Franciszka Małachowska ( herbu Gryf ? )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

        

 

corka Marcina Małachowskiego skarbnika czerniechowskiego z Marianny Bielickiej, żona Stanisława Frankenberga łowczego mielnickiego, wedle kontraktu sprzedażnego między Marianną z Bielickich Małachowskiego, wdowa po Marcinie Małachowskim skarbniku czernichowskim dziedzicu Brzezia powiat kaliski z I i zezn. z II i Andrzejem Bogdańskim, wojskim kaliskim z III, 26/7 dotyczacym sprzedazy Brzezia, całą 1/2 Brzezia po zmarlym Marcinie Małachowski  na nią obok Elżbiety z Małachowskich BogdańskiMarianej spadłą sprzedaje za 15. 000 złp. Andrzejowi Bogdańskiemu wojskiemu kaliskiemu (f. 124v). Ignacy Frankenberg, syn Stanislawa i Franciszki Małachowskiej, kwituje rodziców z 5. 400 zlp., z. s. więk. 15. 000 złp. ze sprzedazy Brzezia (f. 125) Stanisław Frankenberg łowczy mielnicki, syn zmarlego Jana Frankenberga z zmarlej Marianny Kobierzyckiej z I i żona jego z II dożyw. (f. 125v ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Małachowscy
 
Aleksander i żona jego Marianna (Anna, Anastazja?) Kościuszkiewiczówna  (Kościuszkówna ), oboje już nie żyli 1698 r. (I. Kal. 153 s. 86, 169, 168/170 s. 418, 599, 171/173 s. 154, 206/208 k. 126). Ich synowie Marcin i Jan.

1. Marcin, syn Aleksandra i Kościuszkiewiczówny  , skarbnik czerniechowski 1742 r. (I. kal. 178/180 s. 173), dzierżawca dochodów starostwa kaliskiego 1746 r. (Rel. Kal. 131 s. 796). Od Macieja Stępczyńskiego nabył połowę dóbr Brzezie (I. Kal. 204/205 k. 168). Umarł 5 IV 1763 r. (Nekr. Franciszkanek Śrem.). Jego żoną była Marianna Bielicka, córka Stefana, pisarza grodzkiego kościańskiego, i Teresy z Gostyńskich. Oprawił jej 1731 r. posag 9.000 złp (I. Kal. 168/170 s. 418), i jeszcze t.r. dopisal 566 złp (ib. s. 599). Swoją częśc dóbr macierzystych w Borzęciczkach, Gałąskach oraz w folwarkach Mycielinko i Debowiec t.r. sprzedała za 2.120 złp Franciszkowi Gajewskiemu, kasztelanowi konarskiemu (ib. s. 420). Umarła 13 XI 1774 r. (LM Sobótka). Z powyższym Marcinem może identyczny Marcin, którego żona Katarzyna Bielicka, córka Hieronima i Anny Cieleckiej, wdowa 1-o v. po Sewerynie Galickim, otrzymała 1712 r. od matki zapis 2.000 złp (I. Kon. 73 k. 90). Żyła jeszcze ta Katarzyna 1714 r. (ib. k. 273v). Byłaby to więc ewentualna pierwsza żona Marcina. Jego corki zrodzone z Marianny Bielickiej:
Franciszka, wydana przed - 8 IX 1755 r. za Stanisława Frankenberga, łowczego miel, żyła jeszcze 1784 r., Elżbieta, już 8 IX 1755 r. żona Andrzeja Bogdańskiego, kolejno: komornika ziemskiego, wojskiego, podsędka ziemskiego, sędziego ziemskiego kaliskiego, żyła jeszcze 1787 r., a może i 1791 r. Franciszka swoją częśc po ojcu z połowy Brzezia sprzedała 26 VII 1773 r. za 15.000 zł szwagrowi Bogdańskiemu (I. Kal. 209/213 k. 125).

