PRZYWILEJ   LOKACYJNY   ZŁOCZEWA

 

Po staraniach Andrzeja Ruszkowskiego, dnia 14 grudnia 1605 r. król Zygmunt III Waza wydał w Krakowie przywilej lokacyjny na założenie miasta Złoczewa na prawie magdeburskim. Tekst tego przywileju w tłumaczeniu ks. W. Patykiewicza. Archiwisty i notariusza Kurii Diecezjalnej w Częstochowie, brzmi następująco :

 „W imię Pańskie, My Zygmunt III z bożej łaski król polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, liwoński i król dziedziczny Szwedów, Wandalów i Gotów, wszystkim, których to dotyczy oznajmiamy: przychylając się do prośby urodzonego Andrzeja Ruszkowskiego z Rokszyc nam przedłożoną i pragnąc, by jego dobra dziedziczne doszły do lepszego stanu, zgadzamy się i niniejszym zezwalamy, by z jego wsi dziedzicznej Złoczów w województwie i powiecie sieradzkim mógł założyć miasto. Temu to miastu założyć się mającemu nadajemy władzą naszą królewską prawo magdeburskie na stałe usuwając od niego  i jego wszystkich mieszkańców prawo polskie i te wszystkie zwyczaje, które mogły by to prawo magdeburskie niepokoić, wyjmując mieszczan i mieszkańców tego miasta Złoczów spod władzy i uprawnień wojewodów, kasztelanów, starostów, dzierżawców, burgrabiów, podkomorzych, sędziów, podsędków, woźnych i innych urzędników Królestwa naszego, by przed nimi w żadnych sprawach dużych czy małych nie odpowiadali i nie byli pociągani do żadnej odpowiedzialności, jedynie tylko przed swoim wójtem a wójt przed swoim panem dziedzicznym i to podług prawa  niemieckiego. Temu to wójtowi każdorazowemu w sprawach kryminalnych i wszystkich innych dajemy wszelką władzę sądzenia, wyrokowania, karania i poprawiania według prawa magdeburskiego we wszystkich jego punktach, rozdziałach i paragrafach. Pragnąc poza tym by wszyscy mieszczanie i przedmieszczanie wspomnianego miasta Złoczów mieli coraz lepsze warunki, wyznaczamy w tym mieście targi co tygodniowe w każdy wtorek oraz 5 jarmarków rocznie: pierwszy nazajutrz po święcie Zwiastowania NMP, drugi na św. Zofię, trzeci na św. Annę, czwarty nazajutrz po święcie św. Andrzeja  i to wszystkie na stałe ale bez szkody dla okolicznych miast i stosownie do zwyczajów miast Królestwa naszego, każdy więc człowiek bez względu na płeć i pochodzenie przebywający w tych terminach dla sprzedania, kupienia, zamiany i innych czynności może swobodnie i spokojnie przebywać i odchodzić, chyba, że zaliczy się do tych, którym prawa nie służą i słusznie są od prawych obywateli wyłączeni. Dla lepszej zaś wiary ten dokument ręką naszą podpisany kazaliśmy opatrzeć pieczęcią Królestwa naszego. Działo się w Krakowie dnia czternastego grudnia roku 1605  , panowania naszego w Polsce roku XVIII, w Szwecji XII. Zygmunt Król, Maciej Łubieński ręką własną”.

 

( Na pergaminie zawieszono dwie pieczęcie Królestwa).

powrot