Baza zawiera materiały źródłowe dotyczące genealogii szlachty wielkopolskiej. Zbiory stanowią całość nieopublikowanej  
  spuścizny wybitnego polskiego genealoga - prof. Włodzimierza Dworzaczka. W jej skład wchodzą: regesty z ksiąg sądowych  
  XV-XVIII w., wypisy z ksiąg metrykalnych XVI-XIX w., informacje z gazet XVIII w., nekrologi itp. z Dziennika Poznańskiego,  
  ekstrakty z testamentów oraz niedokończony herbarz Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów wielkiej własności w Wielkopolsce.  
     
                                      
   Teki Dworzaczka
 
 • 9448 (Nr.9 gr. 1386 ) 1482  Grodzkie i ziemskie > Poznań > Ziemskie, XV wiek -  Urodzony Piotr Nowomieski czesci dziedzicznej we wsi Chromiec w powiecie  koscianskim w 200 grz. z tytulu posagu Szlachetnemu Janowi Ruszkowskiemu syn zmarlego Wojciecha Ruszkowskiego wyd ( f.170 ) Jan Ruszkowski , na 1/2 wsi Zyrniki , Ruszkowo , Wygnanczyce ( ? ) zapisal 200 grz. posagu i. t.w.zonie Szlachetnej Elzbiecie
 • 1349 (Nr 12) 1550 Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVI wiek - Anna Krzeciewska, wdowa po zmarlym  Stanisławie Oszczeklińskim i Katarzynie Krzeciewska zona  Andrzeja Mroczkowskiego, siostry rodzone, dziedziczki z Rayska, zaspokojone dostatecznie, ze swej części "reteris et paternae" dwór i dom w Rajsku w powiecie kaliskim  im należny dają i ceduję Stanisławowi  Kobierzyckiemu (p. 630) Stanislaw i Wojciech Kobierzeccy, a Szadokierscy (p. 635)
 • 942 (Nr. 5) 1582 Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek - X. Jan, dziekan kaliski i pleban, goszczonowski i Stanisław Liubońszczy, bracia rodzeni z Rajska, całe cz-i wsi Rajsko powiat kaliski ongiś Elżbiety Rajskiej, zmarlego Andrzeja  Liubońszczy  żony, matki ich dziedziczne, Janowi Kobierzyckiemu z Rajska za 1. 000 zł. sprzedal (f. 274v)
 • 1177 (Nr. 5) 1585 - Maciej Mankowski de Momoty zmarlego Jana Mankowskiego  spadkobierca, Janowi Kobierzyckiemu z Rajska, całe części wsi Rajsko powiat kaliski po zmarlym Janie Mankowskim , zmarlego Marcina synie, bracie swym stryjecznym , z działów z innymi spadkobiercami  przypadłe, a które to dobra Kobierzycki  trzyma w zastaw, sprzedal za 166 zł. (f. 505v)
 • 1178 (Nr. 5) 1585 - Wojciech  i Kasper Mankowscy, bracia rodzeni, zmarlego Jana Mankowskiego, spadkobiercy uwalniając od zobowiazan Macieja Mankowskiego de Momoty, brata swego, całe części wsi Rajsko powiat kaliski  ze spadku po tym zmarlym  Janie Mankowskim, zmarlego  Marcina synu, bracie ich stryjecznym  sprzedal  Janowi Kobierzyckiemu z Rajska za 333 zł. (f. 507)
 • 1837 (Nr. 7) (partia luzów na wstępie tomu o osobnej paginacji) 1596 - Bartłomiej  Janikowski, Janowi Kobierzyckiemu z Rajska, całe czesci  dziedziczne  wsi Rajsko powiat kaliski  za 1. 000 zł. sprzedal (f. 13)
 • 2687 (Nr. 8) 1614 - Jan Kobierzycki z Rajska, syn zmarlego Stanisława , czesci wsi Wojcice W. i M. kupil  od Jana Borzysławskiego, syna zmarlego Wawrzyńca Borzyslawkiego , a sprzedal za 3. 200 Janowi Kobierzyckiemu  z Wojcic, zmarlego  Jana Kobierzyckiego synowi (f. 374)
 • Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 18073 (Nr. 1412) 1620 - Zygmunt Ruszkowski, syn zmarlego  Andrzeja Ruszkowskiego, na wsi Ruszkowo powiat  radziejow., żonie  przyszłej Katarzynie Broniewskiej, corce zmarlego  Jana Broniewskiego z Urszuli Swidwianki, zapisal posag  10.00 złp. (f. 595v)
 • 3056 (Nr. 9) 1620 - Wojciech Kobierzycki  jeziorko w Rajsku X. Andrzejowi pleb. w Rasku i jego nastepcy  daje (f. 391)
 • Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek - 3334 (Nr. 10) 1625 - Zygmunt Ruszkowski na 1/2 wsi: Ruszkowo, Ruszkówko, Goliszewo, powiat radziejow., zapisal w posagu  5. 500 zł. żonie Dorocie Gądkowskiej, corce Wojciecha z Szczodrzykowa -Urodzony.(f. 393v)
 • 7388 (Nr 44) 1625 - Urodzona Marjanna Kobierzycka, wdowa po zmarlym  Marcinie Wolskim, synu Dobruchowskim, 2-o v. żona Jana Krzykoskiego w imieniu swoim  oraz: Wojciecha, Stanisława, Jana i Zygmunta Wolskich, synowie Dobruchowskiego, synów swych małoletnich, kwituje Piotra Gniewosza z Wnorowa (f. 330). Wojciech Kobierzycki, zmarlego Jana syn, dziedzic w Rajsku powiat kaliski  i in., rodzony wuj powyższych Wolskich (f. 331). Krzykoski, zobowiazal się swej żonie oprawić na 1/2 dóbr posag 3. 500 złp. (f. 335v)
 • 3403 (Nr. 11) 1628 - Wojciech  z Rajska  Kobierzycki  dziedzic Radliczyc daje zapis wyderk. kościołowi parafialnemu  w Iwanowicach (f. 42v)
 • Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek - 3405 (Nr. 11) 1629 -Wojciech  z Rajska Kobierzycki  w imieniu Adama Mikorskiego, syna zmarlego  Jana Mikorskiego  siostrzeńca swego całe jego części w Kościerzynie i Sankach powiat sieradzki  Stanisł.awowi Lisieckiemu za 9. 600 zł. sprzedaje  (f. 45)
 • Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek - 1409 (Nr. 166) 1641
  Hieronim, Jan, Maciej, Mikołaj i Marcin, bracia rodz
  eni  Broniewscy, synowie zmarlego  Marcina, oraz zmarlej Katarzyny Broniewskiej, zmarlego  Jana Broniewskiego córki, bezpotomnie zmarlej, bracia stryj. i spadkop., pw. Marjannie i Katarzynie siostrom rodzonym  Ruszkowskim, zmarlego  Zygmunta Ruszkowskiego, zmarlego Andrzeja Ruszkowskiego syna, z zmarlej  Doroty Gądkowskiej 2-o v. żony, zrodzonym córkom, ojca spadkobierczyniom; dobra Ruszkowa w powiecie radziejow.
 • Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 12433 (Nr. 168) 1643 - Marjanna i Katarzyna, Ruszkowskie, zmarlego  Zygmunta Ruszkowskiego, zmarlego Andrzeja Ruszkowskiego syna, córki, z zmarlej Doroty Gąndkowskiej 2-o v. żony spłodzone pozw. przez Hieronima, Jana, Mikołaja, Marcina, braci rodzonych Broniewskich zmarlego Zygmunta Ruszkowskiego ojca 1-ej żony, bezpotomnie zmarlej stryjecznych i spadkobiercow, zmarly ich brat rodzony  zmarly Maciej Broniewski; a zmarly Zygmunt Ruszkowski na wsi Ruszkowo w powiacie radziejow  1-ej swej żonie zmarlej  Katarzynie Broniewskiej oprawił był posag 10. 000 złp. (f. 166v)
 • Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek -5400 (Nr. 13) 1643 -Urodzony  Jan Potworowski, syn zmarlego  Pawła, na połowe  wsi Wola Tłomokowa os. i Tobołki pustki zapisal pos. 8. 000 zł. pos. i t. w. żonie G. - urodzonej   Małgorzacie Elżbiecie Frankenbergowej (f. 8v). Tenże całe czesci wsi Szczytniki, Chojno, Głowczyn, Sierpy, Kuczowola, Korzekwin, i cz. cz. w Wąwrach i Siedliskach, staw Białecz w fundum miasta Iwanowice sprzedaje za 70. 000 zł. G. Wojciechowi Łubieńskiemu, stol. sieradz. (f. 10)
 • 5416 (Nr. 13) 1643 -Urodzony  Wojciech z Rajska Kobierzycki  całe swe dobra Janikowo powiat  kaliski  sprzedal  za 7. 800 zł. Adamowi Mikorskiemu, syn zmarlego Jana Mikorskiego  (f. 34v)
 • 8762 (Nr. 51) 1645 -Urodzony  Krzysztof Ruszkowski, stolnik brzeski, dzieci i dóbra  zmarlego Zygmunta Ruszkowskiego  współopiekun , pw Urodzonemu  Władysławowi Gądkowskiemu, miecznikowi  kaliskiemu , współopiekun  tych dzieci, który od zmarlego ojca ich trzyma dziedziczne dobra  Ruszków i Ruszkówko w powiecie  radziejow. (f. 509v)
 • 9277 (Nr. 56) 1654 - Urodzony Wiktoryn z Rajska Kobierzycki ,syn zmarlego Wojciecha Kobierzyckiego, części wsi Trzebuchów Kamienny powiat konin nabyte od Urodzonego  Jerzego Mikołajewskiego, zobowiazal się sprzedać za 3. 000 złp. Urodzonemu  Stefanowi Przyłupskiemu, syn zmarlego  Jana Przylupskiego (f. 34)
 • 9278 (Nr. 56) 1654 - Urodzony Jerzy Mikołajewski, syn zmarlego Stanisława, zapis dany mu przez Agnieszke  Głogowską, żona Adama Braneckiego, na dziedzicznych  zmarlego Andrzeja Przykuckiego w cz. cz. wsi Trzebuchów Kamienny cedowal Urodzonemu  Wiktorynowi Kobierzyckiemu z Rajska. (f. 34v)
 • 179 (Nr. 125) 1661 - Wiktoryn Kobierzycki w imieniu swoim i żony Wiktoryny Mikołajewskiej z I i Paweł Mikołajczewski i Zofja Wieruszowna Kowalska małżenstwo z II kontraktu  dzierżawy  wsi Rajsko (p. 756) Wiktoryn Kobierzycki dziedzic Rajska (p. 759)
 • 220 (Nr. 125) 1661 -  Stanislaw  Żychliński kwituje Małgorzatę-Elżbietę Frankenbergówną, wdowe po zmarlym Janie z Sienna Potworowskim, oraz Jana-Adama, Andrzeja i Aleksandra Potworowskich  matkę z synami z 237 złp. (p. 983)
 • 9665 (Nr. 58) 1664 - Wielmozny Stanislaw  Gorzewski, kasztelan konar. -kujaw., wś Przyma p. kon. na l. Urodzonym , Janowi-Adamowi, Andrzejowi i Aleksandrowi Potworoskim, synow zmarlego  Jana z Sienna Potworowskiego z Małgorzaty Elzbiety Frankenbergówny w 20. 000 złp. zast. (f. 279)
 • 393 (Nr. 126) 1665 Małgorzata -Elżbieta  Frankenberg, wdowa  po zmarlym Janie Potworowskim, mian. pl. pl. (p. 176)
 • 382 (Nr. 126) 1665 - Wojciech z Kobierzycka Kobierzycki, dziedzic wsi: Żelaskow, Zdzeniczki, Pamiecino, Dojutrowo z I i Andrzej Mierzewski z II kontr. s. v. 1. 200 zł. (p. 126)