2. Jan Franciszek, syn Aleksandra i Kościuszkiewiczówny, występował jako chrzestny 3 XII 1704 r., a mieszkał wtedy w Pawłowie p. kal. (LB Droszew). Żył jeszcze 13 II 1714 r. (LC Droszew), już nie żył 1729 r. (I. Kal. 167 s. 242). Ożenił się z Dorotą Potocką, córką Marcina i Anny z Ważyńskich, której 1698 r. oprawił posag 4.000 złp (I. Kal. 153 s. 86, 169). Od Franciszka Potockiego, brata swej żony, otrzymał 1704 r. zapis 2.000 zł (ib. 157 s. 257). Dorota żyła jeszcze 1 IX 1722 r. (LB Doroszew), nie żyła już 1729 r. (I. Kal. 167 s. 242). Syn Wojciech. Z córek, Marianna Helena, ur. w Pawłowie, ochrzcz. 20 VIII 1705 r. (LB Droszew). Jej testament spisany został w klasztorze ołobockim 25 X 1736 r. i oblatowany t. r. Kazała się w Ołoboku pochować. Chyba jednak tamtejszą zakonnicą nie była. Była nią natomiast 1736 r. pod imieniem Joanny jej siostra Katarzyna (Rel. Kal. 107 k. 426), już nie żyjąca 1762 r. (ib. 178 k. 571). Anna, inna z sióstr, otrzymała 1706 r. zapis długu 1.000 złp od swego dziada, Marcina Potockiego (I. Kal. 158 s. 94). Wyszła 13 II 1714 r. w Droszewie za Piotra Grzymisławskiego, zmarłego 1736 r., lub krótko po tej dacie. Ona umarła 1763 r.

Wojciech, syn Jana Franciszka i Potockiej, zastawny posesor wsi Świnice 1729 r. (I. Kal. 167 s. 242). Współspadkobierca wujecznego brata ks. Wojciecha Potockiego, kantora łęczyckiego, dziedzic w rezultacie działów jednej trzeciej części Siewieruszek Wielkich i Małych p. sier. sprzedał te swoje dobra 1754 r. za 10.000 złp Maciejowi Zabłockiemu (I. Kal. 196/198 k. 16v). Protestował przeciwko tej transakcji Kasper Wierzchlejski, mąż jego siostrzenicy Katarzyny Grzymisławskiej (I. kal. 204/205 k. 50; Rel. Kal. 185/186 s. 2098). Skwitował 1766 r. Macieja Zabłockiego z 1.200 zł (I. Kal. 206/208 k. 121). Spadkobierca babki Kościuszkiewiczówny sumę na Świnicach p. kal. cedował 1767 r. Kasprowi Wierzchlejskiemu (ib. k. 126). Zob. tablicę.

Andrzej, syn zmarłego Jana, kupił 1698 r. od Jana Wilkowskiego Bednary p. gnieźn. za 14.000 złp (P. 1135 VII k. 42), zaś 1701 r. od Adama Dobrogosta Jaskóleckiego za 11.700 złp Witakowice p. kcyń. (P. 1140 V k. 41). Marianna, żona 1-o v. Aleksandra Witwickiego, miecznika żydaczowskiego, była 1699 r. 2-o v. żona Jana Dobrzenieckiego. Mieszkała w Małopolsce, ale miała po pierwszym mężu prawa dożywotnie do sołectwa we wsi Święty Wojciech w kluczu pszczewskim biskupów poznańskich. Temu jej pierwszemu mężowi dał owo dożywocie Stanisław Witwicki, biskup poznański (P. 1136 I k. 125). Agata, dominikanka w Poznaniu, zmarła tam 20 XII 1700 r. (Nekr. Dominikanów, Pozn.). Katarzyna 1700 r. żona Antoniego Watty Kokalewskiego. Helena zaślubiła w Targowej Górce 18 II 1703 r. Jakuba Koszutskiego. Wojciech, już nie żyjący 1703 r., ojciec Marianny, wtedy wdowy po Stanisławie Boraczyńskim (G. 91 k. 121v).

 

5240 (Nr. 171/173) 1735

Marcin Małachowski, syn zmarlego  Aleksandra z zmarlej Marianny Kościuszkówny dworu za bramą wrocławska  na przedmiesciu kalisza  posesor, sumy na tym dworze zapisane  przez op. Berłowskich cedowal  Janowi Jedleckiemu (p. 154)

 3320 (Nr. 153) 1698  Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

Jan  Małachowski syn zmarlego  Aleksandra  z  zmarlej  Anastazji Kościuszkiewicówny, zapisal pos. żonie  Dorocie Potockiej, corka Marcina Potockiego  z Anny Wazyńskiej 4. 000 zł. (p. 169) (podpis " Jan F. Małachowski ")

