el. 1645, + 1651.3/1. 
 • 927 (Nr. 172) 1647 Anna z Gostynia wd. po Janie Ruszkowskim, oraz Stanisław ol. Jana stryj i Anna panna R-y, ol. Andrzeja R. dzieci i spadkobiercy, (!) nepotka z brata rodz., alias matka z synem, i nepotką pw. Wojciechowi jeśli żyje, Annie ż. Wawrzyńca Połaskiego, Katarzynie i Jadwidze pannom Gzowskim. ol. Pawła Kaz. Gz. stolnika rożań., b. pisarza gr. pozn. spadkobiercom, i Marjannie z Granowa wd. po tym pisarzu, Andrzejowi Szołdrskiemu, s. o. Stanisława cześnika kalis. i sędziego surrog. gr. poznań., Zygmuntowi ze Skrzypny Twardowskiemu sędziemu surrog. gr. pozn. i Chryzostomowi Jaskóleckiemu pis. gr. pozn. (obaj po poprz.) Kazimierzowi w św., obec. Zygmuntowi Ruszkowskiemu, franciszkaninowi obserw. i pannie Teresie R-ej, c. o. Andrzeja R., oraz Jadwidze R-ej, ż. Tom. Wierzchleyskiego Zygmuny R. u bernardynów poznań.; Stanisław i ol. Andrzej RR. bracia Wierzcheyskiej. (f. 18)
 • 10947 (Nr. 1423) 1648 Marcin Stawski, s. o. Kaspra i Kat. Grabowska c. o. Adama Gr. Tomiły Ruszkowskiej małż. dożyw. (f. 582)
 • 38230 (Bledzew - cystersi) 1651.3/1. + Mikołaj Ruszkowski op. parad.
 • 910 (Nr. 30) 1651 Piotr Stawski s. o. Krzysztofa S., ol. Władysława brat rodz. i spadkob. sumę 3. 000 złp. z sumy oryg. 6. 000 złp. przez Olbrachta i Bogusława z Rokszyc Ruszkowskich ss. o. Sebastjana R. spos. zast. we wsi Miklesz w gr. sieradz. ol. Władysławowi St. i Zofji Mniszkównie małż. zap. a po bp. +-ci brata na siebie spadłej, tejże Zofji M. ceduje (p. 676)
 • 8601 (Nr. 82) 1651 And. Ruszkowski, klan inowrocławski, z I i Jerzy Buszewski z II kontr.; Róża Wodecka, ż. Buszewskiego, kontr. spis. w Sławnie (f. 411)
 • 939 (Nr. 30) 1653 Krzysztof Ruszkowski stolnik brzeski-kujawski (p. 1104)
 • 1277 (Nr. 180) 1655 Krystyna-Teresa de Łasko wd. po Piotrze Gniewku, 2-o v. ż. Jakuba Brzezińskiego, oraz Mikołaj i N. żona Andrzeja Ruszkowskiego Gniewkowie, dzieci ol. Piotra G. pw Zygmuntowi z Kościelca Działyńskiemu s. o. Pawła z K. Dz. sty inowrocł., nieszaw. (f. 273) ol. Wojciech Mieroszewski, ojciec Krzysztofa M. sekretarza JKMci, Tomasza i Wojciecha.
 • 6389 (Nr. 155) 1685 Kat. Naczesławska, wd. po ol. Marcinie Ruszkowskim 2-o v. po ol. Franc. Boguckim, połowy Marcinkowa p. inowrocł. była dziedziczka, kontrakt sprzed. 1/2 Marcinkowa między ol. Fr. B. mężem swym i sobą z I a Konst. Obrempską ż. Zygm. Wolskiego wtedy cyw. +-go z II s. v. 2. 000 zł. w r. 1673 spis., ced. Piotrowi Bagińskiemu (p. 98)
 • 9517 (Nr. 58) 1661 obl. z gr. Radziej. Sob. przed sw. Katarz. 1659. G. Marcin z Wrzący Ruszkowski, wobec spalenia przez Szwedów w gr. radziejow. poprzedniej oprawy na 3. 000 złp., opr. 3. 000 złp. pos. i t. w. na 1/2 wsi Wrzący (f. 95v) 
 • 363 (Nr. 126) 1665 Marcin z Napruszewa Napruszewski, s. o. Adama N., dziedzic cz-i m. Sobótki i Zofja Ruszkowska małż. winni 1. 800 zł. Katarzynie Jaraczewskiej, ż. Jerzego Pabianowskiego (p. 32). Jej brat rodz. Stanisław J. (p. 34)
 • 812 (Nr. 126) 1666 Zofja z Rokszyc Ruszkowska, wd. po ol. Marcinie Napruszewskim, w im. sw. oraz: Franciszka, Jana, Wojciecha, Teresy, Marjanny, Zofji Napruszewskich dzieci swych małoletnich, mian. pl. pl. (p. 843)
 • 1167 (Nr. 32) 1673 Wojciech Ruszkowski podstoli brzeski-kuj., s. o. Eustachego R. i Salomea Trzebuchowska małż., oraz Aleksander chorąży inowrocł., Jan klanic kowalski i cześnik inowrocławski, Kazimierz major z chor. dragonów Koryckiego podkom. chełm. Trzebuchowscy i inni pozwani przez Jana Ruszkowskiego s. o. Krzysztofa stolnika brzeskiego z ol. Katarzyny Lubiatowskiej i Magdalenę Poleską, c. ol. Dobrogosta P. okrutnie zamord., małżonków Andrzej R. s. o. Dobrogosta (p. 218)
 • 1173 (Nr. 32) 1673 Wojciech Ruszkowski podstoli brzeski-kujawski całą 1/2 wsi Ruszków W. i M. oba młyny Ruda i Smolniki i w Saliszewie części w pow. radziejow. w woj. brzesk-kujaw., które od Katarzyny Ruszkowskiej ż. o. Andrzeja Wierusz Niemojewskiego, ol. Eustachy Ruszkowski ojciec jej otrzymał Janowi R. bratu swemu stryj. za 20. 500 fl. pol. sprzedaje (p. 294)
 • 1241 (Nr. 133) 1673 Samuel Paczyński, s. o. Piotra P., s. 1. 500 zł. zap. sobie przez Piotra Molskiego ced. Kat. Raczyńskiej, wd. po ol. Janie Ruszkowskim 2-o v. ż. Piotra Molskiego (p. 297)
 • 10297 (Nr. 60) 1674 G. Elżbieta Modlibowska, ol. Stefana M., ol. Kaspra syna, córka, wdowa po ol. Piotrze Chlebowskim, spadek po ol. Elżbiecie M. ż. ol. And. Ruszkowskiego, klana inowrocł., ciotce swej, obok innych dziedziczony z 5. 000 zł. na wsi Michałów i Kobiele przez klana ciotce opraw. ceduje G. Jakubowi Wilkotarskiemu, ol. Feliksa W. ol. Pawła i Katarzyny M. syna, synowi, nepotowi swemu z brata (f. 672v)
 • 5926 (Nr. 154) 1674 Marj. Modlibowska, ol. Stefana M., ol. Kaspra M. syna, córka, ż. Macieja Bardzkiego, i ol. Elżbiety M. ol. Andrzeja Ruszkowskiego klana inowrocł. żony, ciotce swej spadkob., spadek po niej, a gł. oprawy 5. 000 zł. na wsi Michałowo i Kobielice tejże swej ciotki ced. Jakubowi Wilkotarskiemu pisarzowi gr. wsch. ol. Feliksa W., ol. Pawła W. i Katarzyny Modlib. małż. syna, synowi, nepotowi swemu z brata (p. 295)
 • 1459 (Nr. 138) 1677 Mari. Wieruszowna Niemojewska, c. o. And. W. N. z ol. Kat. Ruszkowskiej, ż. Kaz. Skorzewskiego, kwit. Marcina Mikołajewskiego, ol. Marcina syna, pisarza zs. inowrocł. (p. 271) z 600 zł.; Kaz. Sk., s. Adama (p. 272)
 • 1626 (Nr. 138) 1677 Urszula z Żmigrodu, c. o. Aleks. z Żm. Stadnickiego z Ewy z Lewic, c. Stanisł. Lewickiego, wdowa po Kiljanie z Cieszanowic Cieszanowskim, 2-o v. ż. Marcina Ubysza rotm. JKMci, s. 17. 000 zł. pos. i tyleż wiana przez swego ojca i męża zapis. w gr. przemysk. 1644, ced. synowi Franciszkowi C. (p. 1092) a Franciszek C. odebrawszy s. 10. 000 zł. od ojczyma Marcina U. zap. przez Wojciecha z Kiszew Lisieckiego, ojczymowi i matce ją ced. (p. 1094). Eufrozyna ż. Jana Kucharskiego, Kat. ż. Marcina Ruszkowskiego siostry jego CC.; Eleonora z Mogielnicy Ubyszówna, c. o. Wojc. U. z ol. Elżb. z Roxyc, wd. 1-o v. po ol. Krzyszt. Jąnowskim, 2-o v. ż. Wojc. z Kiszew Lisieckiego kwit. brata rodz. Marcina z M. U. rotm. JKMci z 1. 500 zł. (p. 1109)
 • 1194 (Nr. 32) 1678 Paweł z Gaszyna Wierzchleyski s. o. Tomasza w Kochlewach, Krzeczowie, Kraszkowicach w z. wieluń. części dz-a z ol. Jadwigi z Rokszyc Ruszkowskiej 1-o v. zrodzony, w im. sw. oraz Jakóba oraz zakonnicy trzebnickiej i panny Anny Wierzchleyskich rodzeństwa swego protest. pw Zofji z Zaborowa Bąkowskiej 2-o v. żonie ojca, obecnie ż. Kazimierza Goreckiego (p. 710)
 • 1198 (Nr. 32) 1678 Piotr Molski i Katarzyna Raczyńska, wd. 1-o v. po Janie Ruszkowskim, małż. manifestuje się przeciwko Stanisławowi z Woli Wężykowej Wężykowi ście sieradzk. oraz Stanisławowi z Drzewców Mikołajewskiemu podstarość. i Janowi Starczewskiemu pis. i Sebastjanowi Krakowskiemu podpiskowi gr. sieradz. (p. 865)
 • 1702 (Nr. 140) 1680 Paweł z Gaszyna Wierzchleyski, s. o. Tom. z ol. Jadwigi z Rokszyc Ruszkowskiej (f. 31)
 • 1828 (Nr. 140) 1680 Marcin Grzymisławski, s. o. Wawrzyńca G., i ol. Jana G. bp. +-go brat rodz. i spadkob., kwit. Helene Ruszkowska , c. o. Wojc. R., z ol. Katarzyny Jarochowskiej żonę Franc. Leszczyńskiego i ol. Marjanny R. ol. Jana G. żony, siostrę rodz. (f. 149)
 • 1900 (Nr. 140) 1681 Wojc. Napruszewski, s. o. Marcina N. z Zofji Ruszkowskiej, w im. sw. i Jana N. brata rodz., z I i Piotr Bogusławski, dziedzic Bronowa z II kontr. (f. 233)
 • 2065 (Nr. 140) 1682 Stefan z W. Chrząstowa Wierzbowski sta szadkowski, s. o. Wojc. klana inowłocłk., z ol. Kat. Żernickiej, a ol. Zofji Z. żony 1-o v. ol. Jana Sasin Karznickiego, 2-o v. ol. Albrachta Bartoszewskiego, ciotki swej współspadkob. (f. 573). Ta ol. Zofja Żern., c. o. Jana Ż. z ol. Anny z Tylic; Wojciech Bartoszewski ol. Krzysztofa syn, a poprz. Albrachta z brata nepos i spadkobierca; Agata Żernicka, c. o. Jana Ż. z ol. z Tylic, ż. ultimo voto And. Ruszkowskiego klana inowłocł., siostrę rodz. Zofji (f. 573)
 • 140 (Nr. 149) 1683 Jakub Wilkotarski pis. gr. wschow. z I i Andrzej z Lubieńca Niemojewski z II kontrakt. N.: otrzymawszy na swą osobę rezygnację Michałowa i Kobielic w p. inowrocł. na których oprawa ol. Elżbiety Modlibowskiej ż. ol. Andrzeja Ruszkowskiego klana inowrocł. /Dóbr tych dziedzica na 5. 000 złp. dana jej przez męża w r. 1612 we śr. pride B. Ciała w Gr. kalis. i 2-ga suma 10. 000 zł. za dobra Ostrów jej dziedziczne jako rekomp. za sprzedaż ich przez męża jej w depozyt wzięta i dotąd nie oddana, i pretensje do rodziny męża jej, wszystko należne pisarzowi części spadkiem po tej babce jego, części drogą cesji, od innych współspadkob. teraz Niemojewsko zapisuje tym kontraktem na tych dobrach s. 7. 000 złp. (k. 106v) To dat. 1647. Teraz W-i już sędzia surrog. gr. wschow.