 • 443 (Nr. 126) 1665 - Wojciech  Lubiatowski, syn zmarlego Jana z Konar L. dziedzic wsi Strzegowa, obok bci swych rodz. Marcina i Aleks. L. L. w im. sw. i tych braci kwit. Marcina i Wiktoryna Kobierzyckich z 2. 000 zł. przez ol. Piotra Budziszewskiego ol. Katarzynie Domiechowskiej 1-o v. ol. Piotra Bnińskiego, 2-o v. tegoż Budzisz. żonie zapis, a sobie i bratu dekretem Tryb. przysądz. (p. 342)
 • Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek - Anna z Sienna Sienia Potworowska , corka zmarlego  Jana Potworowskiego  z Małgorzaty -Elżbiety  Frankenbergowej , wdowa po zmarlym  Andrzeju ze Skrzypny Twardowskim, kwit. matkę i brata rodzonego Jana-Adama Potworowskiego z 8. 000 zł. pos. z ojc. i mac. (p. 1287). Jan-Adam P. na cz-ch wsi Przyma siostrze tej zap. dług 2. 000 zł. (p. 1288)
 • 10211 (Nr. 60) 1673 - Urodzona  Małgorzata-Elżbieta Frankenbergówna , wdowa po zmarlym juz  Janie z Sienna Potworowskim, i jej synowie Andrzej i Aleksander z Sienia Potworowcy i Marjanna Potworowska , zmarlego  Jana-Adama, tegoż zmarlego  Jana syna, z zmarlej  Marjanny Twardowskiej, zrodzona córka, bratanica ich, pozwani przez Urodzonego Krzysztofa Gorzewskiego, syna zmarlego  Stanisława Gorzewskiego  klana konar. kujaw. dziedzica Przymy, wedle działu z br. (f. 517v)
 • 4301 (Nr. 15) 1675 - Jan Kobierzycki , syn zmarlego Wiktoryna, dziedzic Rayska, na 1/2 tej wsi powiat  kaliski , żonie  Teresie Dzierzbińskiej, (f. 431v) corce  Jana Dzierzbinskiego  pis. gr. gn. za posag - 6. 000 zł.
 • 4303 (Nr. 15) 1675 - Stanisław  Pieskowski, syn zmarlego Wojciecha  Pieskowskiego, odebrawszy sumę 3. 000 zł. od Jana Kobierzyckiego dziedzica Rayska, na 1/2 Pieskowic powiat  łęczycki, żonie  Mariannie Kobierzyckiej , corce zmarlego Wiktoryna Kobierzyckiego , zapisal  pos. 3. 000 złp. (f. 437v)
 • 1494 (Nr. 138) 1677 - Marianna Kobierzycka  corka zmarlego Wiktoryna Kobierzyckiego , żona Stanisława Piaskowskiego kwituje  z pos. brata rodzonego  Jana Kobierzyckiego (p. 420)
 • 3778 (Nr. 73) 1680  Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1 - Adam-Henryk Wojerz i Urszula-Marianna Krzycka małżonkowie  z I i Krystjan-Fryderyk de Frankenberg, z II, kontrakt 3 letni dzierżawy  czesci Przybyszewa, s. v. 1. 200 tal. ces. (f. 454v)
 • 1898 (Nr. 140) 1681 - Jan Kobierzycki, zmarlego Wiktoryna syn, dziedzic Rayska, (f. 126v). Teresa Dzierzbińska żona  Jana (f. 126v)
 • 3836 (Nr. 73) 1682 - Krystjan-Fryderyk de Frankenberg i Urszula-Małgorzata Zeydlicowna małżonkowie  z I i Adam-Henryk Wojerz i Urszula-Marjanna (!) Kotwicowna małż. z II i Barbara Kotwicowna wdowa  po zmarlym  Janie-Jerzym de Nostitz Drzewieckim z III, kontrakt dzierżawy  czesci Przybyszewa (f. 729v) kwituja się
 • Metrykalia > Protestanckie 1181- 05.05.1683.- 1683. chrzest  5/V. - Wolf Zygmunt  syn  Chrystjana  Fryderyka  von Franckenberg, arend. Primbizch ( Przybyszewo)
 • Metrykalia > Katolickie > Część 9 - 23.01.1684. - 58221 (Trzcinica) - 1684.23/1. (Pomiany) Anna Magdalena, corka  poprz. d. Niemojewskich -- Jan Madaliński i Frankenbergowa z Komorowa
 • 8412 (Nr. 306) 1686    Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje - Krystjan Fryderyk Frankenberg w imieniu  swoim i żony Urszuli Małgorzaty Zaydliczowej, kwituje Rafała Leszczyńskiego wojewodę kaliskiego  z kontraktu dzierżawy Przybyszewa (f. 332)
 • 2502 (Nr. 146) 1688 - Tomasz Kobierzycki, syn zmarlego  Wiktoryna, dziedzic czesci Rayska, sprzedal  te czesc za 5. 000 zł. bratu rodzonemu  Janowi (p. 158)
 • 3584 (Gołaszyn)   Metrykalia > Katolickie > Część 1 -17.06.1695. -1695.17/IV. Wielmozny Pan  Ferdynard Otto de Ehrenfeldt pułkownik Jasnie Cesarskiej Mosci ze Sląska[...] x Wielmozna Pani Anna Helena de Frankenberg -- Wielmozny Pan Sebastian  Boj., Michał de Kendler
 •  3320 (Nr. 153) 1698  Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek - Jan  Małachowski syn zmarlego  Aleksandra  z  zmarlej  Anastazji Kościuszkiewicówny, zapisal pos. żonie  Dorocie Potockiej, corka Marcina Potockiego  z Anny Wazyńskiej 4. 000 zł. (p. 169) (podpis " Jan F. Małachowski ")
 • Metrykalia > Katolickie > Część 6   43078 (Siemianice)  04 .08.1699. - 1699.4/8. Marjanna, corka  poprzez  Siewierskiego [Kazimierza  Siewierskiego i Jadwigi z Wężyków] -- G. Rafał Chlebowski ze wsi 0lszowa i Frankenbergowa.
 • 1607 (Nr. 1139 X) 1700 - Kazimierz  Grodzicki, syn zmarlego  Mikołaja z zmarlej Teresy z Werbna Pawłowskiej s. 6. 500 złp. zap. sobie przez Marcina Koszutskiego jako męża Urszuli Dzierzbińskiej, c. o. Andrzeja Dz. dz-a Modlibogowic z ol. Marjanny z Werbna P. dożywotnika dóbr żoninych, sumę tę ceduje temuż K. poses. Modlibogowic (f. 137). Teresa Dzierzbińska panna, siostra rodz. Urszuli (f. 137v)
 • 12141 (Nr. 73) 1710X. -  Jan Kobierzycki, kan. kaliski, pleb. tykadłowski, syn  Jana z Teresy Dzierzbińskiej, z I -strony  i Franciszek, Antoni, Andrzej Radeccy, synowie  Piotra z zmarlej  Jadwigi Dzierbińskiej z II strony, z nich Franciszek w imieniu swoim i Jakuba brata swego rodzonego  im., kontrakt  spisal  w Modlibogowicach 14/X sprzedaży wsi Modlibogowice i Wardężynko p. kon. (f. 59v)
 • 4029 (Nr. 157) 1711 - Stanisław, Franciszek, Andrzej i Antoni, bracia rodzeni  Radeccy, synowie zmarlego  Piotra Radeckiego  z zmarlej  Jadwigi Dzierzbińskiej rob. kontr. dat. 13/V. r. b. ugodny (p. 56) Po +-ych Annie Grodzickiej i Urszuli Koszuckiej z domu Dzierzbińskich, i 3-ej pannie Teresie siostrach wujecznych rodzonych  zezn., spadłe sukcesją na zezn. obok pp. Kobierzyckich, bracia cioteczni  zezn. w r. 1708 został. uczyniony dział. na 2 rodziny: Kobierzyckich  i Radeckich  wsi Modlibogowie i Wardężynka w powiecie  koninskim  Najstarszy z braci Radeckich  Stanisław Radecki  regent gr. lwowski. Jeden z Kobierzyckich  to X. Jan Kobierzycki kan. kaliski. 5-ty brat zeznal  Jakub Radecki  nie wiadomo czy żyje (p. 56)
 • 12269 (Nr. 73) 1713 - X. Jan Kobierzycki  kanonik kaliski , prob. tykadłowski, dziedzic Modlibogowic i Wardężyna M., z I strony i Franciszek  Bogusławski z II  strony kontrakt  zastawczy  tych wsi s. v. 3. 000 złp. (f. 204)
 • 4519 (Nr. 77 IX) 1714 - Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1
  Jan-Adam Frankenberg asesor conventus publici ksiestwa opolskiego  i raciborskiego  z I i Samuel de Nostycz baron Drzewiecki syn Jana Jerzego z zmarlej Krystyny Slichtynkowny z II kontrakt małżeński z racji Heleny-Leopoldyny Frankenberg, corka. 1-go a żony 2-go, dat. we wsi Boroszewo 1714. 17/XI. s. v. 7. 000 zł. reń. (f. 74)
 • 12339 (Nr. 73) 1714 - Urodzony  Rafał Bielicki, w imieniu  swoim  oraz Stefana (?), Franciszka, i Piotra braci  swych rodzonych  Bielickich, zmarlego Wojciecha  Bielickiego  z zmarlej  Doroty Pstrokońskiej, synów, z I i Kazimierz Polichnowski, w imieniu  swoim  i żony Urszuli Bielickiej wdowy  1-o v. po zmarlym Kazimierzu  Rożnieckim, 2-o v. swojej i Katarzyny wdowy 1-o v. po zmarlym  Sewerynie Galickim, 2-o v. żony Marcina Małachowskiego, oraz Marianny, żony 1-o v. zmarlego  Wojciecha Wysockiego, 2-o v. zmarlego  Stanisława Pruskiego (?), 3-o v. obecnie Zygmunta Iwańskiego (?) z Bielickich  zona ,siostr swych rodzonych z II. biora na superarbitra Adama Zychlinskiego klana miedzyrzeckiego (f.273V ).
 • 4331 (Nr. 159) 1714 - Michał  Niwski i Maria Kwiatkowska małżenstwo ona mocą swych praw pani wsi Szadek z I strony  i Wiktorja Kobierzycka, wdowa  po zmarlym  Władysławie Porczyńskim i 2-o v. po zmarlym Marcinie Osędowskim i jej syn Adam Porczynskiego  w imieniu swoim  i Aleksandra Porczynskiego  syna i brata swego komplanac
 • 4471 (Nr. 161) 1720 - Michal Niwski i Marianna Kwiatkowska małżenstwo dziedzice   Siąszyc  powit szadkowski Aleksandrowi Radoszewskiemu dziedzicowi Paprotni, dobra te za 8. 000 zł. na l. 3 zast. (p. 262)Michal Niwski , syn zmarlego  Jana Niwskiego  z zmarlej  Barbary  Cieleckiej pos. Sięszyc Rozpierskich, dziedziczka zaś tych dóbr jego żona jest po swej matce (p. 264)
 • Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1 - 4572 (Nr. 79) 1721 - Samuel Drzewiecki, syn zmarlego  Jana-Jerzego Drzewieckiego z zmarlej  Krystyny Slichtinkówny, dziedzic dobr  Drzewce, Olbrachcice i in. żonie swej wedle zobowiazan do oprawy  z r. 1716 danego, na 1/2 dóbr opr. pos. 20. 000 zł. i t. w. żonie Helenie-Leopoldynie Frankenbergowej, corka  Jana-Adama Frankenberg (f. 151)
 • 4638 (Nr. 161) 1724 -Adam Olszewski, syn zmarlego Jana Olszewskiego  z zmarlej  Katarzyny Kobierzyckiej zmarlego Jana Kobierzyckiego córki kwituje X. Jana Kobierzyckiego, zmarlego  tegoż Jana Kobierzyckiego  syna, z 3. 000 zł. należne zmarlej matce zeznal, zaś wspomnianego X. Jana Kobierzyckiego kanonika kaliskiego ciotce rodzonej (!) w posagu. (To była siostra (!) tegoż zmarlego Jana R., więc rzeczywiście ciotka księdza, w dalszym ciągu zapisu wyrazne to)
 • Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek   4760 (Nr. 161) 1725- Wielmozna Anna Lubońska wdowa po zmarlym Janie Remer (w podp. Rymerowa) do podnies. sumy 700 zł. przez Stanisława Budzynskiego dziedzica wsi Dabrowa w powiat  lelow., mianwala pl. brata ciot.ecznego Marcina Małachowskiego (p. 385)
 • Wschowa > Część -  14782 (Nr. 82) 1727
  Helena-Leopoldyna Frankenberkówna, corka zmarlego Jana Adama Frankenberg  spadkobierczyni ojca, żona Samuela Nostitz Drzewieckiego dziedzica części Drzewców, kwitowala męża z 2. 000 tal.po zmalym  ojcu 1721. 7/VIII. 1721 zapis. (f. 49).
 • 4867 (Nr. 165) 1728 - Wacław Kobierzycki zmarlego Jana-Stanisława Kobierzyckiego pisarza zs. kaliskiego  dziedzica wsi Mycielin w powiecie  kaliskim z  zmarlej  Eleonory Podłęskiej syn, cz-i tej wsi obok Kazimierza i Franciszka braci  swych rodzonych  dziedzic, część Mycielina z działów braterskich  Kasprowi Gałczyńskiemu za 11. 028 sprzedal (p. 167) Marjanna Kobierzycka , corka zmarlego  Jana Kobierzyckiego z  zmarlej Teresy Dzierzbińskiej, corka zmarlego  Jana Dzierzbińskiego  dziedzica  Modlibogowic z  zmarlej Marii  Dybrynskiej, i  zmarlej Marianny  zmarlego  Stanisł  Grodzickiego, Urszuli  zmarlego Jakuba  Koszutskiego, i Teresy panny, Dzierzbińskich, zmarlego  Andrzeja Dzierzbinskiego  syna córek bp. +-ych, obok X. Jana Kobierzyciego  kanonika  kaliskiego, oraz Katarzyny żona  Antoniego  Starczewskiego i Franciszki żony  Stanisława  Skrzyńskiego, Kobierzyckich  zmarlego  Jana Kobobierzyckiego  z  zmarlej  Dzierzbinskiej  syna i córek spadkobierczyni po tychże zmarlych  paniach Dzierzbińskich, (p. 169)
 • 13077 (Nr. 76) 1728 - Urodzona Zofja Gałczyńska, wdowa po zmarlym  Stanisławie  Mikołajewskim dziedzicu wsi Gadowa, pani opr. z I i Mikołaj Lisiecki, syna zmarlego Jana z zmarlej Anny Golińskiej z II, kontraktu małżenskiego  wydania Teresy Mikołajewskiej, corka zmarlego Wojciecha  z zmarlej Teofili Kraśnickiej, zeznającej nepotki, dat. 1738. 6/II w Gadowie s. v. 10. 000 złp. (f. 234)
 • 4931 (Nr. 167) 1729 - X. Jan z Ryska Kobierzycki, kanonik  kaliski, paroch rayski, syn zmarlego  Jana Kobierzyckiego  z  zmarlej  Teresy Dzierzbińskiej, córki  zmarlego  Jana Dzierzbinskiego  pisarza grodzkiego gn. dziedzica Modlibowic w powiecie  koniń., spadkobierca zaś Anny żony  zmarlego . Kazimierza Grodzickiego, Urszuli żony zmarlego  Marcina Koszutskiego, i zmarlej  Teresy panny Dzierzbińskich, zmarlego  Andrzeja Dzierzbinskiego  zmarlego Jana Dzierzbinskiego syna, zeznającego wuja rodz., córek, bp. +-ych, po ich +-ci dziedzic Modlibogowic, wedle kontraktu  z r. 1721 dobra te Piotrowi Radońskiemu synowi  Stanisława  skarbnika kaliskiego  z  zmarlej Teresy Bronikowskiej sprzedaje za 23. 000 złp. (p. 182)
 • 4957 (Nr. 167) 1729 - Stanisław Skrzyński dz. 1/2 wsi Smołki powiat  kaliski  w imieniu  swoim  i Franciszki Kobierzyckiej, żony swej, kwituje X. Jana Kobierzyckiego kanonika  kaliskiego, parocha rajsk., dziedzica Rajska, brata rodzonego żony, z  3. 000 zł. na poczet jej posagu (p. 291)
 • 5070 (Nr. 167) 1730 - Michał Niwski, syn zmarlego  Jana Niwskiego  z zmarlej  Barbary Zarembianki Cieleckiej i Marianna Kwiatkowska corka  zmarlego  Tomasza Kwiatkowskiego z zmarlej  Katarzyny z Drzewców Mikołajewskiej, dziedziczki Goliszewa, zrodzona córka, wdowa 1-o v. po zmarlym  Fabjanie Sokołowskim podstolim ciechanowskim 2-o v. małż., z I i Andrzej Radoliński, syn zmarlego  Andrzeja  klanica krzywiń. z II kontr. sprzed. Goliszewa s. v. 58. 000 zł. (p. 385)
 • 13218 (Nr. 76) 1731 - Urodzona  Zofja Gałczyńska, wdowa po zmarlym Stanisławie z Drzewców Mikołajewskim, kwituje syna swego Antoniego z Drzewcow  Mikolajewskiego z 2. 000 złp. z sumy 10. 000 złp. w rekomp. praw jej z dd. Gadow należnej  (f. 374v)
 • 5240 (Nr. 171/173) 1735 - Marcin Małachowski, syn zmarlego  Aleksandra z zmarlej Marianny Kościuszkówny dworu za bramą wrocławska  na przedmiesciu kalisza  posesor, sumy na tym dworze zapisane  przez op. Berłowskich cedowal  Janowi Jedleckiemu (p. 154)
 • 5422 (Nr. 171/173) 1736 - Wojciech Ruszkowski syn zmarlego Aleksandra Ruszkowskiego podstolego brzesko  kujaws. z zmarlej  Wiktorii Grochowickiej, dziedzic wsi Błędna i Wyszczelice w p. przedec. podniósłszy s. 10. 000 zł. od ojca swej żony Michała Niwskiego jako jej d. mac., żonie Barbarze Niwskiej, oprawia tę sumę (p. 509)
 • 5439 (Nr. 171/173) 1736 - Franciszek Starczewski, s. Stanisł. St. z ol. Zofji Szczypierskiej ol. x. Marcina Szczyp. kanonika w Choczu Lipskim brat rodz. i spadkob. do sprawy z Zofją z Załuskowskich wd. po ol. Macieju Strobiszewskim, matka oraz Janem i Wojciechem Strob. synem, mian pl. x. Jana Kobierzyckiego kanonika kaliskiego brata swego wujecznego oraz Antoniego i Kaz. Starczewskich bci swych stryjecznych (p. 563)
 • 5339 (Nr. 171/173) 1736 - Michał Niwski z I -  Konstancja Biskupska, zmarlego Pawła Sokołowskiego zmarlej  Marjanny Kwiatkowskiej 1-o v. zmarlego Fabjana Sokołowskiego  podstol. ciechan., 2-o v. Michała Niwskiego żony, syna żona wdowa, w im.ieniu swoim oraz panien małoletnich  Franciszki i Salomei Sokołowskich z II i Wojciech Ordęga w imieniu  swoim i Feliksa Ordęgi z zmarlej  Zofji Niwskiej tychże Niwskich ich córki syna swego z II -strony, Wojciech Ruszkowski podstolic brzeski kujawski i Barbara Niwska małżonkowie oraz Piotr Niwski tychże Niwskich ich syn, w imieniu  swoim  i panny Agnieszki Niwskiej  siostry swej rodz. z III -strony, eksdywizja dobr po zmarlej matce Mariannie z Kwiatkowskich  ult. v. Niwskiejej (p. 166)
 • Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek - 5608 (Nr. 178/180) 1742 - X. Jan Kobierzycki kanonik kollegiaty  kaliskiej, syn zmarlego  Jana Kobierzyckiego  ze zmarlej Teresy Dzierzbińskiej, dziedzica wsi Oszczeklin, Raszewy z powiatu kaliskiego, dobra te Stanislawowi Frankenbergowi , syna  zmarlego juz Jana  Frankenberg z Marianny Kobierzyckiej , zeznal siostry rodzonej  sprzedarz za 27. 000 złp. (p. 422) Katarzyna Kobierzycka  wdowa po zmarlym Antonim  Starczewskim 2-o v. obecnie zona Wojciecha Biskupskiego, siostra rodzona  zeznala.
 • 5635 (Nr. 178/180) 1742 - Katarzyna Kobierzycka, corka zmarlego juz  Jana  Kobierzyckiego z zmarlej Teresy Dzierzbińskiej, wdowa po zmarlym Antonim Starczewskim, i 2-o v. po zmarlym Wojciechu  Biskupskim zapisala  sume 1. 000 zł. Antoniemu i Rochowi Biskupskim, synow Wojciecha  Biskupskiego  z  zmarlej  Katarzarzyny  Smiałkowskiej, 1-o v. zrodzonym, pasierbom swoim (p. 523)
 • 13838 (Nr. 77) 1742 - G. Barbara Bardska, wdowa po zmarlym  Józefie Dzierżanowskim. współspadkobierczyni  zmarlej  G. Urszuli z Modlibowskich Dzierzbińskiej, s. 666 złp. z s. 3. 000 złp. przez  zmarlego  Jana Kobierzyckiego, dziedzica Rayska,  zmarlej Urszuli z Modlibowskich  Dzierzbińskiej, 1. 700 zapis, ced. Fabjanowi Bielickiemu obecnie  dziedzicowi Wardężynka (f. 276)
 • 5586 (Nr. 178/180) 1742 - Wojciech  Ruszkowski, syn zmarlego juz Aleksandra Ruszkowskiego  podstolego brzesko  kujawskiego  z zmarlej Wiktorii Grochowickiej, posesor wsi Szadek i Przedzyń w powiecie  kaliskim  z I i Piotr Tarnogórski, syn zmarlego Jana Tarnogorskiego z zmarlej  Marianny Boszkowskiej z II kontrakt  3 letni  dzierżawny wsi Szadek i Przedzyn za 5. 000 zł. (p. 321) Wojciech Ruszkowski podstolic dziedzic wsi Błędna i Wyszczelice p. przedec. (p. 322) Piotr Tarnogorski  zast. pos. wsi Plewnie powiat kaliski (p. 324)
 • 5539 (Nr. 178/180) 1742 - Michal Zielonacki chorąży bielski z I stron, x. Jan Kobierzycki kanonik kaliski, Kazimierz Starczewski, zmarly  Jana Starczewski Oszczeklina z przyl. dziedzica syn, w imieniu swoim oraz Aleksandra Starczewskiego brata swego rodzonego, i Wojciech Biskupski w imieniu swim oraz Katarzyny Kobierzyckiej wdowy po zmarlym  Antonim Starczewskim, 2-o v. swojej żony, z II strony , kompromis (p. 106)
 • 5559 (Nr. 178/180) 1742 - Kazimierz  Laskowski i Maria  Niniewska małż. zmarlego . Macieja Laskowskiego rodzice, w imieniu swoim oraz Stanisława, Jana, Franciszki i Zofji Laskowskich synów i córek swych im. i Wojciech Laskowski tegoż zmarlego  Macieja Laskowskiego brat rodzony  starszy, i Marcin Małachowski skarbnik czerniechow. z I i Mikołaj Korytowski z II, kompromis (p. 175) Maciej Laskowski magister S. J., brat rodz. Józefa Laskowski  podchorążego reg. łon. piesz., a syn zmarlego Jana Laskowskiego  majora wojsk koronnych z zmarlej  Ludwiny Chmielińskiej (p. 173)