3857 (Nr. 157) 1706
Marcin Potocki dziedzic Warszówki i Anna Wazyńska małżenstwo zap. s. 1. 000 zł. oo bernardynom kaliskim za brama toruńską (p. 36)

8594 (Nr. 158) 1706
Marcin Potocki dziedzic wsi Warszówka i Anna Wazyńska małż. zap. s. 1. 000 Bernardynom Kaliskim za bramą Toruńską (p. 91). 0n Annie Małachowskiej, crka Jana Małachowskiego z Doroty Potockiej córki swej, jako jej ojciec chrzestny i dziad rodzony zapisal dług 1. 000 złp. (p. 94)

4243 (Nr. 15) 1672
Marcin Potocki, syn zmarlego Piotra Potockiego i Anna Wazyńska wdowy po zmarlym Piotrze Lipskim, 2-o v. małż. dożyw. (f. 265)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

Wojciech Małachowski, syn zmarlego  Jana  Małachowskiego , zmarlego Aleksandra  Małachowskiego z zmarlej Anny Kosciuszkiewiczowny syna, z zmarlej Doroty Potockiej syn, sumy spadk. po ol. babce na wsi Swinice w p. kalis. ceduje Kasprowi Wierzchleyskiemu mężowi swe rodzonej siostrzenicy Katarzyny Grzymisławskiej (f. 126v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek   4760 (Nr. 161) 1725

Wielmozna Anna Lubońska wdowa po zmarlym Janie Remer (w podp. Rymerowa) do podnies. sumy 700 zł. przez Stanisława Budzynskiego dziedzica wsi Dabrowa w powiat  lelow., mianwala pl. brata ciotecznego Marcina Małachowskiego (p. 385)

 
 
Stefan Bielicki herbu Kuszaba
 - syn Wojciecha i Pstrokońskiej, w roku 1697 kupił za 27.000 zł od Wojciecha Jaskólskiego, starosty stulińskiego, Sadowie w p. kal. (I.Kal.152 s.175). Jego żoną była wtedy Teresa Gostyńska, córka Andrzeja, potem kasztelana kamieńskiego, wdowa 1-o v. po Adamie Jaskólskim (ib. s.1760. Sadowie w r. 1699 odsprzedał staroście Jaskólskiemu za tęż samą sumę, ale zaraz potem wraz z żoną odkupił odeń znów Sadowie, Chróstowo i Mańkowo za 27.000 zł (ib.153 s.542, 543, 588, 589). Pisarz grodzki kościański w r. 1715 (P.1203 VII k.41). Teresa Gostyńska zmarła w r. 1716 i t. r. Stefan, działając w imieniu zrodzonych z nią dzieci, dobra ich odziedziczone po matce, tj. części w Borzęciczkach i Gałąskach oraz folwarki Mycielinko i Dębowiec, zobowiązał się rezygnować pod zakładem 14840 zł Janowi Kurnatowskiemu, skarbnikowi wschowskiemu i sędziemu surrogatorowi kaliskiemu. Syn skarbnika, Maciej Kurnatowski, prawa do owych dóbr sprzedał potem Franciszkowi Gajewskiemu, kasztelanowi konarskiemu (I.Kal.168/70 s.420). Synowie i córka Teresy Gostyńskiej dokonali formalnej rezygnacji tych dóbr w l. 1724-1747, przy czym każde z nich wzięło sumę 2120 zł (P.1197 IV k.1; 1289 k.116v; I.Kal.168/70 s.427, 588, 594). Stefan wraz z braćmi, jako współspadkobierca zmarłych braci Wojciecha i Rafała, występował w r. 1723 przeciwko Urszuli B., córce Hieronima, żonie Kazimierza Polichnowskiego (ZTP 41 k.647). W r. 1724 został wraz z braćmi intromitowany do części Pąchowa, rezygnowanej im w r. 1723 przez tę Urszulę i jej synów (I.Kon.76 k.14). W r. 1725 był posesorem dóbr starostwa odolanowskiego (I.Kal.161 s.121). Teresa z Gostyńskich umarła między r. 1716 i 1724 (I.Kon.76 k.468v; P.1191 k.292; I.Kal.161 s.413). Stefan był już w r. 1730 2-o v. mężem Agnieszki Karbowskiej, córki Pawła i Zofii Barzyckiej (?), wdowy 1-o v. po Adamie Młodziejowskim, z którą dożywocie spisał w r. 1733 (I.Kal.167 s.209; 168/70 s.1771). Żył jeszcze w r. 1732, nie żył w r. 1737 (I.Kon.76 k.468v; 77 k.79). Agnieszka była wtedy 3-o v. żoną Fabiana Moszyńskiego, stolnika inflanckiego (I.Kal.190/5 k.213). Otrzymała 29 III 1739 r. konsens na scedowanie prawa do młyna Harych (?) w starostwie odolanowskim córce swej Zakrzewskiej i jej mężowi. Żyła jeszcze 1748 r. (Rel. Kal.139 s.2104). Córki Stefana: Marianna, niezamężna w r. 1724 (ib.164 s.413), w r. 1731 żona Marcina Małachowskiego, potem skarbnika czerniechowskiego, Teresa (ur. z Karbowskiej), zaślubiła 5 VIII 1749 r. w Droszewie Antoniego Prądzyńskiego, Antoniego Prądzyńskiego, Justyna (z Karbowskiej), w r. 1739 żona Stanisława Drywa Zakrzewskiego, podkomorzego wendeńskiego, żyli jeszcze oboje 1753 r. Synowie z Gostyńskiej: Maciej, Jan, Ignacy, Walerian, Filip, Fabian. O Walerianie i Fabianie zob. niżej. Ks. Maciej "Kuszaba" B., proboszcz w Parzynczewie, swą część w Borzęciczkach, Gałązkach oraz w folwarkach Mycielinko i Dębowiec sprzedał w r. 1724 za 2120 zł Janowi Kurnatowskiemu, skarbnikowi wschowskiemu (P.1197 IV k.1). Proboszcz kolegiaty w Ostrorogu, w l. 1730-47 (Kośc.316 s.269; P.1289 k.116v, 117). Jan, sprzedał w r. 1747 za 2120 zł części wsi Borzęciczki Franciszkowi Gajewskiemu, kasztelanowi konarskiemu (P.1289 k.116v). bezdzietny nie żył już 1731 r. (I.Kal.168/70 s.599). Ignacy żył jeszcze w r. 1734, kiedy mianował plenipotentów, tj. swych braci Waleriana i Fabiana (I.Kal.171/3 s.60). Filip żył jeszcze w r. 1752 (ib.196/8 k.35).
 