 • 1338 (Nr. 33) 1684 Paweł z Gaszyna Wierzchleyski rodz. brat Krystyny ż. Marcina Gomolińskiego (p. 529) To dzieci ol. Tomasza W. z ol. Jadwigi Ruszkowskiej (p. 532)
 • 2341 (Nr. 143) 1685 Stefan, Rafał, Franciszek, Marjanna ż. N. Mateusza Chubaszewicza cyw. +-go Pabjanowscy, dzieci ol. Jerzego P. z ol. Kat. Jaraczewskiej, w im. sw. oraz Stanisława Olędzkiego, Stanisława Olęc. z ol. Zofji Pabjan. siostry zezn., zrodz. syna, sumę 1. 800 zł. przez ol. Marcina Napruszewskiego ol. Adama syna, dz-a cz. m. Sobótki i Zofje Ruszkowska  małż. ol. matce zezn. zapis., ced. Piotrowi Bogusławskiemu (p. 268)
 • 1356 (Nr. 34) 1685 Wojciecch Ruszkowski podstoli brzeski-kuj., sędzia dep. z tego woj. na T. K. i Jan R. oraz Magdalena Poleska małż. rob. kontrakt. Jej brat rodz. Andrzej Poleski (p. 15)
 • 318 (Nr. 1111 III) 1686 Jan z Ruszkowa Ruszkowski i Magdalena Poleska małż. z I i Aleks. Orzelski z II kontrakt 3 let. dzierż. wsi Ruszków, Ryszkówek, Smolniki i cz. Galiszewa i młyn w p. radziejow. s. v. 8. 500 złp. rob. (f. 57).
 • 2694 (Nr. 146) 1690 Jan Aleksander z Rokszyc Ruszkowski, dziedzic Ruszkowa, zap. s. 2. 000 zł. Annie Balickiej, c. o. Stanisł. B., ż. Aleksandra Dembickiego (p. 156). Ona kwit. Dadźboga, Marcina i Wojc. bci swych rodz. B. B. z 2. 000 zł. z ojc. i mac. (p. 157). Swiętosław B. brat ich rodz. (p. 158
 • 1502 (Nr. 35) 1691 Aleksander Czyżewski w im. swojem i Seweryna Cz. brata swego rodzonego, i Teresa Ruszkowska małżonkowie, oraz Adama, Stanisława i Reginy ż. Zygmunta Rudnickiego Czyżewskich dzieci swych (?) im., mianuje plentów (p. 691)
 • 3172 (Nr. 152) 1695 Konstancja Ruszkowska, c. Wojc. R. podstolego b. k., wdowa po Krzysztofie Wysockim, 2-o v. ż. Władysł. Szadkierskiego, kwit. ojca z 5. 000 zł. podnies. od Jana z Budzisławia Wysockiego, opiekuna Franciszka, Józefa i Barbary, Teresy W. W. bratanków (p. 267)
 • 3173 (Nr. 152) 1695 Władysł. Szadokierski, s. o. Wojc. dz-a Jabłkowa i Zakrzewka z Katarz. Cieleckiej zrodz., zap. s. 5. 000 zł. ż. Konstancji Ruszkowskiej (p. 267)
 • 11627 (Nr. 70) 1696 G. Mikołaj Deręgowski, s. Mikołaja-Franc. D., kwit. Jana Ruszkowskiego i Magdal. Poleską małż. z 700 złp. (f. 95v) Jan z Ruszkowa R. wsie Ruszkowo M., Ruda i Smolanki w p. radziej. zast. na l. 3 w 5. 000 złp. Janowi Dzierbińskiemu (f. 95v)
 • 11685 (Nr. 70) 1697 G. Andrzej ze Mnichu Rogoziński, w im. sw. i ż. Jadwigi z Bużenina Pstrokońskiej, pożyczył 200 zł. od Jana na Ruszkowie Ruszkowskiego (f. 207) Andrzej wś Wrzącą M. stargował od Ruszkowskiego na 10. 000 złp. i otrzymał rezygn., ale zapłacił tylko 400 zł. Wobec tego zobow. się zaspokoić panów Boguckich, którym zaprzedał te dobra bez wiedzy R-ch i ich nie zaspokoiwszy, i dobra oddać do.. rąk R-ch Dat. Lisice 1686 (f. 207)
 • 2503 (Nr. 133) 1699 Seweryn z Kamienna Kamieński podstoli czerniechowski, s. Marcina K.; Jadwiga Ruszkowska wd. po ol. Władysł. Rudskim (f. 118v)
 • 3540 (Nr. 154) 1700 Marianna Ruszkowska, wdowa po ol. Adamie z Wybranowa Chlebowskim podsędku zs. wieluń., pos-a dóbr ol. męża, i Stanisław z W. Chleb. jej syn zap. Zofji Parczewskiej, c. o. Jana P. dziedzica Parczewa z Ewy Rossowskiej, ż. Borzysławskiego, s. 4. 000 zł. którą to sumę Zofja odebrała dziś od Karola Pągowskiego z d. Parczew i Westrza (p. 344). Ciż Chlebowscy matka z synem z I i Franciszek Borzysławski z II kontr. zast. wsi Galewice w p. wieluń. s. v. 5. 000 zł. (p. 345)
 • 3580 (Nr. 154) 1700 Marianna Brodnicka, c. Kazimierza Br., ż. Franciszka Ruszkowskiego, kwituje Franciszka Bartochowskiego, dziedzica wsi Błaszki z prow. rocz. od sumy 2. 000 zł. (p. 599)
 • 3649 (Nr. 154) 1701 Stanisł. Czyżewski, s. Aleks. z ol. Jadwigi Ruszkowskiej, dziedzic wsi Złotków w p. sier., ż. Ewie Linowskiej, c. o. Stanisł. L. z Urszuli Lipskiej, zap. pos. 12. 000 zł. (p. 238)
 • 3626 (Nr. 154) 1701 Stefan z W. Chrząstowa Wierzbowski sta szdkowski, ol. Marianny z W. Chrz. (Wierzb.) ż. 1-o v. ol. Andrzeja z Mieroszewic Gąsiorowskiego klana bydg., sty radziejowskiego, 2-o v. ol. Stanisława na Bykach Bykowskiego wdy inowrocł., sty przedec., bp. +-ej brat rodz. i spadkob. jedyny, a ol. Agaty de Siekucin Zernickiej, ol. Andrzeja Ruszkowskiego klana inowrocł. żony, bp. +-ej ciotki swej rodz. siostrzeniec i spadkob. jedyny, kwit. Macieja z Mieroszewic Gąsiorowskiego stę radziejow., s. o. And. klana bydg. i sty radziejow. z 6. 000 zł. (p. 123)
 • 3639 (Nr. 154) 1701 Jadwiga Parczewska, c. o. Jana P. z ol. Ewy Rososkiej, wdowa po ol. Tomaszu z Rayska Kobierzyckim zap. s. 4. 000 zł. Zofji P., c. o. Jana z ol. Ewy Ros. żonie Franc. Borzysławskiego, odebrawszy tę sumę dziś od Marjanny Ruszkowskiej, wdowy po ol. Adamie z Wybranowa Chlebowskim podsędku zs. wieluń. (p. 195)
 • 3750 (Nr. 157) 1704 Teresa Ruszkowska, wdowa po ol. Sewerynie Czyżewskim kwit. Stanisława Dominikowskiego i Zofję Kiedrzyńską małż. z 1. 000 zł. (p. 164) Zofja K., ż. 1-o v. ol. Adama Drogońskiego (p. 165)
 • 4396 (Nr. 1144) 1704 Antoni Gutowski, s. o. Stanisława, dziedzic Bednar w p. gn., na tej wsi zap. 2. 000 złp. pannie Marjannie Ruszkowskiej, c. o. Jana z ol. Magdaleny Poleskiej (f. 7v)
 • 3814 (Nr. 157) 1705 Teresa Blińska, c. o. Łuk. Blińskiego, wdowa po ol. Franciszku Szczypierskim i po ol. Mikołaju Politalskim podstolicu wizkim, pisarzu gr. ostrzeszow. dziedzicu Szczypierna i Boczkowa, dóbr tych pos-a, zap. s. 2. 000 zł. Pawłowi z Gaszyna Wierzchleyskiemu s. o. Tomasza z ol. Jadwigi z Rokszyc Ruszkowskiej po swej +-ci (p. 50)
 • 3815 (Nr. 157) 1705 Kaz. Łukomski, s. o. Aleks. Ł. z ol. Dor. Dobrosielskiej posesor Bieniewa, zap. s. 10. 000 zł. Barbarze Ł. córce swej, zrodz. z Kat. Krzemieniewskiej, a ż. Stanisł. Czyżewskiego (p. 57) Stanisław Cz. s. o. Seweryna Cz. z Teresy Ruszkowskiej (p. 57) żonie oprawia pos. 10. 000 zł.