 • 5127 (Nr. 88) 1743 - Samuel-Nostitz Drzewiecki, syn zmarlego Jana-Jerzego z zmarlej  Krystyny z Bukowca Slichtynkówny, synowi Janowi-Karolowi urodz. z Heleny-Leopoldyny Frankenbergówny wedle zobowiazan z 1742. 27/XI. wsie N. i St. Drzewce, oraz części w St. Drzewcach, powiat wschowski  sprzedaje  synowi za 130. 000 zł. (f. 66) 721 zapis. (f. 49)
 • 5737 (Nr 185/189) 1746 - Kazimierz Starczewski, syn zmarlego juz  Jana Starczewskiego z zmarlej Zofji Radoszewskiej, zmarlego  Antoniego Starczewskiego brat rodzonego  i jedynego , 2- sumy: I -strona , 2. 500 złp. posagowa Zuzanny de Starcze zmarlego  Piotra Mianowskiego wdowy, zmarlego  Jakuba de Starcze Starczewskiego i Marianny Radlickiej małżonkowie córkę z d. Oszczeklin i Raszewy ojcz. i II -strony , 3. 000 zł. tejże Mianowskiej przez jej matkę zapisanej, cedowane  Stanisławowi Frankenbergowi (f. 13v).
 • 9163 (Nr. 1289) 1747 - Fabjan Bielicki, syn zmarlego  Stefana Bielickiego  pisarza kościań. z zmarlej  Teresy Gostyńskiej, żony 1-o v. zmarlego  Adama Jaskólskiego, 2-o v. tegoż zmarlego Bielickiego syna 353 zł., część z s. 14. 040 złp. z ceny Borzęciczek, zmarlemu Franciszkowi z Błociszewa Gajewskiemu klanowi konar. sprzedanych, zmarlemu  Janowi Bielickiemu  bratu rodzonemu  zezn. należnych, a po jego bezpot. +-ci spadłych na Walerjana, Filipa, Ignacego, i innych braci i siostry swe Bielickich ceduje Cyrylli Gajewskiej, zmarlego Andrzeja z Błociszewa  Gajewskiemu  klanica konar. dziedzica  Borzęciczek z zmarlej  Weroniki Łojkówny córce, małoletniej, odebrawszy tę sumę od jej op. i stryja, Antoniego z Błociszewa  Gajewskiemu  starosty łęczyckiemu  i kościańskiemu  (f. 116v). Tenże Fabjan Bielicki  całą czesc dziedziedziczna  Borzęciczek i ff. Mycielinka i Dębowca w powiecie pyzdrowskim  spadłych na siebie i X. Macieja prob. w Ostrorogu, Walerjana, Ignacego, Filipa i Marjannę żone Marcina Małachowskiego braci i siostrę swych rodzonych Bielickich, sprzedaje  Cyrylli Gajewskiej za 2. 120 złp. (f. 117)
 • 5879 (Nr. 185/189) 1748 - X. Józef Trzebicki, syn zmarlego  Stanisława Trzebickiego  z zmarlej Marianny Rogozińskiej, zmarlego  Waleriana Rogozinskiego  z zmarlej  Konstancji Starczewskiej, zmarlego  Jakuba Starczewskiego  dziedzica dobr  Oszczeklin i Raszewy w powiecie  kaliskim  z zmarlej Marianny Radlickiej zrodzonej  córki, zrodznej  córki, zrodzonego syn, spadkobierca babki i matki jedyny, syn  2. 500 złp. zmarlej  Konstancji ze  Starczewskich  Rogozińskiej babce zeznala  przez zmarlego  Jana Starczewskiego, zmarlego  Sebastjana brata rodzonego młodszego, a babki zezn. brata rodzonego w kontrakcie działowym między zmarlym  Sebastianem  z I - strony i Janem z II - strony Starczewskim  w Sieradzu 1679 spis zapisany  cedowany  Stanisławowi Frankenbergowi, syn zmarlego  Jana Frankenberga  z zmarej  Marianny Kobierzyckiej (f. 51) Frant. pos. Oszczeklina (f. 51v)
 • 14032 (Nr. 78) 1749 - Urodzona Zofja Gałczyńska, wdowa po zmarlym Stanislawie Mikołajewskim, sume 1. 000 złp. z sumy 10. 000 złp. zapisal  jej ze wsi Gadowo z działu między zezn. i Mikołajewskim synami i z Mikołajewskich Lisiecką nepotką, swymi, z 1728. 9/VII, s. v. 47. 500 złp. rob. a przez Antoniego Mikołajajwskiego  syna zeznal  wtedy z działu Gadowa dziedzica zabezpieczyl, cedowal  Janowi Mańkowskiemu pos. Gadowa (p. 228)
 • 14099 (Nr. 78) 1750 - Urodzona Zofja Gałczyńska, wdowa po zmarlym  Stanisławie z Drzewców Mikołajewskim, wobec tego, iż Zofja Mikolajewska, córka syna jej Antoniego Mikolajewskiego, panna, wstępuje do klasztoru, ceduje jej prowizje od 1. 000 złp., z sumy  7. 000 złp. z kontraktu o wieś Gadowo (p. 369) z r. 1740.
 • 14179 (Nr. 78) 1751 - Urodzona  Zofja Gałczyńska, wdowa po zmarlym  Stanisławie z Drzewców Mikołajewskim, sumy 1. 000 złp. z sum sobie przez Antoniego Mikolajewskiego syna swego zapis. z dd. Gadow, a gł. z s. 1. 500 złp. z tych dóbr ceduje Janowi Mikolajewskiemu, swemu z syna swego nepotowi, oraz Zofji w św., Esterze w zak. Mikolajewskiejej, klarysce kaliskiej przyszłej profesce, swej nepotce, (p. 520) Wnuk Jan po synu Antonim.
 • Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część  - 15240 (Nr. 91) 1751 - Renata-Abigail de Krokowskie, corka zmarlego  Krzysztofa Krokowskiego kapitana wojsk koronnych  z Abigail Zofii Krokowskiej, żona rozw. Kaspra Reinhalda Krokowskiego, w towarzystwie brata przyrodniego Wilhelma Wojciecha Krokowskiego mężowi przyszłemu Janowi Karolowi de Nostitz Drzewieckiemu, syn  Samuela z zmarlej Heleny Leopoldyny Franckenberg zapisal 12. 000 zł. prus. (f. 60)
 • 6142 (Nr. 196 / 198) 1752 - X. Józef Trzebicki, wikariusz kolleg. kaliskiej, NMP. syn zmarlego Stanislawa Trzebickiego  z zmarlej Marianny Rogozińskiej corki  zmarlego  Waleriana Rogozinskiego, ze zmarlej Konstancji Starczewskiej, po babce współspadkobierca, a po matce spadkobierca jedyny, s. 5. 000 zł. w czym oryg. kapitału 2. 500 zł. z działu brater. między Janem i Sebastianem Starczewskimi zmarlego  Jakuba Starczewskiego synami 1679 zapisal  jako posag po równi z pos. zmarlej  Zuzanny z Starczewskich  Miankowskiej tegoż zmarlego  Jakuba córki, cedowal Stanisławowi Frankenbergowi syn zmarlego Jana Frankenberga  ze zmarlej  juz  Marianny  Kobierzyckiej; Kazimierz Starczewski obecny dziedzic  dobr Oszczeklina i Raszawy (f. 193v) a tych dobr pos. Stanisław  Trzebicki.
 • 6075 (Nr. 196/198) 1752 - Walerjan cześnik smoleński, Fabjan łowczy bracław., i Filip Bieliccy, ss. ol. Stefana B. pisarza kośc. z ol. Teresy Gostyńskiej. w im. sw. oraz Marianny ż. Marcina Malachowskiego skarbnika czerniech. Teresy ż. Anton. Prądzyńskiego podczaszego wendluń. Bielickich i Stanisław Zakrzewski skarbnik kowalski w im. sw. i ż. swej Bielickiej, Jan Michalski w im. sw. i ż. Marianny B. i Teresy ż. Thorzewskiego B-ej, tak z 1-o v. jak z 2-o v. zrodz., z I i Stanisław Zaremba Tymieniecki z ol. Katarzyny Potockiej urodzony, w im. sw. i Rozalji Niniewskiej, c. o. Jana N. z ol. Konstancji Rylskiej, żony swej, oraz Marcjanny de Więczkowskie ż. Szkolskiego, Ewy de Więckowskie ż. Bogusławskiego, Rafała Laskowskiego i in. spadkob. z głowy ol. Relskiej z II i Karol i Antoni Koszutscy w im. sw. oraz: Bogusława, Józefa, Piotra i panny Jadwigi Koszuckich ol. Mikołaja i Zygmunta (!) K-ich zrodz. synów i córki, braci i sióstr swych i spadkob. Ignacego Kręskiego chorążego wieluń. z ol. Konst. Koszuckiej zrodz. synów i córek, spadkobierców ol. Rozdrażewskiego z ol. Koszuckiej, ol. Konstancji siostry rodz. synów i córki, z III i Stefan Szczypierski, w im. sw. i Stanisława S. brata swego, ol. Wojciecha S. z ol. Joanny Pstrokońskiej zrodzony z IV obierają na superarbitra Andrzeja na Bogdanach Bogdańskiego komornika zs. kalis. (f. 35)
 • 6246 (Nr. 196/198) 1754 - Wojciech Małachowski, zmarlego  Jana-Franciszka  Małachowskiego , z zmarlej  Doroty Potockiej, syn i  zmarlego X. Potockiego kantora łęczyckiego, współspadkobierca, Siewieruszek W. i M. w powiecie sieradzkim 1/3-ej cz. mocą działów dziedzic, z I i Maciej Zabłocki, syn zmarlego  Jana z Zabłocic  Zabłockiego z Heleny Potockiej z II, kontrakt  sprzedarzy  tych dóbr, s. v. 10. 000 złp. rob. (f. 16v
 • Małachowscy h. Nałęcz - Marianna z Małachowic Malachowska a, żona 1-zmarlego v. Aleksandra Witwickiego, 2-zmarlego  v. 1698 r. Jana Dobrzynieckiego. Wawrzyniec i Marianna z Postruskich, córka Sebastiana, oboje nie żyjący 1722 r., rodzice: Macieja, Stanisława, panny Katarzyny i Barbary, żony Józefa Rożyńskiego, komornikowicza sieradzkiego (P. 1190 k. 50v). Dorota z Potockich, wdowa po Janie Małachowskim, i jej dzieci, Wojciech i Anna, 1727 r. posesorzy Świnic po zmarłym dziadzie Wojciechu Wierzbięcie Biskupskim (Z. T. P. 45 k. 639). Andrzej na Małachowicach Małachowski, starosta smotrycki, 1731 r. mąż Konstancji Daniłowiczówny, córki Aleksandra, starosty parczowskiego, i Anny z Denhoffów, którą będąc współspadkobierczynią rodziców i dziadków, zmarłych Wiktoryna Denhoffa, podskarbiego nadwornego W. Ks. Litewskiego, i Heleny z Działyńskich, prawa swe do pewnych sum spadkowych cedowała 1732 r. Stanisławowi Bnińskiemu, staroście smotryckiemu (N. 205 k. 17v, 18, 135).
 • Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1 - 5384 [Q] (Nr. 92) 1754 - G. Józef Tomaszewski, s. o. Kazimierza i Cecylii T. T., kwit. Konstantego-Hartwiga i Wincentego-Florjana de Nostitz Drzewieckich, synow zmarlego Samuela z zmarlej. Heleny-Leopoldyny Frankenberkówny, dziedziców Olbrachcic z przyl. z prow. rocz. od s. 2. 360 zł. zapis. przez ol. Samuela Drzewieckiego 1740 ol. Cecylii Tomaszewskiej matce zezn. wtedy wdowie, oraz ol. Franciszkowi Xaweremu i Stanisławowi i zezn. synom Tomaszewskim (f. 46)

