Nasi przodkowie - Winecki

 

 

Aktu małżeństwa Franciszka Wilhelma Wineckiego z Maryanną Woźniacką

(wiemy teraz skąd przybył: Opatów w gminie Krzepice, to diecezja częstochowska)

 

BOSZEWISKO. Franciszek Wilhelm Winecki, kawaler lat 30 z Panną Maryanną Woźniacką lat 19 miesięcy blisko 6. Działo się w Wsi Rządowej Niemysłów w dniu 29 miesiąca Marca, 1828 roku, o godzinie 9 przed południem.

Wiadomym czynimy, że w przytomności świadków Stefana Feliksa [….] borowego lasów wsi Boszewisko, lat 62 mającego i Macieja Głowińskiego (?) gospodarza z wsi Boszewisko, lat  liczącego, obydwóch zamieszkałych w Boszewisku, w dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne Małżeństwo, między dwóch imion Franciszkiem Wilhelmem Wineckim, Kawalerem, w obowiązkach Zastępcy Wójta przy Ekonomii Folwarków Dworskich w Boszewisku zamieszkałym, urodzonym we wsi Opatów Parafii Krzepice z Antoniego i Ludwiki z Urbańskich małżonków Wineckich, tamże dotąd zamieszkałych, w dniu 6 grudnia roku bieżącego kończącym lat 30 – a Panną Maryanną Woźniacką, lat 19 i pół liczącą, w obowiązkach Panny we Dworze Boszewickim u W-żnych Rehowskich zostającą, córką Franciszka i Petronelli z Heblów, małżonków Woźniackich w Pleszewie zamieszkałych, w służbie jak wyżej u Państwa Rehowskich zostającą.

Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dnia 11, 18 i 25 miesiąca marca i roku bieżącego w Kościele Parafialnym Niemysłowskim i abo też zezwolenie zdziałane przed Magistratem Miasta Pleszewa ze strony Panny Maryanny Woźniackiej Rodziców wyżej wyszczególnionych, na dniu 27 marca roku bieżącego. Urzędownie była oświadczoną, podobnie Rodzice Pana Franciszka Wilhelma Wineckiego prywatnie przychylenie się na niniejszy obchód małżeństwa, u których o radę upraszał, oświadczyli i dozwolili.

Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, że żadnej umowy przedślubnej nie zawarli.

Akt ten stawaiącym i świadkom przeczytany został przez zaślubione osoby stawaiące podpisany  –

świadkowie zaś stawaiący osobiście pisać nie umieją,

Franiszek Wilhelm Winecki

Maryanna Woźniacka

Ksiądz Bartłomiej Saganowski, pleban Niemysłowa

 

Akt chrztu Władysława Franciszka Wineckiego

tata Jozefy Pelagii z domu Winecka, nasza prababcia.

Zona Adama Franciszka v.Frankenberg.

 

WOYSŁAWICE. Działo się we Wsi Chlewo dnia 29 Miesiąca Września Roku 1835 o godzinie 4 z południa. Stawił się Franciszek Winecki, possesor Woysławic, lat 35 mający, tamże zamieszkały, w obecności Franciszka Błaszczaka lat 64 i Bogumiła Sibińskiego lat 34 mających włościan zamieszkałych w wsi Woysławicach, okazał dziecię płci męskiej urodzone we wsi Woysławicach dnia 20 miesiąca i roku bieżących o godzinie 11 w noc, z jego Małżonki Maryanny z Woźniackich lat 28 maiącej.

Dziecięciu na Chrzcie Świętym dnia dzisiejszego odbytym nadane były imiona Władysław i Franciszek, a Rodzicami Chrzesnemi byli Andrzej Gadomski i Julia Woźniacka.

Akt stanowiącemu i Świadkom przeczytany przez Oyca i nas podpisany.

Świadkowie pisać nieumieią.

Franciszek Winecki, Oyciec

Ksiądz Wincenty Sławiński, Proboszcz.

 

   

 

 

Akt Slubu Władysława Wineckiego i Weroniki Radłowskiej

 

ROSOCHY, KLONOWA. Działo się to w Kraszewicach dnia 21 listopada 1858 roku o godzinie 7 wieczór. Wiadomo czynimy, iż w przytomności świadków: Antoniego  Pieralskiego, Nauczyciela Szkoły Elementarnej lat 45 i Jana Sarnowskiego Organisty lat 28 mających, obydwóch też w Kraszewicach  mieszkających, na dniu dzisiejszym w obecności właściwego Proboszcza Wielmożnego Ks. Kwiryna Kaszubowskiego w wsi Klonowej zamieszkałego zawarte religijne Małżeństwo między Władysławem Wineckim kawalerem Strażnikiem Kontrolującym Lasów w posadzie Rosochy parafii Giżyce zamieszkałym w wsi Chlewo parafii tejże urodzonym z Franciszka i Maryanny z Woźniackich małżonków Wineckich, Dzierżawców w wsi Woysławicach parafii Chlewo niegdyś zamieszkałych, już nieżyjących, lat 23 liczącym – a panną Weroniką Radłowską, córką Jana i Maryanny z Malinowskich Małżonków Radłowskich, właścicieli Folwarku w wsi Klonowej zamieszkałych, lat siedemnaście w wsi Wągłczew parafii tejże narodzoną a w Klonowej przy Rodzicach  zostającą.

Małżeństwo to poprzedziła jedna zapowiedź w dniu 14 listopada roku bieżącego w Kościele Giżyckim i Klonowskim, od dwóch zaś był uzyskany J[….] od prześwietnego Konsystorza Jeneralnego Kaliskiego pod dniem ósmym Listopada roku bieżącego za Liczbą 1084. jako też zezwolenie ustne […] aktami małżeństwa Rodziców Nowozaślubionej nastąpiło. Tamowanie małżeństwa nie zaszło.

Małżonkowie Nowi ozwiadczają, iż żadnej umowy przedślubnej urzędowei nie zawarli.

Akt ten stawającym i świadkom przeczytany przez Nas i obecnego zawarcia Aktu Małżeństwa właściwego Proboszcza – stawających Rodziców Nowozaślubionej – i świadków podpisany został.

 

 

   

 

 

 

Dane te, nadeslal nam Krzysztof Pierzchlewski wnuk Cecili Wineckiej .Dziekujemy.

 

powrot do strony