 • 22726 (Targowa Górka) 1708.17/8. (Chwlaszyce) Aleksandra Teresa, c. GD. Michała Ruszkowskiego podstolego b-k. i Marjanny Woźnickiej -- M. Józef Włostowski z Radzewa i G. Zofja Smiegocka z Jarosławca
 • 11047 (Nr. 93) 1711 Jan Ruszkowski w imieniu swoim i żony Jadwigi Teresy Czechalewskiej prawa do wójtostwa wsi Pysząca nabytego od ol. Aleksandra Przybysławskiego, ceduje Pawłowi Gudkowskiemu (f. 49v)
 • 12167 (Nr. 73) 1711 G. Konstancja Ruszkowska, wd. po ol. Władysławie Szadokierskim, mian. pl. brata rodz. X. Zygmunta R. kanonika płoc., prob. radziejow. (f. 88v)
 • 4014 (Nr. 157) 1711 Paweł. z Gaszyna Wierzchleyski, s. o. Tomasza z ol. Jadwigi z Roxyc Ruszkowskiej, s. 2. 000 zł. zap. sobie przez Teresę Blińską, c. o. Łuk. Bl. żonę 1-o v. ol. Franciszka Szczypierskiego, 2-o v. ol. Mikołaja Politalskiego podstolego wizkiego pisarza gr. ostrzeszow. dziedzica wsi Szczypierno i Boczkowo w r. 1705 spos. długu zapis., ced. Janowi z Rozyc Jackowskiemu, s. o. Marcina J. z ol. Zofji de Glinik Glińskiej (p. 21)
 • 8952 (Nr. 310) 1711 Agnieszka Tarnowska, wd. po ol. Stanisławie Ruszkowskim, 2-o v. obec. ż. Franc. Prądzyńskiego (p. 398)
 • 379 (Nr. 157) 1712 Agnieszka Tarnowska wd. po Stan. Ruszkowskim 2-o v. po ol. Franc. Prandzyńskim pw spadkobiercom 2-go męża oraz Janowi-Wojc. Gozdawie Dzierżanowskiemu wojskiemu pozn. (k. 418) o zapis jej 5. 000 złp.
 • 8983 (Nr. 310) 1712 Zygmunt Woźnicki, Marjanny W. ż. Michała z Ruszkowa Ruszkowskiego podstolego b. k. brat rodzony i plent, kwit. Jana Stefana Bojanowskiego obec. dz-a Robaczyna z 500 zł. (p. 546), ol. Teresa z Skrzydlewskich Solarska
 • 12265 (Nr. 73) 1713 G. Konstancja Ruszkowska, c. o. Wojc. R. podstolego b. kujaw., wdowa po ol. Krzysztofie Wysockim, podsędku b. kujaw., 2-o v. po ol. Wład. Sadokierskim, intromit. do cz. wsi Zakrzewko i Jabłkowo przypadłych 2-mu mężowi w dziale z bćmi rodz. X. Hieronimem pleb. krampskim, i Janem, ol. Jana Sz. z ol. Kat. Cieleckiej zrodz. i do innej części mocą zap. od X. Hieronima danego Józefowi, Janowi, Maciejowi Sz-im, zezn. synom, zaś X-a bratankom (f. 199)
 • 12282 (Nr. 73) 1713 G. Konstacja Ruszkowska, wdowa po ol. Krzysztofie Wysockim, 2-o v. po ol. Władysł. Sadokierskim, na wsi Bryszewo p. przedec. Antoniemu Goślinowskiemu, mężowi przyszłemu, zap. s. 5. 000 złp. (f. 215v) Pon. po Nar. NMP
 • 4074 (Nr. 159) 1713 X. Hier. Szadokierski, prob. Krampscensis, daje zobow. bratankom swym rodz.: Aleksandrowi, Józefowi, Janowi i Maciejowi S-im, ss. o. Wład. brata rodz. zezn. z Konst. Ruszkowskiej iż części wsi Jabłkowo i Zakrzewko p. kon. im da (p. 18) Barbara Sz., ż. ol. Jana z Trzcieńca Borka, siostra rodz. zezn. (p. 20)
 • 12335 (Nr. 73) 1714 G. Konstancja Ruszkowska, wd. po Krzysztofie Wysockim sędzicu gr. brzesk., po Wład. Szadokierskim, 3-o v obec. ż. Antoniego Goślinowskiego, mian. pl. pl. (f. 271)
 • 4239 (Nr. 159) 1714 Andrzej Czyżewski, s. o. Seweryna Cz. z Teresy z Rokszyc Ruszkowskiej, części Kaczek Plagtowych i Rogowych w p. sieradz. obok bci swych rodz. Stanisława i Tomasza po ojcu dziedzic, na 1/2 części swej w tych dobrach a w szczególn. na s. 5. 000 zł. zapis. sobie spos. zast. przez brata rodz. Stanisława Cz. na tych dobrach ż. Zofji Dobrosielskiej, c. o. Franc. D. z ol. Zofii Modlibowskiej zap. pos. 5. 000 zł. (p. 163) Ona kwit. brata rodz. Walentyna D. z 5. 000 zł. pos. (p. 164
 • 6764 (Nr. 157) 1715 Józef-Stefan Radoliński podkomorzy wschowski z I i Samuel z Rokszyc, Ruszkowski z II, kwit. się z kontr. zast. wsi Ruszkowo z r. 1712 (p. 71) s. v. 15. 000 złp
 • 9627 (Nr. 1153) 1717 Barbara Dąmbrowska, wd. po Marcinie Woźnickim, dziedziczka wsi Podstolice i Zasułtowo w pow. pyzdr., matka i jej syn Zygmunt W., w im. sw. oraz X. Jakuba kanonika płoc., oraz Marjanny ż. Michała Ruszkowskiego, podstolego brzesk. -kuj. i Katarzyny ż. Michała Szczanieckiego podczaszego dobrzyń. syna i córek, brata i sióstr swych, całe poprzednie dobra swe dziedziczne Maciejowi Chyczewskiemu, s. o. And. za 8. 000 złp. na l. 3 wyd. (f. 118) Matka z synem Zygm. W.W. dz-e Gąsiorowa w im. sw. i reszty rodz. z I i Kat. Skrzydlewska, wd. po Stefanie Dembowskim z II kontr. zast. Gąsiorowa (f. 120)
 • 14820 (Nr. 1156) 1718 Antoni Goślinowski z I i Konst. Ruszkowska, wd. 1-o v po Krzysztofie Wysockim, 2-o v. po ol. Władysławie Szadokierskim 3-o v. małż. z II dożyw. (f. 115)
 • 11334 (Nr. 93) 1718 Jan Paruszewski, s. ol. Macieja Par. z ol. Anny Bagieńskiej, kwituje Barbarę z Dąbrowskich, wdowę po ol. Marcinie Woźnickim, matkę oraz ks. Jakuba kan. katedralnego płockiego oraz Zygmunta Woźnickich, oraz Mariannę żonę Michała Ruszkowskiego, podstolego b. kuj., Katarzynę, żonę Michała Sczanieckiego, podstolego dobrzyńskiego, braci i siostry Woźnickich, ol. Marcina W. synów i córki z prowizji od sumy oryginalnej 2. 000 zł przez ol. Marcina W. zapis. (f. 398v)
 • 11406 (Nr. 94) 1720 Joanna Zagajewskfa, c. o. And. Z. z Kat. Ruszkowskiej dziedziczka wsi Głogowiec, ż. Antoniego Przysieckiego, (f. 82)
 • 1345 (Cerekwica k. Szamotuł) 1723.9/4. (Pamiątkowo) Marjanna Zofja, c. GD. Jerzego Grzegorza Tymińskiego i Jadwigi -- GD. Marcin Grzegorz Miłaczewski z Zydowa i M. Marjanna Ruszkowska podstolina brzeska-kuj
 • 4499 (Nr. 161) 1720 Tomasz i Andrzej Czyżewscy, ss. o. Seweryna Cz. z ol. Teresy Ruszkowskiej, dziedzice wsi Kaczki Plastowe i części Rogowa, w im. sw. i Franciszka Cz. brata swego rodzonego, z I i Mikołaj Taczanowski s. o. Jana T. z ol. Zofji Złotnickiej, kontrakt sprzedaży tych dóbr. s. v. 30. 000 zł. (p. 347)
 • 9262 (Nr. 313) 1722 Stefan Sulmirski, s. o. Stanisł., nabywca praw od Pawła Gutkowskiego tow. chor. panc. sty. jabłonow. wójt. wsi Pysząca należ. do m. Srzemu przez Jana Ruszkowskiego i ż. jego Jadwigę-Teresę Ciehalińską 1711 G.-mu sced., a przez G. sobie sced. 1719, N. Andrzejowi Rychwalskiemu za 300 zł. sprzed. (p. 162)
 • 656 (Nr. 43) 1724 Franciszek Kowalski okupator Gąsiorowa pozw. przez Barbarę z Dąbrowskich wd. po Marcinie Woźnickim matkę, X. Jakóba kanonika płoc., Zygmunta i Marjannę ż. Ruszkowskiego stol. brzesk.-kuj. i Katarzynę ż. ol. Michała Sczanieckiego podczaszego dobrzyń. wdowę, Woźnickich (f. 9
 • 671 (Nr. 43) 1724 Rafał Drwęski posesor wsi Bąblina pozwany przez Michała Ruszkowskiego stol. brzesk.-kuj. i Marjannę Woźnicką małż. (Katarzyna z Przyjemskich 1-o v. ol. Opalińskiego wojewody łęczyckiego, 2-o v. Przyjemskiego, 3-o v. Kretkowskiego (f. 216)