12610 (Sobotka)  13.11.1774.

1774. 13/11. ( Sobotka W.) + Jasnie Wielmozna  Marjanna z Bielickich Małachowska skarbnikowa czerniechowska

Metrykalia > Katolickie > Część 6

1760.14/5. (Kotowiecko) Stanisław syn Wielmożnego  Andrzeja Bogdańskiego komor. zs. kaliskiego  i Wielmożnej  Elżbiety --  Wielmożny Józef Trąmpczyński z Kucharek Milit., stolnikowicz sochaczewski  i  Wielmożna  Małachowska matka komornikowej z Brzezia.

6440 (Nr. 204/ 205) 1763

Scholastyka Stęmpczyńska, corka zmarlego  Egid. z zmarlej Teresy Kąkolewskiej 2-o v. zrodzona, w towarzystwie  brata rodzonego  Macieja kwituja  Andrzeja i Elżbiete  z Małachowskich Bogdańskich z prow. od s. 1. 000 złp. z sumy  2. 000 zł. z kontraktu  sprzedaży dokonanego między Maciejem  Stepczynskim  z I i zmarlym  Marcinem Małachowskim  z II co do dóbr ˝ Brzezia (f. 168v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

Wojciech Małachowski, syn zmarlego  Jana  Małachowskiego , zmarlego Aleksandra  Małachowskiego z zmarlej Anny Kosciuszkiewiczowny syna, z zmarlej Doroty Potockiej syn, sumy spadk. po ol. babce na wsi Swinice w p. kalis. ceduje Kasprowi Wierzchleyskiemu mężowi swe rodzonej siostrzenicy Katarzyny Grzymisławskiej (f. 126v)