 • 5530 (Nr. 92) 1755 - G. Franciszek Tomaszewski, s. o. Kaz. T. z ol. Cecylii Chądzyńskiej kwit. Konstantego-Hartwiga i Wincentego-Florjana, braci rodz. de Nostitz Drzewieckich, synów ol. Samuela z ol. Heleny-Leopoldyny Frankenbergówny, dz-ów Olbrachcic z prowiczji rocz. od sumy oryg. 2. 360 zł. (f. 86v)
 • Metrykalia > Katolickie > Część 9  - 56344 (Kuchary) 1755.8/9. (z Popówka) Elżbieta Rozalja, corka -Urodzonego Wielmoznego Pana -  Stanisława Frankenberg i Franciszki z Małachowskich -- X. Stanisław Bielicki  i Urodzona Wielmozna Pani -  Elżbieta Bogdańska żona vicecamer. kaliskiego.
 • 14487 (Nr. 79) 1756 - Wielmozny Wojciech Kobierzycki, syn zmarlego  Antoniego  Kobierzyckiego  z zmarlej  Anny Spinkówny, jedyny spadkobierca rodziców, wsi Ruszkowo , Police Mostowe i Łęka p. kon. po ojcu dziedzic, Maciejowi Mycielskiemu, syn zmarlego Antoniego Mycielskiego  kasztelana  sieradzkiego z zmarlej  Marcjanny Rydzyńskiej, zobowiazal  się te dobra sprzedać za 85. 000 złp. (f. 16v)
 • Metrykalia > Katolickie > Część 6  - 41217 (Droszew) -14.05.1760 -  (Kotowiecko) Stanisław syn Wielmożnego  Andrzeja Bogdańskiego komor. zs. kaliskiego  i Wielmożnej  Elżbiety --  Wielmożny Józef Trąmpczyński z Kucharek Milit., stolnikowicz sochaczewski  i  Wielmożna  Małachowska matka komornikowej z Brzezia.
 • 6143 (Kuczkowo) 14.06.1761 - 1761.14/VI. Janków) Jasnie Wielmozny Romuald Ruszkowski podstolic brzeski- kuj. x Jasnie Wielmozna Jadwiga z Zurawskich Mikołajewska v. -Jasnie Wielmozny Mikołaj Kuczkowski regent grodzki  kaliski  i Jasnie Wielmozny  Andrzej Kuczkowski, Florian  Kiedryński
 • Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1 - 5675 (Nr. 93) 1763
  Ciż bracia [Konstanty-Flartwig i Wincenty-Florjan] Nosticowie Drzewieccy urodz. z ol. Heleny-Leopoldyny Frankenberkówny dają zobow. Zygmuntowi Zychlińskiemu s. o. Jana-Samuela Ż. z ol. Magdaleny Dewicowny, iż mu całe swe Olbrachcice i cz. Langnowa sprzedadzą za 120. 600 zł. (f. 143v)
 • 5717 (Nr. 93) 1765 - Jan Karol de Nostitz Drzewiecki, s. o. Samuela ND. z ol. Heleny Leopoldyny Frankenberkówny, całych wsi Nowe i Srzednie Drzewce i części w St. Drzewcach dziedzic, w im. sw. i jako pl. braci swych rodz.: Wincentego-Florjana i Konstantyna-Hartwiga wedle zobow. z czw. w wig. sw. Jana Chrzcic. 1763 r. danego Zygmuntowi Zychlińskiemu, Olbrachcice i część Langnowa dziedz. tych swoich braci, Z-mu sprzed. za 120. 600 zł. (f. 260v)
 • Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek6708 (Nr. 206/ 208) 1767
  Wojciech Małachowski, zmarlego  Jana  Małachowskiego, zmarlego Aleksandra Małachowskiego z zmarlej Anny Kościuszkiewiczówny syna, z zmarlej  Doroty Potockiej syn, sumy spadk. po zmarlej babce na wsi Swinice w powiat  kaliski ceduje Kasprowi Wierzchleyskiemu mężowi swe rodzonej siostrzenicy Katarzyny Grzymisławskiej (f. 126v)
 • Metrykalia > Katolickie > Część 8 - 08.11.1762. - 51368 (Kępno) 1762.8/XI. PGD. Joachim Leopold de Arenswaldt "officialis" pruski x P. Herula Joanna Elżbieta de Prittwitz in Namslavia
 • Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek -  6448 ( Nr. 204 / 205 ) 1763
  Stefan Frankenberg, syn zmarlego  Jana Frankenberga ze zmarlej Marianny Kobierzyckiej i Wojciech  Skrzyński, syn zmarlego Antoniego Skrzynskiego ze zmarlej  Franiszki Kobierzyckiej syn, i Wojciech Grocholski w imieniu  swoim  i Katarzyny Skrzyńskiej, zmarlego Antoniego z tejże Franciszki Kobierzyckiej zrododzonej córki, żony 1-o v. zmarlego Jana Lichanskiego, 2-o v. swojej żony, kwitują Wojciecha Kobierzyckiego dziedzica Rajska z sum (f. 178v)
 • 6350 (Nr. 204/ 205) 1763 - Jakub Gutkowski, syn zmarlego Andrzeja Gutkowskiego, z zmarlej  Marianny Skrzyńskiej, zmarlego Stanisława Skrzynskiego  z zmarlej  Franciszki Kobierzyckiej, zmarlego  Jana Kobierzyckiego , od zmarlego Wiktoryna Kobierzyckiego poch. syna, zrodzonej córki, Wojciecha  Skrzyńksiego siostry rodzonej i zmarlego  Jana Kobierzyckiego, zmarlego  Tomasza Kobierzyckiego syna 1/2 Rososzycy w p. kaliski  posesora bp. +-go siostrzenicy i współspadkobierczyni, żony 1-o v. zmarlego  Gutkowskiego , 2-o v. Andrzeja Skrzypińskiego, syn i współspadkobierca Hermenegilda Chrzanowskiego pisarza gr. nakie., 1/2 wsi Rossoszycey obec. dziedzica z 458 złp. kwit. (f. 29)
 • 6440 (Nr. 204/ 205) 1763 - Scholastyka Stęmpczyńska, corka zmarlego  Egid. z zmarlej Teresy Kąkolewskiej 2-o v. zrodzona, w towarzystwie  brata rodzonego  Macieja kwituja  Andrzeja i Elżbiete  z Małachowskich Bogdańskich z prow. od s. 1. 000 złp. z sumy  2. 000 zł. z kontraktu  sprzedaży dokonanego między Maciejem  Stepczynskim  z I i zmarlym  Marcinem Małachowskim  z II co do dóbr ˝ Brzezia (f. 168v)
 • 6491 ( Nr. 204 / 205 ) 1764 - Daniel Błeszyński podstoli wieluń. z I i Mikołaj Korytowski z II kwitują się z kondemnaty (f. 33v) Stanisław Frankenberg łowczy mielnicki (f. 34)
 • 6629 (Nr. 206/ 208) 1766 - Jan Chryzostom-Michał i Konstancja, żona  Stanislawa Trzcińskiego, brat i siostra m. s. rodzenstwo Kobierzyccy, zmarlego Michała Kobierzyckiego, zmarlego  Marcina Kobierzyckiego ze zmarlej Marianny Gosławskiej syna, niegdy Wiktoryna Kobierzyckiego wnuka, z Łucji Korzenickiej żony 1-o v. Michała Kobierzyckiego  2-o v. obecnie  Franciszka Dziedzickiego syn i córka, a zmarly Jana Kobierzycki , zmarly Tomasza Kobierzycki z Jadwigi Parczewskiej syna, zmarl. poprzez Wiktoryna wnuka, dziedzica 1/2 Rososzycy powiat  kaliski spadkobiercy, z I i Wojciech, Katarzyna, żona  Grocholskiego, Barbara żona 1-o v.. ol. Tomasza Skrzypińskiego, 2-o v. obecnie  Miaskowskiego Marianna żona Andrzeja Skrzypińskiego, Skrzyńscy i  Stanisław Frankenberg, od zmarlego  Jana Kobierzyckiego, zmarlego  Wiktoryna Kobierzyckiego syna, pochodzący współspadkobiercy, z II układ. Dat. Wójcice 1766. 14/8 (f. 132)
 • 6625 (Nr. 206/ 208) 1766 - Wojciech Małachowski,  zmarlego  Jana Małachowskiego z zmarlej  Doroty Potockiej syn, zmarlego X. Wojciecha Potockiego  primicer. łęczyckiego, dziedzica dobr  Siewieruszki w powiecie  sieradzkim , brat wujeczny i współspadkobierca, kwituje Macieja Zabłockiego obu Siewieruszek dziedzica z 1. 200 złp. (f. 121v)
 • 6708 (Nr. 206/ 208) 1767 - Wojciech Małachowski, zmarlego Jana Małachowskiego , zmarlego Aleksandra Małachowskiego  z zmarlej Anny Kościuszkiewiczówny syna, z zmarlej Doroty Potockiej syn, sumy spadkowej  po zmarlej babce na wsi Swinice w powiecie kaliskim  ceduje Kasprowi Wierzchleyskiemu mężowi swe rodzonej siostrzenicy Katarzyny Grzymisławskiej (f. 126v)
 • Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek -6708 (Nr. 206/ 208) 1767 - Wojciech Małachowski, syn zmarlego  Jana  Małachowskiego , zmarlego Aleksandra  Małachowskiego z zmarlej Anny Kosciuszkiewiczowny syna, z zmarlej Doroty Potockiej syn, sumy spadk. po ol. babce na wsi Swinice w p. kalis. ceduje Kasprowi Wierzchleyskiemu mężowi swe rodzonej siostrzenicy Katarzyny Grzymisławskiej (f. 126v)