 • 12844 (Nr. 76) 1724 G. Teofil, stryj, w im. sw. i Wawrzyńca, ol. Deodata syna, 2-o v. zrodz., małol. bratanka, Boguccy, ol. Teofili B-ej, żony 1-o v. ol. Jana Winnickiego, 2-o v. Piotra Rożnieckiego żony, siostry i ciotki swej rodzonej, bp. +-ej, i Magdalena Ruszkowska, wdowa po ol. Deodacie Boguckim, tej w im. syna swego powyższego Wawrzyńca, oraz Piotr i Teresa, ż. Adama Thorzewskiego, brat z siostrą rodz. Bieliccy, z I i Marcjanna Bogucka, wd. po ol. Wojc. Sakowskim, z II i Adam Thorzewski, dziedzic cz. wsi Wrząca z III kompromis (f. 15v)
 • 2668 (Nr. 135) 1725 Wojciech Zdąnowski, brat Mikołaja Zd.; Stanisł. Skrzydlewski, brat rodz. ol. Antoniego zabitego. Jan Ruszkowski z szlachtą najechał był wieś Ruszków dobra panów Skrzydl. zabity tam też Tomasz Jaranowski Skrzydl. + z ran u cyrulika w Piotrkowie (f. 77)
 • 844 (Nr. 44) 1726 Krystyna Masłowska wd. po Zygmuncie Zarębie Tymienieckim matka, Wojciech, Józef, Maciej, Wawrzyniec, Karol, Anna z ol. Stanisława Bartoszewskiego, Marjanna ż. Jana Otockiego Franciszka panna, dzieci Tymienieccy, pw. Stanisławowi Woynowskiemu i Ewie Ruszkowskiej małż. posag. Drotowic (dzc tej wsi Jerzy Warszycki wda łęczycki) (f. 1439)
 • 1071 (Nr. 46) 1726 Stanisław Skrzydlewski s. o. Andrzeja i ol. Antoniego S. brat rodzony, w im. sw. oraz Józefa i Michała bci swych rodzonych z I i Magdalena Ruszkowska c. o. Jana R. z ol. Magdaleny Polewskiej, wdowa po Dadzibogu Boguckim, 2-o v. żona Marcina Kiełczewskiego burgrabiego gr. kruświc. z II. komplan. (f. 1453)
 • 15111 (Nr. 1204) 1726 w św. Kazimierz Gorecki, s. o. Tom. de Gorki G. z ol. Kat. z Rokszyc Ruszkowskiej, dziedzic części wsi Biała w z. wieluńskiej, w zak. Franciszek, bernardyn pozn., dobra te po ojcu Franciszkowi Xaw. z Psar Psarskiemu s. o. Aleks. Marka z P. P. z Marjanny de Zaborze Zaborskiej za 18. 000 złp. sprzed. (f. 23)
 • 938 (Nr. 45) 1727 Tadeusz Ruszkowski s. Michała R. podstolego brzeskiego kujaw. (f. 1059)
 • 940 (Nr. 45) 1727 Jakób Umiński pos. Czepowa pozw. przez Michała Ruszkowskiego podstol. brzesk.-kuj. (f. 1076)
 • 4823 (Nr. 83) 1728 Ignacy Ruszkowski, s. o. Anton. z ol. Kat. Kaczkowskiej a ol. Anny z Ruszkowskich Skrzyńskiej, babki swej, recenter vitae functae nepos, do odebrania spadku ze wsi jej dożywot. Jastrzębiec ze stwa leżajsk., mian. pl. G. Wawrzyńca Abratowicza (f. 49)
 • 11961 (Nr. 96) 1730 Michał Prądzyński, s. o. Franciszka Pr., obok braci swych spadkobierca, w im. sw. oraz Zygmunta i Antoniego PP. bci swych rodzonych, s. 1.000 t. przez ol. Agnieszkę Jarnowską, ol. Stanisława Ruszkowskiego żonę, ol. ojcu zezn. 1710 zapis. ceduje Barbarze Prądzyńskiej, wdowie po ol. Franciszku Drachowskim, siostrze swej rodzonej (f. 218v)
 • 5422 (Nr. 171/173) 1736 Wojciech Ruszkowski s. o. Aleks. R. podstolego b. k. z ol. Wiktorii Grochowickiej, dziedzic wsi Błędna i Wyszczelice w p. przedec. podniósłszy s. 10. 000 zł. od ojca swej żony Michała Niwskiego jako jej d. mac., żonie Barbarze N-ej, oprawia tę sumę (p. 509)
 • 5339 (Nr. 171/173) 1736 Michał Niwski z I Konstancja Biskupska, ol. Pawła Sokołowskiego ol. Marjanny Kwiatkowskiej 1-o v. ol. Fabjana Sokoł. podstol. ciechan., 2-o v. Michała Niw. żony, syna żona wdowa, w im. sw. oraz panien małol. Franciszki i Salomei Sokołowskich z II i Wojciech Ordęga w im. sw. i Feliksa Ordęgi z ol. Zofji Niwskiej tychże N-ich córki syna swego z II, Wojciech Ruszkowski podstolic brzeski kuj. i Barbara Niwska małż. oraz Piotr Niwski tychże N-ich syn, w im. sw. i panny Agnieszki N. siostry swej rodz. z III, eksdywizja dobr po ol. matce Mariannie z Kwiatk. ult. v. N-ej (p. 166)
 • 5444 (Nr. 171/173) 1736 Antoni Prusinowski, s. o. Jana Pr. z ol. Heleny Ruszkowskiej, cz-i Gałązek W. z p. kalis. zw. "Przybysławszczyzna" posesor i Marianna Koszkowska c. o. Kaspra K. dziedzica cz-i tych dóbr z ol. Petronelli Wilkostowskiej, dziedziczka cz-i Przybysławszczyzny, żona Antoniego Prusinowskiego małż., zap. s. 2. 000 zł. Zofji i Petronelli P-im, córkom swym każdej po 1. 000 zł. jako kontentację z dóbr ojcz. i macierz. (p. 575)
 • 47024 (Kunowo) 1737 23/X. chch. G. Józef Pulnarski dzierż. ostrowski i G. Kat. z Krzyżanowskich Ruszkowska wojtowostwa kunow. posesorka
 • 13022 (Nr 1252) 1738 Kaz. Leszczyński, s. o. And. z ol. Heleny Ruszkowskiej z I i Katarzyna Szeliska, wdowa po Tomaszu Przetockim 2-ov. po Pawle Wyganowskim, 3-ov. Leszcz. z II małż. dożyw. (f. 266)
 • 12618 (Nr. 97) 1739 X. Jakub-Stanisł. Woźnicki, prob. Dąbrowiecki, s. o. Marcina W. z ol. Barbary Dąbrowskiej, siostry rodz. ol. bp. +-go Zygmunta D. pisarza gr. kalisk. (f. 372) Tadeusz Ruszkowski, podstoli b. kuj., siostrzeniec zezn. (f. 372)
 • 18029 (Kiszkowo) 1739.27/IV. (Popówko k. Obornik) Jerzy Ksawery, s. G. Ignacego i Barbary z Szczanieckich Kierskich (bawiących w Rybienku) -- Kat. z Woźnickich Szczaniecka podczasz. dobrzyń., i M. Tad. Ruszkowski podstolic, b. k. z G V. Joanną Wodecką
 • 47026 (Kunowo)1739.29/IX. chch. G. Wojciech  Ruszkowski z Kunowa i G. v. Konstancja Bartoszewska z Dalabuszek
 • 5465 (Nr. 177) 1740 Rafał Iwański stolnik trebowelski i Ludwika Kąsinowska, małżonkowie, wsi Pawłowa w p. kalis. zastawnicy, zap. s. 700 zł. Antoniemu Prusinowskiemu s. o. Jana Pr. z ol. Heleny Ruszkowskiej (p. 285)
 • 5474 (Nr. 177) 1740 Antoni Prusinowski, s. o. Jana Pr. z ol. Hel. Ruszkowskiej c. o. Jana z Roxyc Ruszk. z ol. Katarzyny z Małyszyna Raczyńskiej, żony 1-o v. ol. Jana Ruszk. 2-o v. ol. Piotra Molskiego zrodzona, zrodzony, i po babce z Racz. Molskiej współspadkobierca, do podnies. sumy ze wsi Złoczew po niej, mian. pl. Bartł. Kwaśniewskiego chor. reg. Branic H. P. K., s. Aleksandra Kw. z Anny Kozubskiej, siostrzeńca swego (p. 298)
 • 5579 (Nr. 178/180) 1742 Józef Stanisławski, b. zast. pos. wsi Tokary p. sier., obec. pos. wsi Morawin w p. kalis. kwit. Wojciecha Ruszkowskiego podstolica b. kuj. z 590 złp. (p. 281) Wojc. Ordęga podczaszy liwski w im. sw. i Feliksa O. syna swego z ol. Zofji Niwskiej 1741
 • 5586 (Nr. 178/180) 1742 Wojciech Ruszkowski, syn zmarlego Aleksandra Ruszkowskiego  podstolego brzesko kujawskiego  z zmarlej Wiktorii Grochowickiej, posesor wsi Szadek i Przedzyń w p. kaliski z I i Piotr Tarnogórski, syn zmarlego  Jana Tarnogórskiego  z zmarlej Marianny Boszkowskiej z II kontr. 3 l. dzierż. wsi Szadek i Przedzyn za 5. 000 zł. (p. 321) Wojciech Ruszkowski podstolic dziedzic wsi Błędna i Wyszczelice p. przedec. (p. 322) Piotr  Tarnogórski zast. pos. wsi Plewnie p. kalis. (p. 324) 
