Nagrobek hrabiny Heleny v. Franckenberg.

 
 
   
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 

 
 
 
 

 

powrot