 • 6678 (Nr. 206/ 208) 1767 - Karol Milewski, syn zmarlego  Franciszka Milewskiego  z zmarlej Marianny Rowińskiej, wsi Oszczeklin, Rassawy s. Raszewy z przyl. p. kal. dziedzic daje zobowiazanie  Jerzemu Wandalinowi Mniszchowi M. N. K., GWP., sprzedaży tych dóbr za 56. 000 złp. (f. 56)   
 • 6697 (Nr. 206/ 208) 1767 -Józef Korzeniewski, zmarlego  Andrzeja Korzeniowskiego z zmarlej Zofii Wysławskiej 2-o v. Konopnickiej 1-o v. zrodzony syn, Korzeniewa z eksdyw. brat dziedzic, zobowiazal się część swoje tej wsi powiat kalis. wedle kontraktu  24/7 w dobrach Szadek spisany, sprzedać za 7. 800 złp. Romualdowi Ruszkowskiemu podstolicowi brzesko  kujaw. (f. 106) Józefa Korzeniowskiego siostra rodzona  Barbara Rydzewska, siostra zaś przyrodnia Katarzyna Konopnicka
 • 6756 (Nr. 206/ 208) 1768 - Tomasz Lisiecki dziedzic Małego Liśca w p. kon., w im. sw. i Marianny Mikołajewskiej, kwituje Romualda Ruszkowskiego dziedzica dobr Szadek  z 1. 000 złp. (f. 57v)
 • 6786 (Nr. 206/ 208) 1768 - Helena Kamińska wdowa po zmarlym  Macieju  Gawłowskim, 2-o v. żona Stanisława Więckowskiego dóbr Mroczki Małe Kwaskowizna i Dąbrowizna, kwituje Stanisław Frankenberga  łowczyca mielnickiego (f. 136) To ol. Stanisław-Jerzy Więckowski (f. 136v)
 • 6816 (Nr. 209/213) 1769 - Jan z Milejowa Milewski, syn zmarlego  Franciszka z zmarlej  Marianny Rowińskiej, wsi Rowna, Zakrzewo Mierziony, Sykuły, Czerników w powiat sieradzki  dziedzic i Rubice, dziedzic z I strony  i Prosper Stamirowski, syn zmarlego Hieronima Stanimirowskiego podczaszego bracław. z zmarlej Mari Radońskiej z II kontr. sprzedarz tych wsi spisane  Kalisz. 7/7 r. b., s. v. 96. 000 złp. (f. 52v) 
 • 6791 (Nr. 209/ 213) 1769 - Wojciech  Małachowski dziedzic  wsi Siewieruszki M. w powiecie  sieradzkim  zapisal  15. 000 złp. żonie przyszłej Marcjannie Zabłockiej, corka  Macieja z zmarlej  Kowalskiej (f. 15v)
 • 6842 (Nr. 209/ 213) 1770 -Karol Milewski dziedzic Oszczeklin, Rasawy - Raszewy w powiecie kaliskim  poprzez  dziedzicoctwo , sprzedał te dobra małżonkom Frankenbergom, którzy po kilku latach odprzedali mu je z powrotem, poczem zezn.al - 1767. 5/6 sprzedał je  Jerzemu Wandalinowi Mniszchowi GWP., ście ujsk., pil., lubaczew., białocerk. (f. 18) Stanisław Frankenberg  i Franciszka Małachowska corka  Marcina Malachowskiego skarbnika czernichowskiego - małzonkowie .
 • 6853 (Nr. 209/ 213) 1770 - Ignacy i Piotr Gałczyńscy, współdziedzice dóbr Dierzbin obok Onufrego i Cyprjana braci rodzonych Gałczynskich  z I i Antoni Wierzbicki pos. tych dóbr z II obier. na superarbitra Stanisława Frankenberga (f. 35v)
 • 5471 (Nr. 95) 1771 - Jan Karol de Nostitz Drzewiecki, w imieniu  swoim i Konstantyna Hartwiga de Nostitz Drzewiecka  kapitana regimentu piechoty elektorskiej saskiej ks. Maksymiliana brata swego rodznego, i Wincenty-Florian N. D. por. regimentu kawalerii elekt. saskiej królewicza polskiego Adalberta, synowie zmarlego  Samuela de Nostitz Drzewieckiego, brata rodzonego zmarlej  Karoliny Magdaleny N. D. zmarlego  Bogusława Bojanowskiego wdowy, bezpotomnie zmarłej z zmarlej juz Heleny Leopoldyny de Frankenberg, po zmarlej Bojanowskiej spadkobiercy, kwitują Fryderykę-Elżbietę de Kottwitze wdowę po zmarlym Stefanie z Bojanowa Bojanowskim generale majorze wojsk koronnych (f. 138v)
 • 6912 (Nr. 209/ 213) 1772 - Antoni z Ruszkowa Ruszkowski, zmarlego Wojciecha  Ruszkowskiego podstolego brzesko  kujawskiego z zmarlej Barbary Niwskiej syn, dziedzic 1/2 wsi Szadek i Przedzyn w powiecie  kaliskim , wedle ugody działu z Romualdem Ruszkowskim bratem starszym spisanym  w Szadku 4/1 r. b., te połowy zobowiazal  się temuż bratu rodzonemu za 35. 000 złp. sprzedać (f. 3v)
 • 6914 (Nr. 209/ 213) 1772 - Mikołaj Korytowski, s. o. Rosława z Barbary Ciołkowskiej oblat. testment swój (dat. 1764. 15/I kasuje): ciało na cment. w Tłokini żona ma pochować, Na kościoły i ubogich suma 8. 000 złp. zast. na Słaborowicach Koszutskiego klana śrem. Córce swej z I małż. Rozalii Ostrowskiej leguje 9. 000 złp., którą winien tenże klan śremski, a 5. 000 złp. zast. na cz. Korzeniewa dziedzicznej Romualda Ruszkowskiego tejże córce. Z sumy zaś 6. 000 złp. na Bieniewie u Jana Czyżewskiego, połowę córce, a połowę na bud. kość. Tłokińskiego. Sumę 1. 000 złp. w synagodze kalis. temuż kościołowi. W nim pochow. 1-a żona zezn. Obecna ż. ma dożyw. na sumach wynosz. łacznie 20. 000 żłp. po zgaśnięciu tego dożyw. z tego 10. 000 zł. starszej córce Ostrowskiej, a 2-gie 10 tys. Mariannie małol. urodz. z 2-ej żony, Ostrowska ma s. macierz. 1. 140 zł. od męża na Zakowicach zapis. Dat. Słaborowice 1772. 1/2 (f. 9)
 • Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek 6937 (Nr. 209/ 213) 1772
  Stanisław Łuba chorąży gn., starosta stawiszyń., generał major wojsk kor., starostwa stawisz. privilegiatus haeres, kwituje  Stanisława Frankenberga lowczego mielnic., b. tenutar. starostwa z 1708 złp. (f. 44v)