 • 5569 (Nr. 178/180) 1742 Michał Ziemięcki, ol. Franciszka części Jakuszewic w z. michałow. dziedzica, z Ewy Słonczewskiej, syn, spadkob. rodziców obok Fabjana i Ludwiki ż. Stanisława Ruszkowskiego brata i siostry swych rodz. wedle kontr. spis. przez matkę w im. sw. i dzieci z I i ol. Stanisławem Drywa Zakrzewskim spis. w Kowalewie 1729. 15/VII z II kwituje Melchjora Drywę Z. s. o. Stanisława D. Z. z Brygitty Sumińskiej z 1. 500 t. (p. 207) Michał Z., ol. Franc. Z., ol. Zygmunta Z. z ol. Zofji Sępławskiej, 2-o v. Jakuszewskiej, Jakuszewic w ziemi michałow. dziedziczki zrodz. syna, z ol. Ewy Słoncz. zrodz. syn i spadkobiercy ol. Aleksandra-Jakuba Jakuszewskiego męża 2-o ol. Zofji z Sęmpł. Ziemięckiej tj.: Jan i Andrzej Ziółkowscy, bcia m. s. rodz. a jego siostrzeńcy (p. 209)
 • 6402 (Nr. 1267) 1742 Aleks. Goślinowski, s. o. Anton. z Konstancji Ruszkowskiej, kwit. Józefa i Ignacego Malczewskich, ss. o. Macieja Skarbka Malcz. z ol. Jadwigi Przyemskiej z 9. 000 złp. zap. sobie 1741 przez ich matkę, a 2-o v. swoją żonę (f. 242v)
 • 6374 (Nr. 1267) 1742 Konstancja Ruszkowska, wd. po Krzysztofie Wysockim, Władysławie Szadokierskim i po Ant. Goślinowskim, testament spis. 1719. 1742. rob. (f. 220)
 • 6389 (Nr. 1267) 1742 Katarzyna Sielska, wd. po Tomaszu Przetockim, po Pawle Wyganowskim, 3-o v. ż. Kaz. Leszczyńskiego, kwituje Franciszka Otto Trąmpczyńskiego, s. o. Wojc. T. z ol. Anny Chrząstowskiej z 1. 000 złp. z d. ojcz. i mac., zap. sobie przez tegoż T. w komplan. przyjaciel. spis. w Zbrudzewie 1741.3/VII (f. 232). Kazimierz L. s. o. Franc. z ol. Heleny Ruszkowskiej, zap. jej tę sumę (f. 232v)
 • 1318 (Nr. 50) 1743Tadeusz Ruszkowski podstoli brzeski-kujawski (f. 1277)
 • 12635 (Nr. 1274) 1743 Sebastjan ze Skrzypna Twardowski, s. o. Sebast. z Zofji Swinarskiej, mąż Marjanny Goślinowskiej, c. o. Anton. Gośl. z Konstancji Ruszkowskiej 3-o v. zrodzonej, kwit. brata rodz. żony Aleksandra Goślin. z prow. od s. 9. 000 złp. posag. zap. kontraktem małż. przez jej rodziców 1743 (f. 112v)
 • 13853 (Nr 77) 1743 M. Konkordja Raczyńska, wd. 1-o v. po ol. Serafinie Żychlińskim, st. stawiszyńskim, 2-o v. po ol. Tadeuszu Ruszkowskim, podstolim brzeskim-kujawskim, mian. pl. pl. (f. 297) Ciż małż. R-y skwit. przez Mik. Lisieckiego i Teresę z Mikołajewskich małż. (f. 301)
 • 12681 (Nr. 1278) 1744 Aleksander Goślinowski, s. o. Anton. G. z Konstancji Ruszkowskiej, zap. 10. 000 złp. ż. przyszłej pannie Annie Nieżychowskiej, c. Mikoł. z Marjanny Zaydlicówny (f. 33)
 • 15474 (Nr. 1280) 1745 Sebastjan ze Skrzypna Twardowski, s. o. Sebast. z Zofji Swinarskiej dziedzic Przecławia w p. gnieźń., na 1/2 dóbr. ż. Marjannie Goślinowskiej, c. o. Anton. z Konstancji Ruszkowskiej, zap. s. 10. 000 złp. (f. 265)
 • 15529 (Nr. 1286) 1746 X. Jakub Stanisł. Woźnicki prob. dąbrowiecki, s. o. Marcina W., z ol. Barb. Dąbrowskiej, dziedzic d. Chwalszyce, Podstolice, Gąsiorowo, Zasułtowa, Zasułtówka, Dąbrówki w p. gn., dobra te Tadeuszowi Ruszkowskiemu podstolemu b. k. s. o. Michała R. podstolego b. k. z Marjanny Woźnickiej, za 95. 000 złp. sprzed. (f. 37)
 • 12979 (Nr. 98) 1747 Kaz. Poleski, s. o. Andrzeja P. z ol. Zofji Sinińskiej, a ol. Dobrogosta P. nepos, a ol. Magdaleny P. ol. Jana Ruszkowskiego żony, ciotki swej, z brata nepos, w im. sw. oraz Jana i Jadwigi PP. dzieci swych, swoją cz. z s. 4. 000 złp. przez R-go żonie na Ruszkowie zapis., i podnies. (ol. ciotki córka ol. Magdalena R. 1-o v. Kiełczewska, 2 v. Bogucka) ced. Józefowi P. bratankowi swemu rodz. (f. 164v)
 • 1366 (Cerekwica k. Szamotuł) 1747.23/12. * (Napachanie) Adam Tadeusz, s. poprz. MGD. [Aleks. i Anny z Nieżychowskich] Goślinowskich -- PGD. Tad. Ruszkowski podstoli brzeski i Konkordja z Raczyńskich Ruszkowska
 • 1366 (Cerekwica k. Szamotuł) 1747.23/12. * (Napachanie) Adam Tadeusz, s. poprz. MGD. [Aleks. i Anny z Nieżychowskich] Goślinowskich -- PGD. Tad. Ruszkowski podstoli brzeski i Konkordja z Raczyńskich Ruszkowska
 • 13112 (Nr. 98) 1748 Katarzyna Zagajewska, wdowa po ol. Stanisławie Jastrzębskim, części Kłodzijewa zw. Zagajewszczyzna po ol. Andrzeju Zagajewskim i Katarzynie z Ruszkowskich małż., rodzicach swych, dziedziczka, zobow. się część swą tj. połowę Kolodziejewa p. gn. sprzedać za 10. 000 złp. Kazimierzowi Kosmowskiemu (f. 208v)
 • 14012 (Nr. 78) 1748 M. Tad. Ruszkowski, podstoli brzeski, w im. sw. i żony Konkordii Raczyńskiej, z I i Józef Stanisławski z II kontr. dat. w Golinie 1747. 25/VII, s. v. 27. 000 złp. (p. 178) Józef St. dzierż. dóbr m. Kazimierz (p. 178)
 • 5891 (Nr. 185/189) 1748
  Stanisł. Czyżewski, s. o. Seweryna Cz. z ol. Teresy z Rokszyc Ruszkowskiej, 1/2 wsi Kaczki Pośrzednie p. sieradz. dziedzic z I i Michał Mirzewski, s. o. Stanisława M. z Marianny z Radomicka Daleszyńskiej i Marianna Jackowska, c. o. Jana J. podstolego kruśw. z ol. Teresy Załuskowskiej, małż. z II kontr. sprzed. tych dóbr s. v. 10. 000 złp. (f. 69v)
 • 5934 (Nr. 185/189) 1748 Andrzej Koczański, w im. sw. i żony Marjanny z Starzyńskich, wdowy po ol. Stefanie, 2-o v. po ol. Marcinie Otockich, 3-o v. swojej, manifest. dokonaną przez Tomasza O. syna swego adocyjnego pw. Stanisł. czy in. im. Ruszkowskiemu aprob. (f. 145v)
 • 14123 (Nr. 78) 1750 G. Ludwik Kierski, w im. ż. Elżb. Walknowskiej kwit. Tadeusza Ruszkowskiego, podstolego b. kuj., sędziego gr. pozn., posesora m. Goliny, spadkowego po ol. Serafinie Żychlińskim ss. Stanisł. z 20 zł. w. tyt. prow. od s. 4. 000 złp. żony swej posag., przez ol. Seraf. Żychl. jej skryptem zapis. (p. 415)
 • 3051 (Nr. 141) 1750 Paweł Poleski cześnik żytomierski, ol. Andrzeja P., ol. Dobrogosta P. syna, z ol. Zofji Sinińskiej, syn, tegoż ol. Dobrogosta wnuk, ol. Magdalena z Pol. Ruszkowskiej, ol. Andrzeja P. siostry rodz. a Dobrog. córki, siostrzeniec, a ol. Magdaleny Ruszkowskiej jej córki, 1-ov. Boguckiej, 2-ov. Kiełczewskiej, brat ciot. i współspadkob., w im. sw. i swych dzieci tj. Adama, Ludwika, Franciszka i Joanny synów i córki sumy ze wsi Gościnna w p. piotrk. przez ol. Jana Ruszkowskiego dziedzica Ruszkowa z przyl. z rąk Andrzeja P. brata rodz. podnies. i na d. Ruszkowo, Ruszkówko, Ruda, Smolniki Magdalenie opraw. a po bp. +-ci Magdal. z R. Kiełcz. odziedzicz. ceduje Józefowi P. regentowi zs. pozn. bratankowi swemu (f. 79). Kiełczewska miała syna Wawrzyńca Boguckiego +-go też bp.