 
7012 ( Nr. 209 / 213 ) 1773

Franciszka Małachowska, corka zmarlego Marcina Małachowskiego skarbnika czerniechowskiego z Marianny Bielickiej, żona Stanisława Frankenberga  łowczego mielnickiego, wedle kontraktu sprzedażnego między Marianną z Bielickich Małachachowskich, wdowa po Marcinie Małalachowskim skarbniku czern. dziedzicu Brzezia powiat kaliski  z I i zezn. z II  Andrzejem Bogdańskim, wojskim kalisiskim  z III, 26/7 dotyczacy sprzedyzy Brzezia, całą 1/2 Brzezia po zmarlym Marcinie Malachowskim na nią obok Elżbiety z Małachowskich Bogdańskiej spadłą sprzedaje za 15. 000 złp. Andrzejowi Bogdańskiemu wojsk. kalis. (f. 124v). Ignacy Frankenberg syn Stanislawa i Franciszki Małachachowskiej, kwiuje. rodziców z 5. 400 zlp., z. s. więk. 15. 000 złp. ze sprzedazy Brzezia (f. 125) Stanisław Frankenberg łowczy mielnicki, syn zmarlego Jana Frankenberg ze zmarlej  Marianny Kobierzyckiej z żona jego dożyw. (f. 125v

7113 (Nr. 214/ 216) 1774
Franciszka Małachowska, corka zmarlego Marcina
Małachowskiego skarbnika czerniechowskiego z Marianny Bielickiej, , żona Stanisława Frankenberga łowczego mielnickiego, w towarzystwie męża i syna Ignacego F. F. wedle zobowiazan męża danego w gr. sier. 1764, stawienia jej celem aprobowania rezygnacji d. Oszczeklina i Raszew na rzecz zmarlego Karola Milewskiego, a przez zmarlrgo Milewewskiego rezygn. Jerzego Wandalina Mniszcha klana kr., GWP. 1767 transakcję tę aprob. (f. 115v)
 
7247  ( Nr. 214 / 216 ) 1775

Franciszek na Wielądkach Wielądko miecznik liwski, plent Mniszcha klan krakowski  z I strony i Stanisław Frankenberg łowczy mielnicki, w imieniu  swoim i córki swej Marianny Frankenberg  wdowy po zmarlym  Karolu Milewskim i dzieci jej z II  strony oraz Jan i Eleonora z Jarosławów Baykowscy, z III  strony robia  kompletny spis w Tłokini s. v. 9. 838 złp. (f. 129)

Metrykalia > Katolickie > Część 9  -  08.09.1755.

56344 (Kuchary)
1755.8/9. (z Popówka) Elżbieta Rozalja, corka -Urodzonego Wielmoznego Pana -  Stanisława Frankenberg i Franciszki z Małachowskich -- X. Stanisław Bielicki  i Urodzona Wielmozna Pani -  Elżbieta Bogdańska żona vicecamer. kaliskiego.

7473 (Nr. 220) 1780

Franciszka Małachowska, corka zmarlego  Marcina Malachowskiego skarbnika czernichow. z zmarlej Marianny Bielickiej, żona Stanisława Franckenberga  łowczego mielnickiego, w towarzystwie syna swego Ignacego Franckenberga , kwitowal Andrzeja Bogdańskiego podsędka ziemskiego kaliskiego z ceny części dobra  Brzezie na 15. 000 złp. ustanowiony  kontrakt  sprzedarzy  był zawarty przez zmarla  Marianne z  Bielickich Małachowska, wdowa z jednej strony i Andrzej Bogdanski z drugiej strony  i zezn. z trzeciej strony 1773. 26/7 (f. 54) Elżbieta de Franckenberg i Mateusz Jerzmanowski dziedzic czesci Waliszewic, małżonka , ona corka  poprz. Fr. (f. 54) Matka zapisuje  jej na 4. 350 złp. zabezpieczenie  na wsi Brzezie u Bogdańskiego, 3. 000 złp. z ceny Brzezia (f. 55)

7529 (Nr. 220) 1780

Andrzej Bogdański, podsędek zs. kal., syn zmarlego  Bonawentury  z zmarlej Zofji Bartoszewskiej, z I i Elżbieta Małachowska, corka zmarlego  Marcina Malachowskiego skarbnika czerniechow. z zmarlej Marjanny Bielickiej z II małż. dożyw. (f. 336v). Franciszka Małachowska siostra rodzona poprz., żona Stanisława  Frankenberga lowczego mielnickiego w towarzystwie  syna swego Ignacego Frankenberga , wedle zobow. z 73. 31/7 r., 1/2 połowy wsi Brzezie po zmarlym  Marcina Małachachowskim , obok Elżbiety na nią spadłą, sprzedal  Andrzejowi Bogdnskiemu za 15. 000 złp. (f. 337v)