 • Łubowie h. Lubicz 1 - Stanisław, syn Jakuba i Sułkowskiej, generał-adiutant królewski w r. 1754, pułkownik wojsk koronnych 1757 r., otrzymał konsens na wykupienie starostwa stawiszyńskiego od Konarzewskich. Mianowany szambelanem królewskim w r. 1759 (K. P., nr 48, wiad. z Warszawy 28/XI.), posłował z województwa kaliskiego na sejm konwokacyjny w r. 1764, był t. r. jednym z elektorów Stanisława Augusta. Generał-major wojsk koronnych 1768 r. (Boniecki). t. r. chorąży gnieźnieński (Ws. 94 k. 120), zrzekł się tego chorąstwa w r. 1773. Starostwo stawiszyńskie w r. 1775 dostało mu się na lat 50 w emfiteuzę. Rotmistrz kawalerii narodowej i komendant brygady wielkopolskiej tejże kawalerii w r. 1777, zrzekł się tego w r. 1781. Członek Rady Nieustającej w r. 1778, kawaler orderów Św. Stanisława i Św. Huberta, kawaler honorowy maltański 1781 r. (I. Kal. 221 k. 227). Kwitował w r. 1772 z sumy 1.708 złp. Stanisława Frankenberga, łowczego mielnickiego, byłego dzierżawcę starostwa stawiszyńskiego (ib. 209/213 k. 44). Dziedzic Grodziska i Rokutowa, dobra te 1788.15/IV. r. sprzedał za sumę 160.000 zł. Ignacemu Wyganowskiemu, burgrabiemu województwa kaliskiego (ib. 228 k. 112). Umarł w r. 1791 (Boniecki). Ożenił się z Magdaleną z Brzechffów, dla której w r. 1764 uzyskał prawo wspólnoty na starostwo stawiszyńskie (ib.). Umarła 1786.22/III. r. w wieku lat 40, pochowana w Rydzynie (LM Leszno; LM Rydzyna; G. W. nr 28). Ich córka Eleonora (Eleonora Barbara Franciszka Ksawera), ochrzcz. 1771.8/XII. r. (LB Leszno), zaślubiła w r. 1792 Jana Bętkowskiego, sędziego ziemskiego stężyckiego. Z synów, Antoni umarł 1781.9/VII. r. mając lat 15 (LM Leszno), August umarł dzieckiem 1769.3/IX. r. (LM Rydzyna), oraz Józef.
 • 7012 ( Nr. 209 / 213 ) 1773 - Franciszka Małachowska, corka zmarlego Marcina Małachowskiego skarbnika czerniechow z Marianny Bielickiej, żona Stanisława Frankenberga  łowczego mielnickiego, wedle kontraktu sprzedażnego między Marianną z Bielickich Małachachowskich, wdowa po Marcinie Małalachowskim skarbniku czern. dziedzicu Brzezia powiat kaliski  z I i zezn. z II  Andrzejem Bogdańskim, wojskim kalisiskim  z III, 26/7 dotyczacy sprzedyzy Brzezia, całą 1/2 Brzezia po zmarlym Marcinie Malachowskim na nią obok Elżbiety z Małachowskich Bogdańskiej spadłą sprzedaje za 15. 000 złp. Andrzejowi Bogdańskiemu wojsk. kalis. (f. 124v). Ignacy Frankenberg syn Stanislawa i Franciszki Małachachowskiej, kwiuje. rodziców z 5. 400 zlp., z. s. więk. 15. 000 złp. ze sprzedazy Brzezia (f. 125) Stanisław Frankenberg łowczy mielnicki, syn zmarlego Jana Frankenberg ze zmarlej  Marianny Kobierzyckiej z żona jego dożyw. (f. 125v
 • 7113 (Nr. 214/ 216) 1774 - Franciszka Małachowska, corka zmarlego Marcina Malachowskiego skarbnika czerniech. z zmarlej Marianny Bielickiej, żona Stanisława Frankenberga  łowczego mielnickiego, w towarzystwie  męża i syna Ignacego Frankenberg wedle zobowiazan męża danego w gr. sier. 1764, stawienia jej celem aprobowania rezygnacji d. Oszczeklina i Raszew na rzecz  zmarlego  Karola Milewskiego, a przez  zmarlego Milewewskiego  rezygn. Jerzego Wandalina Mniszcha klana kr., GWP. 1767 transakcję tę aprob. (f. 115v)
 • 7132  ( Nr. 214 / 216 ) 1774 - Kazimierz Biernacki wojski ostrzeszowski, dziedzic Szuliszewic i Jarki z I i Stanisław  Frankenberg  łowczy mielnic. z II kontrakt 3 letniej dzierżawy (f. 147v)
 • 7136 (Nr. 214/ 216) 1774 - Rozalja Korytowska, corka Mikolaja  Korytowskiego z zmarej juz  Franciszki Woźnickiej 1-o v. zrodzona, żona Franciszka  Ostorwskiego męża uciążliwego , kwituje ojca z 10. 000 złp. pos. (f. 152) Romuald Ruszkowski dziedzic wsi Szadek  i czesci Korzeniewa i Przędzyna powiat  kaliski (f. 152) dobr Przędzyno jej w sumie 10. 000 zł. zast. Dat. 1774. 19/7
 • 12610 (Sobotka) - 1774. - 1774. 13/11. ( Sobotka W.) + Jasnie Wielmozna  Marjanna z Bilickich Małachowska skarbnikowa czerniechowska
 • 7247  ( Nr. 214 / 216 ) 1775 - Franciszek na Wielądkach Wielądko miecznik liwski, plent Mniszcha klan krakowski  z I strony i Stanisław Frankenberg łowczy mielnicki, w imieniu  swoim i córki swej Marianny Frankenberg  wdowy po zmarlym  Karolu Milewskim i dzieci jej z II  strony oraz Jan i Eleonora z Jarosławów Baykowscy, z III  strony robia  kompletny spis w Tłokini s. v. 9. 838 złp. (f. 129)
 • 7243 (Nr. 214/ 216) 1775 - Andrzej Milewski, syn zmarlego Tomasza z zmarlej  Konstancji Wulffówny, kwituje  Jana Milewskiego, syna zmarlego  Franciszka  Milewskiego z zmarlej  Marii Rowińskiej, byłego dziedzica dobr Rowna w p.owiecie sieradzkim  z 1. 500 złp. z sumy większej 2. 000 złp. przez zmarlego  Franciszka Milewskiego  Jana ojca, Bernardowi Milewskiemu zmarlego Marcina Milewskiego z zmarlej Marianny Cywińskiej synowi, dekretem dzielczym zapadłym we wsi Rowno 1765 r. między Janem starszym oraz Franciszką i Antoniną siostrami rodzonymi z I - strony -  Karolem średnim z II - strony , Ignacym młodszym z III - strony  braćmi i siostrami m. s. rodzonymi  z Milejowa Milewskimi dziećmi zmarlego Franciszka z zmarlej  Marianny Rowińskiej a sobie przez Barnarda Milewskiego  zapisane, zapis ten kasuje (f. 118v)
 • 7440 (Nr. 214/ 216) 1776 - Antoni Kawecki Lowczy dobrzyń., w im. swoim  oraz Agnieszki Niwskiej, corka zmarlego  Michała Niwskiego  z zmarlej Marianny Kwiatkowskiej żony swej z I, Romuald Ruszkowski, syn zmarlego Wojciecha  Ruszkowskiego  z zmarlej  Barbary Niwskiej  z II, Karol z Mirowa i Myszkowca (!) Myszkowski kapit. w. k., w imieniu  swim  i Justy Niwskiej , zmarlego Piotra Niwskiego  od Michała idącego syna, z zmarlej Anny Szkulskiej zrodzonej  córki żony swej z III, posesorzy d.Tokary, Gozdów, i Police w pwiecie  sieradzkim  (f. 218) układ Agnieszka Niwska  była 1-o v. za Mateuszem Kaweckim komornikiem zs. sier., 2-o v. ż. Anton. K. (f. 220)
 • 7440 (Nr. 214/ 216) 1776 - Antoni Kawecki łowczy dobrzyń., w imieniu  swoim oraz Agnieszki Niwskiej, corka zmarlego Michała Niwskiego z zmarlej juz Marianny Kwiatkowskiej żony swej z I, Romuald Ruszkowski, syn zmarlego Wojciecha  Ruszkowskiego  z zmarlej  Barbary Niwskiej  z II- strony , Karol z Mirowa i Myszkowca (!) Myszkowski kapit. w. k., w imieniu  swoim  i Justy Niwskiej , zmarlego Piotra Niwskiego od Michała idącego syna, z zmarlej Anny Szkulskiej zrodzonej  córki żony swej z III, posesorzy dobr Tokary, Gozdów, i Police w powiecie  sieradzkim (f. 218) układ Agnieszka Niwskabyła 1-o v. za Mateuszem Kaweckim komornikiem zs. sier., 2-o v. żona Antoniego Kaweckiego (f. 220)
 • 7398 (Nr. 214/ 216) 1776 - Antoni Ruszkowski podstolic kujawski, dziedzic czesci  Korzenina wedle kontraktu zawartego m. zeznal z I - strony , Andrzejem Nieszkowskim rotmistrzem  regimentu  generala  Byszewskiego z II - strony  i Romualdem Ruszkowskim  podstolicem brzesko  kujawskim  bratem swym rodzonym  z III  - strony 10/7 r. b., zobowiazal  się część swą dziedziczna  Korzeniewa powiat  kaliski  sprzedać Niwskiemu mu za 8. 000 złp. (f. 129v)
 • 7473 (Nr. 220) 1780 - Franciszka Małachowska, corka zmarlego  Marcina Malachowskiego skarbnika czernichow. z zmarlej Marianny Bielickiej, żona Stanisława Franckenberga  łowczego mielnickiego, w towarzystwie syna swego Ignacego Franckenberga , kwitowal Andrzeja Bogdańskiego podsędka ziemskiego kaliskiego z ceny części dobra  Brzezie na 15. 000 złp. ustanowiony  kontrakt  sprzedarzy  był zawarty przez zmarla  Marianne z  Bielickich Małachowska, wdowa z jednej strony i Andrzej Bogdanski z drugiej strony  i zezn. z trzeciej strony 1773. 26/7 (f. 54) Elżbieta de Franckenberg i Mateusz Jerzmanowski dziedzic czesci Waliszewic, małżonka , ona corka  poprz. Fr. (f. 54) Matka zapisuje  jej na 4. 350 złp. zabezpieczenie  na wsi Brzezie u Bogdańskiego, 3. 000 złp. z ceny Brzezia (f. 55)
 • 7529 (Nr. 220) 1780 - Andrzej Bogdański, podsędek zs. kal., syn zmarlego  Bonawentury  z zmarlej Zofji Bartoszewskiej, z I i Elżbieta Małachowska, corka zmarlego  Marcina Malachowskiego skarbnika czerniechow. z zmarlej Marjanny Bielickiej z II małż. dożyw. (f. 336v). Franciszka Małachowska siostra rodzona poprz., żona Stanisława  Frankenberga l owczego mielnickiego w towarzystwie  syna swego Ignacego Frankenberga , wedle zobow. z 73. 31/7 r., 1/2 połowy wsi Brzezie po zmarlym  Marcina Małachachowskim , obok Elżbiety na nią spadłą, sprzedal  Andrzejowi Bogdnskiemu za 15. 000 złp. (f. 337v)
 • 7568 (Nr. 221) 1781 - Jan Milewski, syn zmarlego Franciszka  Milewskiego z zmarlej Marjanny Rowińskiej corka zmarlego  Wawrzyńca Rowinskiego, zast. pos. dobra  Petryki, Bartodzieje, Ostrówek, Chryzostomowi i Marjannie Milewskim syn  i corka zmarlego Karola Milewskiego  z Frankenbergówny, swoim brańcom rodzonym  kwotę 110 złp. i Wiktorji Rowińskiej, corce zmarlego tegoż Wawrzyńca Rowinskiego, żonie Macieja  Baranowskiego, kwotę 333 złp., oraz Wincentemu i Janowi Milewskim, synom Macieja  z zmarlej  Konstancji Rowińskiej, córki tegoż. zmarlego  Wawrzyńca Rowinskiego, kwotę 333 złp., które dziś odebrał od Barbary Walewskiej, wdowy po Marcinie Załuskim, 2-o v. obecnie zona  Jakuba Zbierzchowskiego z sumy 1. 000 zł., którą zmarly  Wężyk poprzez dziedzictwo  m. Stawu był winien zmarlemu  Wawrzyńcowi Rowinskiemu, zapisuje (f. 26)
 • 11110 (Nr. 334) 1782 - Maciej Rudnicki burgrabia gr. wsch., syn Tomasza z zmarlej Franciszki Jerzmanowskiej, z I - strony i Teresa Bogdańska, corka Andrzeja Bogdanskiego podsędka zs. kaliskiego z Elżbiety z Małachowskich, z II -strony , małż. dożyw. (f. 159)
 • 1784 \REGESTY \ KSIEGI\ KL_I 1718. X # 7696 ( Nr. 224 ) - 7696 (Nr. 224) 1784 - Michał Wilxycki, dziedzic części Mroczek M. -  powiat kaliski, zapisal s. 3. 000 złp. Barbarze z Frankenbergów, corce  Stanisława Frankenberga  łowczego mielnickiego z Franciszki Małachowskiej, żonie zaś Konstantyna Wilxycki  syna zeznal  jako jej posag (f. 51)
 • 7887 (Nr. 225) 1785 - Chryzostom Kobierzycki, zmarlego  Michała Kobierzyckiego, zmarlego Marcina Kobierzyckiego z Wiktoryna Kobierzyckiego pochodzącego syna, z Łucji Korzenickiej zrodzony syn, po zmarlym Janie Kobierzyckim ,zmarlego Tomasza Kobierzycki, od poprz. Wiktoryna Kobierzyckiego pochodzącego synu, spadkobierca, sumę spadkową u magistratu miasta Kalisza cedowal Stanisławowi Frankenbergowi łowczemu mielnickiemu  bratu ciotecznemu.(f. 197)
 • Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek - 7970 (Nr. 226) 1786 - Mateusz Jerzmanowski, syn zmarlego Józefa  Jerzmanowskiego  dziedzica dobr Waliszewice i Gazuchy w powiecie kaliskim  z zmarlej  Urszuli Waliszewskiej czesci Waliszewic tak po zmarlym  ojcu jak i z działów braterskich  spisali  w Waliszewicach 1756 r. między Adamem, Konstantym, Janem, Walentynem, Michałem i zeznali  bćmi rodzonymi  Waliszeskimi, jak i ze spadku po zmarlym  Janie Jerzmanowskim , poprzednio wymienionym bracie ich rodzonym z działu dokonanego w Waliszewicach 1773. 7/10 r. i wedle komplanacji 1777. 4/4 r. między tymi braćmi i zeznal po +-ci zmarlym Konstantyna  Jerzmanowskim  też brata ich, dziedzic, kwituje Pawła Biernackiego chorążego piotrk., starostę wartskiego, pułkownika kawal. narod., konsyl. Rady Nieust., z 16. 000 złp. z kontraktu  sprzedarzy  Waliszewic i Chwalęcic z 1782. 16/8 między zeznali  z I strony  i tym Biernackim  wtedy cześnikiem sieradzkim z II strony (f. 59)
 • Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1 - 7527 (Nr. 163) 1786  - Tomasz z Drzewców Mikołajewski, pos. d. Kaczki Weyszrednie, w imieniu  swoim oraz Teresy Mikołajewskiej żona 1-o v. zmarlego  Mikołaja Lisieckiego, 2-o v. zmarlego  Macieja  Nasierowskiego, i Antoniego Mikołajewskiego  ojca, jako ich plent i plent  Romualda Roszkowskiego podstolica brzesko kujawskiego , dziedzica dobr Szadek i Przedzyn w p. kaliskim  (spadkob. zmarlego  Wawrzyńca Mikołajewskiego  to Teresa Nasierowska , Antoni Mikołajewski ojciec zeznal i zeznli) (f. 473v)
 • 8002 (Nr. 226) 1786 - Rozalja Ostrowska, żona Franciszka Ostrowskiego, małżnek uciążliwy, w towarzystwie syna Józefa Ostrowskiego , kwituja  Romualda Ruszkowskiego z 892 złp. z sumy więk. 1. 100 złp. (f. 164v)
 • 8161 (Nr. 227) 1787 - Romuald Ruszkowski, syn zmarlego juz Wojciecha  i Barbary Niwskiej, sumy ojczyste na dd. Tokary, Gozdowa i pus. Police w powiat sieradzki , po + Tomasza i Katarzyny z Mikołajewskich Kwiatkowskich na Mariannę 1-o v. żone  Fabjana Sokołowskiego, 2-o v. żonę Michała Niwskiego spadłą, a po jej smierci na Barbarę żone Wojciecha Ruszkowskiego, zmarly  zaś matkę zezn. ceduje Stanisławowi Myszkowskiemu syn zmarlego  Karola z Mirowa i Myszkowic Myszkowskiego kap. w. k. z Justyny Niwskiej (f. 288)
 • Grodzkie i ziemskie > Konin - 15730 (Nr. 83) 1787
  Wielmozny Ignacy Frankenberg, łowczyc mielnicki, mianowal plenipotenta  Antoniego Kozietulskiego starostę będzińskiego(f. 304v)
 • 8140 (Nr. 227) 1787 - Romuald Ruszkowski, syn zmarlego Wojciecha  Ruszkowskiego  podstolego brzesko  kujawskiego z Barbary Niwskiej, sumę  2000 t. przez zmarlego  Egidjusza Słuckiego zmarlemu  ojcu zapisal, ceduje  synowi Rochowi Ruszkowskiemu (f. 207v) Romuald Ruszkowski dziedzic  Szadku i Przedzyna (f. 208)
 • 37678 (Kalisz - bernardyni) - 04.11.1789r. + pochowany  Jasnie Wielmozny Pan Romuald Ruszkowski, pos. Szadkowski
 • 32324 (Mikorzyn) - 1789.3/5. (Mechnice) Wojciech Egidjusz, syn MD. Macieja Olszewskiego i MD. Juljanny z Gogolewskich -- MD. Michał Gogolewski i MD. Elżbieta Jerzmanowska
 •  Metrykalia > Katolickie > Część 5 - 1789 - 32325 (Mikorzyn) - 1789.10/12. (M.) Mikołaj Adam, syn  Wielmoznego Pana  Mateusza i Elżbiety z Frankenbergow Jerzmanowskiej posesosrów 1/2. Mikorzyno -- Wielmozny Pan Maciej Olszewski i Wielmozna Pani Antonina Kobylańska
 • 8405 (Nr. 231) 1791- Jadwiga Mikołajewska, wdowa po Romualdzie Ruszkowskim podstolim brzeskim kujawskim, z I, Roch Ruszkowski jej syn z II-strony , Marcjanna żona Ignacego Frankenberga, Prakseda i Katarzyna, siostry rodzone Ruszkowskie z tejże Mikołajewskiej zrodzone z III, kompromis (f. 292v)
 • 35373 (Mikorzyn) - 1791.2/V. (M.) + Mikołaj 1 1/2 r. syn MD. Mateusza Jerzmanowskiego
 • 35374 (Mikorzyn) - 1791.19/VI. (M.) + Wawrzyniec Jan, syn MD. Mateusza Jerzmanowskiego
 • 35378 (Mikorzyn) - 1792.4/VI. (M.) + Petronella, 9 dni corka GD. Mateusza Jerzmanowskiego
 • 41349 (Droszew) 1792 - 1792.15/3. ( M.Pawlowko ) Izabela Józefa, corka Wielmożny Pana  Macieja Bogdańskiego sędzica zs. kalskiego  i Marianny z Sadoskich -- I. Paweł Skorzewski podczaszy poznanski , pos. z kal. na Sejm i Wielmożna  Elżbieta  Bogdańska sędzianka kaliska de Brzyzie (sędzicowa ?)
 • 1794.  - Frankenberg Ignatius ( Ignacy ) v.  - 82 - Zychowo  ( Zychow )3246 Kalisch ( Kalisz )  Posen ( Poznan ) Stawschen ( Stawiszyn ) Liczkowo   July  1794.
 • 32328 (Mikorzyn) - 1792.1/6. (M.) Petroniella Elizabeth, corka MD. Mateusza Jerzmanowskiego i Elżbiety Frankenberg-- MD. Ignacy Skoroszewski łowczy wieluń. i MD. Elżbieta Wężykówna
 • 32329 (Mikorzyn) - 1795.28/9. (Mikorzyn) Franciszek Michał, syn MD. Mateusza Jerzmanowskiego pos. 1/2. M. i Elżbieta z Frankenbergow - MD. Ant. Karśnicki chorąży i MD. Zuzanna Frankenbergowa babka dziecka
 • 35380 (Mikorzyn) - 1795.17/X. (M.) + Ignacy lat 13 syn GD. Mateusza Jerzmanowskiego pos. 1/2 M.
 • Metrykalia > Protestanckie - 1795845 - 1795.Karol Ludwik von Frankenberg krol. pruski gen. major, właśc. pułku piech. i kawaler orderu za zasługę. Lat 63, miesiecy 2 dni 12. * w Tübingen w Szwabii 1732.12/U., + 1795.24/VII.
 • 35382 (Mikorzyn) - 1796.12/IX. (M.) + Franciszek 1 r., syn MD. Mateusza Jerzmanowskiego
 • 43246 (Śrem - franciszkanie) - 09.05.1796. - 1796.9/5. zmarla S. Weronika Preittwitz ( Pretwiczowna ) w Kaliszu
 • Metrykalia > Katolickie > Część 2 - 11058 (Raszków) - 16.06.1801. - 1801.16/6. Jan Nepomucny Józef syn  Urodzonego  Karola i Praxedy z Ruszkowskich Goszczyńskich nob. pos. pleb. R., * 12/5. -- Szlachetny Ignacy Frankenberg i żona jego Marcjanna pos-y z Kościelca
 •  56927 (Raszków - też księgi daw. kość. w Głogowej) - 1806 - 1803.9/7. (R.) cerem. ** 8. 1) Alojzy, syn  Karola (syn  Piotra i Wiktorii Urodzonych  Goszczyńskich) i Praksedy (corki Urodzonego  Romualda i Jadwigi Ruszkowskich) -- Urodzony  Stanislaw Wojucki dzierż. szczurski i Anna Koszucka dziedziczka z Pogrzybowa 2) Ignacy -- X. i Marjanna Wojucka, żona Stanisława
 • 46505 (Gostyczyna) - 1806.1/VII. (Zydowo), * 30/VI. Petronella, corka Urodzonego Pana  Franciszka Wstowskiego (syna zmarlego  Józefa i Wiktorii Jarczyńskiej) i Marjanny Płocennikówny (corka zmarlego  Ignacego Plocennika  i Zofji) -Wielmozna  Apolonja de Frankenberg v. z Zydowa
 • Metrykalia > Protestanckie - 840  - 17.02.1814  ( Dom Wasice / Wundschuetz -  Hans Wolf  zona Zofia Helena v. Schimanski ) - 1814.17/II. w Płaczkowo  Carl Ewald Moritz von Franckenberg - Ludwigsdorf  król. pr. Etappen i Platz Komend. i Bereich? Gens d'arm Oficer des Militsch Trocken ber.... Kreisser? auf Lilienthal z panią Jeanette Fryd. Hel. owdow. majorowa von Haase z/d. von Poser aus dem Hause? Pingenran? auf Placzkowo
 • Metrykalia > Protestanckie - 10.01.1816842 - 1816.10/I. chrzest w Płaczkowo, dziecko Carl Ewald Moritz  von Franckenberg Ludwigsdorf  Kreis? Commendanten i jego żony Jeanette Fryderyki  Heleny  z domu  von Poser córka Jerzy? Mariana Ulrika * 1817.6/I. 26/V. chrzest  Ewald  Moritz Karol  Stanisław ( * 08.05.1817 + 1882 ), s. K. Gens dams Officier (Gendarmerie) i dz. Płaczkowo, Karola Ewalda Moritz v. Franckenberg Ludwigsdorf oraz Jeanette Fryderyke Helene  z domu  v. Poser. -- (Tauf zeugen) Angelika v. Busse z/d. v. N...tsch...el? Ferdynand Busse poborca pod. (Steuer Einehmer) w Mieliczu (Militsch). Franc. v. Budizewski (Budziszewski?) na Grundkowe? Panna Katarzarzyna  v. Budischewska. Pani Landräthin von Lanlier? z/d. v. Manstein. Moritz v. Rapparl. (Rappard?). Maria  Charlotte Elżbieta  owdowowiala  generałowa von Frankenberg z domu  v.Massow. Major i Oberbrigadier der gendarmerie w. W. Ksiestwie  Poznanskim  v. Ciriaci. 1818. Rodzice j. w. (przy nim tylko tytuł dziedzica Placzkowo), syn chrzest  8/V. Franciszek Ben(n)o Moritz * 28/IV. świadkowie  panna Katarzyna  v. Budiszewska w Grondkowe. Pani Kreissteuer Einehmer Charlotte von Busse z Mielicz. Franciszek  v. Budiszewsky, dziedzic  na Grundowe.
 • Metrykalia > Katolickie > Część 7 - 1838 - 48543 (Rydzyna) - 1838.19/III. MD. Władysław Potocki z Chrząstowa x ks. Ewa Sułkowska w Dreźnie -- D. Leopold Frankenberg Ludvigsdorf prezes sądu apelacyjnego  Prow.Poznan Tomasz hr. Potocki, Henryk hr. Potocki  Aleksander  Ostrowski z Maluszyna
 • Metrykalia > Katolickie > Część 7 - 1862 - 48647 (Leszno) - 1862.5/X. * (L.), ch. 9/XI. Jadwiga Marta Amalja, corka  Stanisława  v. Chmielewskiego i Pauliny Kitzmann, katol. i luter. -- Jan Bogumił v. Frankenberg
          Antoni Brauman
 • 80) Oto odpis: Działo się w mieście Kaliszu tysiąc osiemset pięćdziesiątego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Józef Wasiłowski, patron Trybunału, tu, w Kaliszu, zamieszkały, lat trzydzieści sześć mający, w obecności Antoniego Braumana, archiwisty Sądu Poprawczego, lat pięćdziesiąt cztery, tudzież Jana Nepomucyna Wojcie-chowskiego, rejenta ziemskiego, lat czterdzieści mających, obydwóch z Kalisza, i okazało nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu, w Kaliszu, dnia piątego lutego bieżącego roku o godzinie piątej rano z jego małżonki Scholastyki z Turskich, lat dwadzieścia dziewięć mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym, odbytym w dniu czwartym bieżącego miesiąca i roku o godzinie dwunastej w południe, nadane zostały imiona Celina Maria, a rodzicami jego chrztu byli Franciszek Czernicki, major wojsk cesarskich, Izabela Rembielińska z Kalisza. Akt ten stawiającemu i świadkom przeczytany, przez nas, stawiającego i świadków, podpisany został. (-) Józef Wasiłowski (-) Antoni Brauman (-) Napomucen Wojciechowski (-) Ks. T. Baraszkiewicz.
 • Gazety > XIX wiek > Część 1 - 1880 -  3700 (Dziennik Poznański) 1880 Wawrzyn Frankenberg 8 list. + w Mur. Goślinie w 26 r. Żona (nr 258)
 • 8887 (Dziennik Poznański) 1895 - W Gnieźnie 29/IX. w Kat. dr. Ludwik Urbanowicz, lekarz z Szopienic na Śląsku x panna Frankenberg Zofia corka Michała i Pauliny Marcinkowskiej (nr 253)

     Mikołajczewscy, Mikołajewscy


     Mikolajewscy herbu Ogonczyk

     Małachowski

     Milewscy, Milescy

          Bogdanscy herbu Prus

         Biskupscy

         Bajkowscy herbu Lubicz ( 2 )

          Myszkowscy herbu Jastrzebiec ( 1 )

powrot
 
 
 
 
                                                              do gory