 • 11202 (Nr. 1298) 1750 Katarzyna Zagajewska, c. o. And z ol. Kat. Ruszkowskiej, wdowa po Stanisł. Jastrzębskim, dziedziczka 1/2 Kołodziejewa "Zagajewszczyzny" w p. gn., Kazimierzowi Kosmowskiemu, s. o. Jakuba Chryzostoma K. z ol. Zofji Radeckiej dobra te za 10. 000 złp. sprzed. (f. 110)
 • 15662 (Nr. 1305) 1752 Wojciech Roszkowski, s. o. Tomasza R. z ol. Petronelli Umińskiej, na 1/2 d. ż. Konstancji Bartoszewskiej, c. ol. Anton. z ol. Teresy Twardowskiej, zap. 2. 740 złp. z jej dóbr mac. podnies. dziś. od Tadeusza Ruszkowskiego, podstolego b. k., sędziego surrog. gr. pozn., pos. Rokitnicę (f. 64) 14208 (Nr. 78) 1752 G. Barb. Walknowska, wd. po Ignacym Sumińskim, 2-o v. obec. ż. Mikoł. Rokitnickiego, kwit. M. Tadeusza Ruszkowskiego, podstolego b.-kuj., sedziego surrog. gr. pozn. z prowizji od sumy 1. 000 złp. renty subst. mac. (p. 580)
 • 6150 (Nr. 196/198) 1752 Bogumiła Skorzewska, ol. Kaz. Sk. z ol. Marianny Niemojewskiej córki, ol. Andrzeja Wierusz-Niemojewskiego i Katarzyny Ruszkowskiej, ol. Zygmunta Ruszk. i Doroty Gątkowskiej córki, nepotki, tychże Zygmunta Ruszk. i Dor. Gątk. małż. posesorka, żona Jana Szczytowskiego, sumę 2. 500 złp. z s. 3. 000 złp. z sumy więk. 8. 000 złp. należ. sobie jako pochodz. ze spadkob. ol. Katarz. z Ruszk. Niemojew., z masy spadk. Ruszk. z d. Ruszków, ced. x. Józefowi, Franciszkowi, Walentynowi, Mariannie, Krustynie dzieciom swym Szczytowskim (f. 217)
 •  22013 (Koszuty) 1754.7/7. Piotr, s. N. Józefa i Jadwogi Ruszkowskich -- MGD. Bogusław Tomicki z Szczodrzykowa i MG. Anna z Łaskowskich Korytkowska wd. pos. K
 • .6921 (Nr. 1313) 1754 X. Józef hr. z Werbna Pawłowski bp. neocheński, archidjakon i officjał generalny Kat. poznań. dziedzic Lwówka z przyl., s. ol. Adama klana biechowskiego, ol. Mikołaja Pawl. nepos, nabywca praw od ojca, s. 6. 000 złp. przez ol. Franciszka ze Skrzypny Twardowskiego, s. o. Sebastjana, ol. Adamowi P. s. o. Mikołaja, ojcu zezn., potem klanowi biechow., w r. 1699 zapis, ceduje Tadeuszowi Ruszkowskiemu podstolemu brzeskiemu kujawsk. i sędziemu surrog. gr. pozn., obec. poses. d. Rokitnica (f. 229)
 • 7014 (Nr. 1314) 1755 Tadeusz Ruszkowski podstoli brzeski kujaw., sędzia surrog. gr. poznań. im. Elżbiety, Barbary i Longiny Zychlińskich, ol. Serafina Zychlin., sty stawiszyńskiego z Konkordji Raczyńskiej, obecnie żony zeznaj. córek, pacierbic swych, ol. Adama Zychlińsk. klana międzyrzec. spadkobierczyń, kwit. z 2. 000 złp. Antoniego Kierskiego (f. 158v). Tad. R. dz. Rokietnicy (f. 159)
 • 7120 (Nr. 1315) 1755 Tad. Ruszkowski podstoli brzeski kuj., sędzia surrog. gr. pozn. mianuje plentem Wojc. Szadkowskiego łowczyca gostyń. (f. 136)14376 (Nr. 78) 1755 G. Józef Wężyk, s. ol. Mikoł. W. z ol. Kat. Mniszchówny kwit. z inwent. ż. swoją Eleonorę z Woynowskch, c. Stan. W. z ol. Ewy Ruszkowskiej (p. 866)
 • 7009 (Nr. 1314) 1755 Wojc. Lniski, s. o. Kaz. L. z ol. Barb. Ruszkowskiej, z I i Apolinary Estka z II kwit. (f. 151v)
 • 19737 (Mogilno) 1757.9/X. (Rudy na Chabsku Klasztorne) Franciszek Borgjan s. G. Michała Ruszkowskiego i Marjanny -- chrz. nieszl.
 • 14528 (Nr. 79) 1758 M. Tad. Ruszkowski, podstoli b-kuj., b. sędzia gr. pozn., wobec słabości ciała, choroby, grzywny, peny i wszystkie przysądz. sobie sumy w czasie swego urzędow., ponad 30. 000 złp. wynoszące, zap. na fundację misyjną S. Jesu (f. 82)
 • 14567 (Nr. 79) 1758 M. Konkordja Raczyńska, wd. 1-o v. po ol. Serafinie Żychlińskim, st. stawiszyń., 2-o v. po ol. Tadeuszu Ruszkowskim, podstolim b. kuj., w im. sw. oraz Barbary i Longiny Ż-ch, córek swych, panien, mian. pl. Adama Sokołowskiego, chor. kruświc., syna swego adopc. (f. 107)
 • 10001 (Nr. 1326) 1758 Wojciech Lniski, s. o. Kazim. z ol. Barb. Ruszkowskiej posesor Rokitnicy w pow. pozn., spadkob. dziedzica tych dóbr ol. Tadeusza R. podstolego brzeskiego-kuj., Kazimierzowi Koczorowskiemu, s. Adama K. z Zofji Łaszczyńskiej zap. s. 2. 000 złp. (f. 65)
 • 369 (Kuryer Polski) 1758 Z Warsz. 5 lip. Nadania: Cześn. ziemi warsz. (po śm. Seweryna Szydłowskiego) -Szymanowski ...., szamb. (nr. 27) z Warsz. 12 lip. Podcz. krak. (po śm. Dembińskiego ....) -Dembiński ...., star. wolbromski, jego brat (nr. 28) Z Warsz. 19 lipca Chor. ziemi przemysk. (po śm. Rosnowskiego ....) -Aleks. Morski podcz. Podcz. tej ziemi -Humniecki Franc., łowczy Łow. po nim -Dwernicki ...., pis. grodz. przemyski Podstol. brzeskie kuj. (po śm. Tad. Ruszkowskiego) -Ign. Zagaiewski łowczy kruśw. Łow. po nim -Jakub Swirczyński Asesorstwo sąd. zadw. kor.: Walerian Kowalski, wojski ziemi stężyckiej, Maksym. Trzecieski, wojski radom., dworzanie JKM. (nr. 29) Z Warsz. 26 lipca Podkom. ziemi rożańsk. (po śm. Podoskiego) -Krasiński star. opinogórski Łow. łęcz. (po śm. Aleks. Włostowskiego) -Winc. Zawisza (nr. 30)
 • 9905 (Nr. 1325) 1758 Elżbieta ż. Adama Sokołowskiego chorążego kruświc. Barbara, Longina, panny, siostry rodz. Zychlińskie cc. ol. Serafina Z. starosty stawiszyńskiego, z Konkordji Raczyńskiej, siostry rodz. Wiktora R. wojewodzica poznań., 1-o v. Zychliskiej, 2-o v. żony Tadeusza Ruszkowskiego podstolego brzesk. -kujaw., sędziego surrog. gr. pozn., ojca spadkobierczynie (f. 44)
 • 10067 (Nr. 1327) 1759 Zygmunt Nieżychowski, s. Mikołaja N. z Marjanny Zaydlicówny, kwit. Aleksandra Goślinowskiego, s. o. Antoniego Gośli. z ol. Konstancji Ruszkowskiej, dziedzica d. Napachanie (f. 122v)
 • 14604 (Nr. 79) 1760 G. Antoni Zbierzchowski, mąż Teresy Walknowskiej kwit. M. Konkordję Raczyńską, wd. po ol. Serafinie Żychlińskim, st. stawiszyń., 2-o v. po Tad. Ruszkowskim podstolim b-kuj. z prowizji od s. 1. 000 złp. żony ewikc. (f. 171v)
 • 14663 (Nr. 79) 1760 M. Konkordia Raczyńska, wd. 1-o v. po ol. Seraf. Żychlińskim st. stawiszyń., 2-o v. po ol. Tad. Ruszkowskim, podstolim b. kuj. w im sw. oraz Elżbiety, ż. Adama Sokołowskiego, chor. kruśw. Barbary i Longiny, panien, 1-o v. zrodz., Z-ch, kwit. G. Józefa Parczewskiego, dz-a cz. Myśliborza, z 1. 854 złp. (f. 214)
 • 10153 (Nr. 1329) 1760 Marjanna wd. po Michale Ruszkowskim podstolim brzeskim-kuj. i Kat. wd. po Michale z Łagowca Szczanieckim podczaszym dobrzyńskim, Woźnickie, cc. ol. Marcina Woźn. z ol. Barbary Dąbrowskiej, dóbr Chwalszyce, Podstolice, Gąsiorowo, Zasutowo w pow. pyzdr. dziedziczki, dobra swe Aleksemu z Drewnowa Lipskiemu kapitanowi wojsk kor., s. o. Wojciecha z Drewnowa L. miecznika nurskiego z ol. Katarzyny Krzyckiej synowi, za 100. 000 złp. sprzedają (f. 131v)
 • 6143 (Kuczkowo) 1761.14/VI. Janków) MD. Romuald Ruszkowski podstolic brzeski- kuj. x MD. Jadwiga z Zurawskich Mikołajewska v. -- MD. Mikołaj Kuczkowski regent gr. kalis. i MD. And. Kuczkowski, Flor. Kiedryński
 • 4170 (Popowo Kościelne) 1761.4/VIII. (Nieśw.) Dominik Antoni, s. GD. poprz. [GD. Franc. Dzierzgowskiego i Teresy z Zielińskich] Dzierzgowskich dz-ów N. -- G. Tomasz Dz. student syn, i Gv. Marjanna Ruszkowska oboje z N.