7568 (Nr. 221) 1781

Jan Milewski, syn zmarlego Franciszka  Milewskiego z zmarlej Marjanny Rowińskiej corka zmarlego  Wawrzyńca Rowinskiego, zast. pos. dobra  Petryki, Bartodzieje, Ostrówek, Chryzostomowi i Marjannie Milewskim syn  i corka zmarlego Karola Milewskiego  z Frankenbergówny, swoim brańcom rodzonym  kwotę 110 złp. i Wiktorji Rowińskiej, corce zmarlego tegoż Wawrzyńca Rowinskiego, żonie Macieja  Baranowskiego, kwotę 333 złp., oraz Wincentemu i Janowi Milewskim, synom Macieja  z zmarlej  Konstancji Rowińskiej, córki tegoż. zmarlego  Wawrzyńca Rowinskiego, kwotę 333 złp., które dziś odebrał od Barbary Walewskiej, wdowy po Marcinie Załuskim, 2-o v. obecnie zona  Jakuba Zbierzchowskiego z sumy 1. 000 zł., którą zmarly  Wężyk poprzez dziedzictwo  m. Stawu był winien zmarlemu  Wawrzyńcowi Rowinskiemu, zapisuje (f. 26)


7696 (Nr. 224) 1784

Michał Wilxycki, dziedzic części Mroczek M. w p. kalis., zap. s. 3. 000 złp. Barbarze z Frankenbergów, corka Stanisława Frankenberga łowczego mielnickiego z Franciszki Małachowskiej, żonie zaś Konstantyna Wilxyckiego syna zeznal jako jej posag (f. 51)

 
 
 
Indeks osób sporządzony z rękopisu "1777-1782, Acta villanorum civitatis SR Mttis Calisien" (w "Akta miasta Kalisz" w APP). Część 5 (Wolica, Chełmce, Paczyn, Takomyśle, Szałe)
 
Małachowski Marcin (zm. 1763), dzierżawca Wolicy 1728, 1729 (skąd miasto sprowadzało "piece wapna" 1727 i 1728, płacąc za nie Małachowskiemu) (* Marcin Małachowski to późniejszy dz. d. Brzezie i skarbnik czernichowski 1742-63, syn Aleksandra Małachowskiego h. Gryf? i Kościuszkiewiczówny, a mąż od 1731 Marianny Bielickiej pisarzówny gr. kościańskiej)

 

Małachowski Marcin, 1728 (* mowa jest o tym, że pożyczył on 1000 złp miastu Kalisz, ale w sprawie tej występuje też Borzęcki i Stanisław Jędrzejewski)
 

Oto więc indeks osób mieszkańców wsi Wolica, Chełmce, Saczyn, Takomyśle i Szałe oraz nazw własnych, wg inwentarzy z 22 czerwca 1778 i 20 czerwca 1781, a także odnotowanych w korektach (* żeby się nie powtarzać podaję w indeksie skrótowo tylko rok 1778 i 1781, zamiast inwentarzowych)

Frankemberski ( Frankemberg )  1772
Małachowski Marcin (zm. 1772) były posesor Wolicy
 
Indeks osób sporządzony z rękopisu "1777-1782, Acta villanorum civitatis SR Mttis Calisien" (w "Akta miasta Kalisz" w APP). Część 1
 
Frankemberski NN, zięć Marcina Małachowskiego 1772 (!)(* to Stanisław Frankenberg łowczy mielnicki)

Bogdański NN, zięć Marcina Małachowskiego 1772 (* to Andrzej Bogdański wojski kaliski)
 
Małachowski Marcin, były posesor Wolicy (teść Bogdańskiego i "Frankemberskiego"), po jego śmierci Wolicę przejęli jego zięciowe, po czym magistrat Kalisza wytoczył im proces o windykację tych dóbr i proces ten wygrał (* tu Marcin Małachowski skarbnik czernichowski zm. 1772)
 
zrodlo - http://www.wtg-gniazdo.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=3398
powrot