 • 15964 (Nr. 1335) 1762 Sebastjan ze Skrzypny Tardowski, s. o. Sebastjana, syna też Sebastjana, zrodzony z Zofji Swinarskiej, żony 1-o v. ol. Wawrzyńca ze Skrzynna Dunina, ol. zaś. Franciszka T., tegoż ol. Sebastjana T. syna, bratanek rodz., ol. Teresy ol. Antoniego Bartoszewskiego, Krystyny ol. Jana Trąmpczyńskiego, (co?), zaś ol. Franciszka T. dz-a Rokitnicy brat stryjeczny, i po odsędzeniu tych pań dziedzic Rokitnicy, dobra te Wojciechopwi Lniskiemu s. o. Kaz. z ol. Barb. Ruszkowskiej sprzed. (f. 67v)
 • 16057 (Nr. 1338) 1764 Jan Nepom. w św., Marjan w zak. Czyżewski s. Józ. z ol. Marj. Ruszkowski, bernardynów pozn. nowicjusz, sumę 5. 000 złp. z sumy na Bryszewie w woj. b. k. Wojciecha Szadkowskiego łowczyca gostyń. dziedzicznych, konwentowi ceduje (f. 34)
 • 14772 (Nr. 79) 1764 M. Kat. Ruszkowska, wd. po ol. Ant. z Ossówki Zboińskim podstolim bydg., ol. zaś. Tadeusza R-go podstolego b. -kuj., sędziego surrog. gr. pozn. siostra rodz. i współspadkob., kwit. M. Wojc. Szadkowskiego łowczyca gostyń. z ruchom., sreber, klejn. po + brata w Warsz. pozost. (f. 377v)
 • 14782 (Nr. 79) 1764 M. Stanisław Dzik z Kożuchowa Kożuchowski, s. o. Bogusława K. sędziego zs. wieluń. i Zofji Gostyńskiej, Mokrska i Słupska w z. wiel., Zbierska w p. kalis. dziedzic, ż. przyszłej pannie Longinie Żychlińskiej, c. o. Serafina sty stawiszyń. z Konkordii Raczyńskiej wdzianki pozn., 2-o v. wd. po ol. Tad. Ruszkowskim podstolim b. -kuj., zap. 30. 000 złp. (f. 382v). Ptk po WW Św.
 • 14837 (Nr. 80) 1766 G. Teresa Walknowska, c. o. Mikoł. z ol. Anny Żychlińskiej ż. Anton. Zbierzchowskiego, kwit. MM. Elżbietę, wd. po ol. Adamie Sokołowskim, chor. kruświc., Barbarę, ż. Ignacego Lipskiego, łowczego wschow., Longinę, ż. Stan. Dzika Kożuchowskiego, sędziego gr. wieluń., Żychlińskie, cc. ol. Serafina sty stawiszyń. z ol. Konkordii Raczyńskiej, 2-o v. Ruszkowskiej, zrodz. dziedziczki po ojcu m. Golina z przyl. (f. 34v)
 • 16216 (Nr. 1342) 1766 Ignacy Zakrzewski, o. Stanisł. z ol. Anny Chlebowskiej ol. Krzysztofa Chl. z Marj. Ruszkowskiej, córki, Ruszkowa i cz. Galewic dziedziczki, syn, po + bp. X. Walentyna kanonika kat. krak., ofic. lubel., prob. kazimier., Stanisława, Kazimierza i Andrzeja Chlebowskich matki swej braci rodzonych, spadkob. wraz z Kazimierzem Z. bratem rodz., dóbr tych dziedzic, część tę w Ruszkowie p. sier., Galewic w z. wieluń. sprzed. za 20. 000 złp. bratu Kazimierzowi Z. (f. 76v)
 • 6697 (Nr. 206/ 208) 1767 Józef Korzeniewski, ol. Andrzeja K. z ol. Zofii Wysławskiej 2-o v. Konopnickiej 1-o v. zrodz. syn, Korzeniewa z eksdyw. brat dziedzic, zobow. się część swoją tej wsi p. kalis. wedle kontr. 24/7 w dobrach Szadek spis., sprzedać za 7. 800 złp. Romualdowi Ruszkowskiemu podstolicowi b. kujaw. (f. 106) Józefa Korz. siostra rodz. Barbara Rydzewska, siostra zaś przyr. Katarzyna Konopnicka
 • 6756 (Nr. 206/ 208) 1768 Tomasz Lisiecki dziedzic Małego Liśca w p. kon., w im. sw. i Marianny Mikołajewskiej, kwituje Romualda Ruszkowskiego dziedzica d. Szadek z 1. 000 złp. (f. 57v)
 • 6756 (Nr. 206/ 208) 1768 Tomasz Lisiecki dziedzic Małego Liśca w p. kon., w im. sw. i Marianny Mikołajewskiej, kwituje Romualda Ruszkowskiego dziedzica d. Szadek z 1. 000 złp. (f. 57v)
 • 6758 (Nr. 206/ 208) 1768 Romuald i Antoni Ruszkowscy, synowie zmarlego Wojciecha Ruszkowskiego podstolego brzesko kujawskiego , kwituja  Jana Radolińskiego podkomorzyca wschowskiego, z 5. 000 złp. (f. 65)
 • 14158 (Nr. 100) 1770 Mateusz z I i Szymon z II Głowaccy, ss. o. Michała Gł. dziedzica Przybrody w p. gn. z Marjanny Zukowskiej, obec. 2 v. ż. Macieja Swieykowskiego, kontr. sprzed. cz-i Przybrody 24/VII r. b. s. v. 3. 000 złp. (f. 392) Faustyna Trąmpczyńska, c. i jedyna spadkob. ol. Krystjana Twardowskiego, a ż. Szymona Gł. (f. 393) 1763. Siostry rodz. Woźnickie, spadkob. ol. X. Woźnickiego, dz-a Dąbrówki, tj. Kat. Sczaniecka podczaszyna dobrz. i Marjanna Ruszkowska sprzed. tę wieś Janowi z Chomęcic Morawskiemu sędziemu gr. wschow. (f. 393)
 • 6912 (Nr. 209/ 213) 1772 Antoni z Ruszkowa Ruszkowski, ol. Wojc. R. podstolego b. kuj. z ol. Barbary Niwskiej syn, dziedzic 1/2 wsi Szadek i Przedzyn w p. kalis., wedle ugody dział. z Romualdem R. bratem starszym spis. w Szadku 4/1 r. b., te połowy zobow. się temuż bratu rodzonemu za 35. 000 złp. sprzedać (f. 3v)
 • 6914 (Nr. 209/ 213) 1772 Mikołaj Korytowski, s. o. Rosława z Barbary Ciołkowskiej oblat. testment swój (dat. 1764. 15/I kasuje): ciało na cment. w Tłokini żona ma pochować, Na kościoły i ubogich suma 8. 000 złp. zast. na Słaborowicach Koszutskiego klana śrem. Córce swej z I małż. Rozalii Ostrowskiej leguje 9. 000 złp., którą winien tenże klan śremski, a 5. 000 złp. zast. na cz. Korzeniewa dziedzicznej Romualda Ruszkowskiego tejże córce. Z sumy zaś 6. 000 złp. na Bieniewie u Jana Czyżewskiego, połowę córce, a połowę na bud. kość. Tłokińskiego. Sumę 1. 000 złp. w synagodze kalis. temuż kościołowi. W nim pochow. 1-a żona zezn. Obecna ż. ma dożyw. na sumach wynosz. łacznie 20. 000 żłp. po zgaśnięciu tego dożyw. z tego 10. 000 zł. starszej córce Ostrowskiej, a 2-gie 10 tys. Mariannie małol. urodz. z 2-ej żony, Ostrowska ma s. macierz. 1. 140 zł. od męża na Zakowicach zapis. Dat. Słaborowice 1772. 1/2 (f. 9)
 • 6937 (Nr. 209/ 213) 1772 Stanisław Łuba chorąży gn., starosta stawiszyń., generał major wojsk kor., starostwa stawisz. privilegiatus haeres, kwit. Stanisława Frankenberga łowczego mielnickiego, b. tenutar. starostwa z 1708 złp. (f. 44v)
 • 16512 (Nr. 1349) 1772 Katarzyna Ruszkowska, zmarlego  Tadeusza Ruszkowskiego  podstolego b. k. siostra rodz. i współspadkob., wdowa po ol. Antonim Zboińskim podstolim bydg. (f. 12v)
 • 7012 (Nr. 209/ 213) 1773 Franciszka Małachowska, corka zmarlego Marcina Małachowskiego skarbnika czerniechowskiego z Marianny Bielickiej, żona Stanisławawa Frankemberga łowczego mielnickiego, wedle kontraktu sprzedażnego między Marianną z Bielickich Małachachowska, wdowa po Marcinie Małachowskim skarbniku czernichowskim dziedzicu Brzezia p. kaliski z I i zezn. z II i Andrzejem Bogdańskim, wojskim kalis. z III, 26/7 dotycz. sprzed. Brzezia, całą 1/2 Brzezia po zmarlym  naMarcinie Małachowskim z nią obok Elżbiety z Małachowskiej Bogdańskiej spadłą sprzedaje za 15. 000 złp. Andrzejowi Bogdańskiemu wojsk. kalis. (f. 124v). Ignacy Frankenberg, syn Stanislawa i Franciszki  Małachowskiej, kwit. rodziców z 5. 400 zlp., z. s. więk. 15. 000 złp. ze sprzed. Brzezia (f. 125) Stanisław Frankenberg łowczy mielnic, syn zmarlego Jana Frankenberg  z zmarlej Marianny Kobierzyckiej z I i żona jego z II dożyw. (f. 125v)
 • 7135 (Nr. 214/ 216) 1774 Mikołaj Korytowski b. zast. pos. cz. Korzeniewa z I i Romuald Ruszkowski stolnikowicz b. k. tych części dziedzic z II kwit. się z sum z kontr. zast. 71. 1/7 (f. 151v)
 • 7136 (Nr. 214/ 216) 1774 Rozalja Korytowska, c. Mik. K. z ol. Franciszki Woźnickiej 1-o v. zrodzona, ż. Franc. Ostorwskiego męża uciążl., kwit. ojca z 10. 000 złp. pos. (f. 152) Romuald Ruszkowski dz. wsi Szadek i cz. Korzeniewa i Przędzyna p. kal. (f. 152) d. Przędzyno jej w sumie 10. 000 zł. zast. Dat. 1774. 19/7
 • 7304 (Nr. 214/ 216) 1775 Felicjan Krajewski adm. Smardowa p. kalis., dziedz. Piotra Wierzchleyskiego (f. 240) Ignacy Wierusz Niemojewski podczaszyc ostrzeszow. dz. d. Psary i Kowalewo p. kalis. (f. 240) And. Jarzęcki admin. d. Raysko dziedz. Wojc. Kobierzyckiego podczasz. piotrk. (f. 240v). Michał Drzewiecki ekonom Kotlina w p. kalis. wsi dziedz. Ludwika Ruszkowskiego (f. 241v). Kaz. Sakowski, dzierż. Kowalewa p. kalis. wsi dziedz. X. Józefa Kurcewskiego kustosza chockiego (f. 242)
 • 7273 (Nr. 214/ 216) 1775 Jan Ruszkowski, s. Jana R. z Marianny Wichrowskiej w im. sw. oraz matki i brata rodz. Ignacego R. (f. 176v)
 • 7440 (Nr. 214/ 216) 1776 Antoni Kawecki łowczy dobrzyń., w im. sw. oraz Agnieszki Niwskiej, c. o. Michała N. z ol. Marianny Kwiatkowskiej żony swej z I, Romuald Ruszkowski, s. o. Wojc. R. z ol. Barbary N. z II, Karol z Mirowa i Myszkowca (!) Myszkowski kapit. w. k., w im. sw. i Justy N., ol. Piotra N. od Michała idącego syna, z ol. Anny Szkulskiej zrodz. córki żony swej z III, posesorzy d. Tokary, Gozdów, i Police w p. sieradz. (f. 218) układ Agnieszka N. była 1-o v. za Mateuszem Kaweckim komornikiem zs. sier., 2-o v. ż. Anton. K. (f. 220)
 • 7398 (Nr. 214/ 216) 1776 Antoni Ruszkowski podstolic k., dz. cz. Korzenina wedle kontr. zawartego m. zezn. z I, Andrzejem Nieszkowskim rotm. reg. gen. Byszewskiego z II i Romualdem R. podstolicem b. k. bratem swym rodz. z III 10/7 r. b., zobow. się część swą dziedz. Korzeniewa p. kalis. sprzedać N-mu za 8. 000 złp. (f. 129v)
 • 56871 (Opatów) 1780.14/3. + (O.) przejeżdżając przez O. vir nob. Jan Ruszkowski l. ok. 60, poch. cm.
 • 31685 (Poznań - Św. Maria Magdalena) 1783.20/2. Antoni Walenty, s. G. Stanisł. i Marcjanny Ruszkowskich (17 *) -- chrz. m. m.
 • 7788 (Nr. 224) 1784 Józef Sokołowski jako plent Wojciecha z Warzymowa S. generała-adjut. JKM., s. o. Adama z W. S. chorążego kruświc. i Elżbiety z Zychlińskich, a nepota ol. Wojciecha z W. Sokoł. też chorążego kruśw. i Marianny Wodzińskiej, dziedzica (plent tego dz-a) m. m. Goliny i Kazimierza z przyl. wsiami w p. koniń. 3-ej części, tak ze spadku jak z nabycia praw, z I i Ignacy z Lipego Lipski łowczy wschowski s. o. Stanisł. L. i Joanny Bartochowskiej, wnuk zaś ol. Wojc. L. i Teofili Tokarskiej, i Barbara Zychlińska ol. Serafina Z. sty stawiszyń. i Konkordji Raczyńskiej potem żony Tad. Ruszkowskiego podstolego b. k. i sędziego surrog. gr. pozn., 1-o v. zrodzona córka, ol. Adama Z. klana międzyrzec. i Elżbiety Osieckiej wnuczka, małżonkowie Lipscy z II kontr. sprzed. tych dóbr spis. w Błaszkach 7/4., s. v. 188. 000 złp. rob. (f. 305v, 307)
 • 936 (Nr. 225) 1785 Jan Nep. Sobieszczański, cześnik bełzki, plent Kazimierza Sapiehy generała artyl. W. X. Lit., ratyfikuje ugodę zawartą z Teresą Nieświastowską wd. po ol. And. Przyjemskim stolniku wschow. dziedzicu Zakrzewa, Prus Zakrzewskich i Prus Ruszkowskich (f. 350)
 • 8002 (Nr. 226) 1786 Rozalja Ostrowska, ż. Franciszka O., małż. uciążl., w tow. syna Józefa O., kwit. Romualda Ruszkowskiego z 892 złp. z sumy więk. 1. 100 złp. (f. 164v)
 • 8140 (Nr. 227) 1787 Romuald Ruszkowski, syn zmarlego Wojciecha Ruszkowskiego podstolego brzesko kujawskiego z Barbary Niwskiej, sumę 2. 000 t. przez ol. Egidjusza Słuckiego zmarlemu  ojcu zapisal , ced. synowi Rochowi Ruszkowskiemu (f. 207v) Romuald Ruszkowski dziedzic dziedzicznego Szadku i Przedzyna (f. 208)
 • 8161 (Nr. 227) 1787 Romuald Ruszkowski, syn zmarlego Wojciecha Ruszkowskiego  i Barbary Niwskiej, sumy ojczyste na dd. Tokary, Gozdowa i pus. Police w p. sieradzkim, po + Tomasza i Katarzyny z Mikołajewskich Kwiatkowskich na Mariannę 1-o v. ż. Fabjana Sokołowskiego, 2-o v. żonę Michała Niwskiego spadłą, a po jej + na Barbarę ż. Wojciecha  Ruszkowskiego, ol. zaś matkę zezn. ceduje Stanisławowi Myszkowskiemu s. o. Karola z Mirowa i Myszkowic M. kap. w. k. z Justyny Niwskiej (f. 288)
 • 37678 (Kalisz - bernardyni) 1789.4/11. pochowany Jasnie Wielmozny Pan  Romuald Ruszkowski, pos. szadkowski.
 • 8405 (Nr. 231) 1791 Jadwiga Mikołajewska, wdowa po Romualdzie Ruszkowskim podstolim brzeskim kujawskim, z I, Roch Ruszkowski jej syn z II Marcjanna żona Ignacego Frankenberga, Prakseda i Katarzyna, siostry rodzone Ruszkowskie z tejże Mikołajewskiej zrodzone z III, kompromis (f. 292v)
   

 

 

 

 

 

 

 • 12685 (Sobotka) 1798.16/10. (Wierzchosław) GD. Jan Arnold wd., dz. Pęcherzowa l. 40 x Juljanna z Kiedrzyńskich Ruszkowska wd., pos-a Wierzchosł. l. 26 -- GD. Mac. Bogdański, sędzic kaliski, Mikołaj A.
 • 11057 (Raszków) 1801.28/4. Teofila Domicella, c. JM. Jana Antoniego Arnolda pos. R., dz-ów Pęcherzewa w woj. sieradz., z matki Julianny Kiedrzyńskiej owdowiałej 1-o v. Ruszkowskiej -- G. Józef Ossowski i G. Franc. Radolińska. Franc. Radoliński dz. Będzieszyna i Ossowski pos. Bieniewa
 • 11058 (Raszków) 1801.16/6. Jan Nepom. Józef s. G. Karola i Praxedy z Ruszkowskich Goszczyńskich nob. pos. pleb. R., * 12/5. - Jasnie Wielmozny Pan Ignacy Frankenberg i żona  jego Marcjanna , posesorzy z Kościelca.
 • 56927 (Raszków - też księgi daw. kość. w Głogowej) 1803.9/7. (R.) cerem. ** 8. 1) Alojzy, s. Karola (s. Piotra i Wiktorii GG. Goszczyńskich) i Praksedy (c. G. Romualda i Jadwigi Ruszkowskich) -- G. Stan. Wojucki dzierż. szczurski i Anna Koszucka dz-ka z Pogrzybowa 2) Ignacy -- X. i Marjanna Wojucka, ż. Stanisława
 • 31244 (Poznań św. Maria Magdalena)1808.3/5. (22/4. *) Wojciech, s. G. Aleksandra i Juljanny z Wrońskich Przepałkowskich -- X. i G. Eufrozyna z Mierzewskich Ruszkowska, as. Jan Nep. Dembiński i m-a
 • 44484 (Poznań - dominikanie)1813.9/9. + Wielmozny Pan  Andrzej Ruszkowski choręży kaliski, ad B. 0. susc.
 • 50326 (Ostroróg) 1813.22/VIII. (Wielonek), * 15, Hipolit Franciszek, s. G. Franciszka Ruszkowskiego "procustodis silvae" i Marj. z Zakrzewskich -- G. Łukasz Ossowicki skryba prow. z Dobroj. i m-a
 • 59531 (Kretków -- dupl. WAPP)1852.25/11. JW. Hr. Stanisław Mycielski dz-c Żerkowa i Debno l. 50 x WJ. panna Aleksandra Ruszkowska l. 17 z Warszawy -- Rodzice i W. Walery Rembowski (a?)
 • 3397 (Dziennik Poznański) 1879 Apolonia Sawińska z/d Ruszkowska, l. 94. 28 gr. + (matka, babka i prababka) Eksp. z Kąpia do par. w Łabiszynie. Rodzina (nr 298)
 • 8576 (Dziennik Poznański) 1894 Pozn. 6/X. we Lwowie w kat. panna Hel. Zboińska c. art. teatru lwow. x Ryszard Ruszkowski art. i komediopisarz (nr 229)
 • 9177 (Dziennik Poznański) 1896 Marcelii Zboiński + po dł. chor. w piątek. 1846.16/I. * w Woli pod Rzeszowem. Została wdowa (siostra artysty naszej sceny Wład. Woleńskiego) i 2 córki (jedna za art. i komediopis. Ryszardem Ruszkowskim) (nr 241 z 20/X., wtorek) i (nr 243)

powrot